Företagande

Innovation, forskning och företagande
Region Uppsala har unika förutsättningar för innovation och samverkan med akademi och näringsliv. I vårt län finns två internationella toppuniversitet, Uppsala Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Uppsala län har en innovationsmiljö i världsklass, där Uppsala Innovation Center rankas som en av världens bästa företagsinkubatorer. Uppsala-Stockholmsregionen är landets starkaste life- science region och länets eget högspecialiserade sjukhus, Akademiska sjukhuset, är en mycket viktig aktör för både forskning, innovation och utveckling inom hälso- och sjukvårdsområdet. Region Uppsala ska vara en aktiv aktör för att ytterligare stärka och utveckla det arbete som redan pågår. Region Uppsala har en viktig roll i att bidra till klimat- och miljödriven affärsutveckling. Miljöpartiet vill att länets innovationsarbete och forskning då det gäller klimat och miljö ska få samma framträdande position som inom lifescience. Genom STUNS, RISE och Green Innovation Park är möjligheterna till detta goda och Miljöpartiet vill se att testbäddar och demonstrationsmiljöer utvecklas över hela länet för klimat- och miljösmarta innovationer.

Miljöpartiet anser att Region Uppsala ska ha en tätposition när det gäller hållbart företagande, dels när det gäller ett diversifierat lokalt företagande som bidrar till en levande landsbygd, dels i utvecklingen inom Life Science, gröna näringar, CleanTechoc samt återbruks-och delningsekonomin. Närheten till marknader i storstadsregionen Uppsala-Stockholm, Gävle och Västerås kan och bör utnyttjas mer än idag. Region Uppsala ska medverka till att stötta en cirkulär ekonomi och sluta kretslopp och ta en mer aktiv roll i att stödja länets företag i omställningen till mer klimat- och miljöanpassad produktion. Genom ALMI (som Region Uppsala är delägare i) och strukturfonderna (ERUF och ESF) finns goda möjligheter till det. Miljöpartiet vill också se ett tydligt fokus på småföretag, t.ex. ska Region Uppsalas upphandlingar utformas så att även mindre företag har möjlighet att lämna anbud.

Socialt entreprenörskap, där företag syftar till att göra nytta i samhället är en viktig del i en hållbar regional utveckling. Region Uppsala har, genom ALMI, medverkat till att en mikrofond har etablerats i Uppsala län och Miljöpartiet anser att Region Uppsala ska stärka sitt engagemang i Mikrofonden Uppsala län och precis som Uppsala kommun bidra till verksamheten genom ett driftbidrag till verksamheten.

MILJÖPARTIET VILL ATT:
● Region Uppsala ska verka för att snabba på och underlätta omställningen av näringslivet mot mer hållbara och cirkulära affärsmodeller.
● testbäddar och demonstrationsmiljöer utvecklas över hela länet för klimat- och miljösmarta innovationer.
● Region Uppsala ger driftbidrag till Mikrofonden Uppsala län.
● Region Uppsalas upphandlingar ska utformas så att även mindre företag har möjlighet att lämna anbud.
● i upphandlingar av varor och tjänster ska Region Uppsala vara pådrivande och ställa höga krav på miljö, resurseffektivitet och energieffektivitet för att utveckla en marknad för mer klimatsmarta produkter och tjänster.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter