Ett klimatneutralt län med 100 procent förnybar energi
Region Uppsala har en viktig roll att fylla för att uppnå målen som är uppsatta i Agenda 2030. Omställningen till ett hållbart samhälle innebär samtidigt stora utvecklingsmöjligheter för vår region. Uppsala län består till stor del av landsbygd där möjligheterna för produktion av förnybar energi, som till exempel biogas, vindkraft och solenergi, är goda. Men ökad samverkan mellan kommuner och olika aktörer på energiområdet är nödvändigt, och i det arbetet har Region Uppsala en viktig roll.

Energifrågan handlar emellertid inte bara om att säkra 100 procent förnybar energi, utan också om tillräcklig effektkapacitet. I Uppsala är kapaciteten i elnätet idag otillräcklig, och Region Uppsala måste därför medverka till en bred palett av åtgärder, från energibesparingsåtgärder och system som styr elanvändning från toppar till tider med lägre belastning, till samverkan med Vattenfall för ökad överföringskapacitet. Med utgångspunkt i det framgångsrika Uppsala Klimatprotokoll ska Regionen arbeta för att sprida konceptet till länets övriga kommuner. Regionen behöver även en klimatfärdplan som visar vägen och tydligt visar vilka insatser som krävs för att regionens klimatarbete ska vara i linje med att 1,5 graders-målet i Parisavtalet uppnås. Kopplat till klimatfärdplanen behövs en koldioxidbudget med delmål och årlig uppföljning. Arbetet ska inkludera såväl territoriella som konsumtionsbaserade utsläpp.

MILJÖPARTIET VILL ATT:
● Region Uppsala främjar en ökad samverkan mellan kommunerna och olika aktörer på energiområdet i syfte att öka energieffektivisering och nå 100 procent förnybar energianvändning.
● Region Uppsala verkar för att stärka det regionala elnätet och resiliensen i energiförsörjningen för att säkra effekt och tillgång av förnybar energi.
● Region Uppsala tar fram en klimatfärdplan som visar vilka insatser som krävs för att regionens klimatarbete ska vara i linje med att 1,5 gradersmålet i Parisavtalet uppnås.

 

Region Uppsalas egen energiförsörjning
Miljöpartiet anser att Regionen Uppsala energiförsörjning helt och hållet ska utgöras av förnybara energikällor. All upphandlad el ska uppfylla kraven för Bra Miljöval, och fjärrvärmen ska vara klimatneutral Region Uppsala måste också jobba strategiskt för en minskad energianvändning i såväl fastighetsbeståndet som i regionens olika verksamheter. Miljöpartiet vill att en strategi för klimatneutralt byggande tas fram, så att nya fastigheter är klimatneutrala och uppfyller standarden i Miljöbyggnad guld eller motsvarande. Byggande i trä ska prioriteras. Miljöpartiet vill att fler fastigheter vid ny- och ombyggnation utrustas med möjlighet till egen energiförsörjning, till exempel genom att takytor utrustas med solceller. Vid upphandlingar av olika typer av utrustning eller verksamheter ska Region Uppsala ställa höga krav på energieffektivitet och klimatneutralitet.

MILJÖPARTIET VILL ATT:
● Regionen som organisation enbart brukar förnybar energi, och tar vara på möjligheter för att generera egen energi. All upphandlad el ska uppfylla kraven för Bra Miljöval, och fjärrvärmen och fjärrkylan ska vara klimatneutral.
● Region Uppsala ska arbeta strategiskt för en effektivare och klimatsmartare energianvändning.
● Region Uppsala vid ny- och ombyggnation ska främja klimatneutralitet och prioritera byggande i trä.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter