Forskning och innovation

Innovation, forskning och företagande
Region Uppsala har unika förutsättningar för innovation och samverkan med akademi och näringsliv. I vårt län finns två internationella toppuniversitet, Uppsala Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Uppsala län har en innovationsmiljö i världsklass, där Uppsala Innovation Center rankas som en av världens bästa företagsinkubatorer. Uppsala-Stockholmsregionen är landets starkaste life- science region och länets eget högspecialiserade sjukhus, Akademiska sjukhuset, är en mycket viktig aktör för både forskning, innovation och utveckling inom hälso- och sjukvårdsområdet. Region Uppsala ska vara en aktiv aktör för att ytterligare stärka och utveckla det arbete som redan pågår. Region Uppsala har en viktig roll i att bidra till klimat- och miljödriven affärsutveckling. Miljöpartiet vill att länets innovationsarbete och forskning då det gäller klimat och miljö ska få samma framträdande position som inom lifescience. Genom STUNS, RISE och Green Innovation Park är möjligheterna till detta goda och Miljöpartiet vill se att testbäddar och demonstrationsmiljöer utvecklas över hela länet för klimat- och miljösmarta innovationer.

Miljöpartiet anser att Region Uppsala ska ha en tätposition när det gäller hållbart företagande, dels när det gäller ett diversifierat lokalt företagande som bidrar till en levande landsbygd, dels i utvecklingen inom Life Science, gröna näringar, CleanTechoc samt återbruks-och delningsekonomin. Närheten till marknader i storstadsregionen Uppsala-Stockholm, Gävle och Västerås kan och bör utnyttjas mer än idag. Region Uppsala ska medverka till att stötta en cirkulär ekonomi och sluta kretslopp och ta en mer aktiv roll i att stödja länets företag i omställningen till mer klimat- och miljöanpassad produktion. Genom ALMI (som Region Uppsala är delägare i) och strukturfonderna (ERUF och ESF) finns goda möjligheter till det. Miljöpartiet vill också se ett tydligt fokus på småföretag, t.ex. ska Region Uppsalas upphandlingar utformas så att även mindre företag har möjlighet att lämna anbud. Socialt entreprenörskap, där företag syftar till att göra nytta i samhället är en viktig del i en hållbar regional utveckling. Region Uppsala har, genom ALMI, medverkat till att en mikrofond har etablerats i Uppsala län och Miljöpartiet anser att Region Uppsala ska stärka sitt engagemang i Mikrofonden Uppsala län och precis som Uppsala kommun bidra till verksamheten genom ett driftbidrag till verksamheten.

MILJÖPARTIET VILL ATT:

● Region Uppsala ska verka för att snabba på och underlätta omställningen av näringslivet mot mer hållbara och cirkulära affärsmodeller.
● testbäddar och demonstrationsmiljöer utvecklas över hela länet för klimat- och miljösmarta innovationer.
● Region Uppsala ger driftbidrag till Mikrofonden Uppsala län.
● Region Uppsalas upphandlingar ska utformas så att även mindre företag har möjlighet att lämna anbud.
● i upphandlingar av varor och tjänster ska Region Uppsala vara pådrivande och ställa höga krav på miljö, resurseffektivitet och energieffektivitet för att utveckla en marknad för mer klimatsmarta produkter och tjänster.

 

Forskning och utveckling

All forskning kan inte med lätthet omsättas i något som genererar vinst. Därför är det väsentligt att viss forskning finansieras via skattemedel av regionen. Denna forskning bör vara patientnära, fokusera på effektivare arbetssätt och kunna implementeras i klinisk hälso- och sjukvård inom de närmaste åren efter genomförda studier. För att stärka primärvården och samarbetet med Uppsala universitet har vi genomdrivit att Region Uppsala startat ett akademiskt primärvårdscentrum med uppgift att säkerställa forskning, utveckling och utbildning. Centrumet ska stimulera akademisk fördjupning för såväl medarbetare som forskare på olika nivåer inom primärvården med inriktning mot kunskapsstyrning. Det innebär att utveckla, samordna och sprida användning av evidensbaserad praktik, i syfte att förbättra vården för patienterna. Detta ska vara en naturlig del i utvecklingen av mötet mellan vårdpersonal och patient samt uppmuntra till kompetensutveckling i form av fortsatta akademiska studier och nya utvecklingsprojekt. Den forskning som Region Uppsala medverkar i ska också bidra till utvecklande av djurfria metoder inom forskning. Idag pågår flertal arbeten inom Region Uppsala med inriktning mot framtiden: Effektiv och nära vård 2030, innovationsstrategi, utveckling av e-tjänster, samt flertal arbeten utifrån nationella riktlinjer, program och utredningar.

Samarbetet mellan Region Uppsala och länets kommuner är viktigt och bör stärkas inom området forskning, utveckling och utvärdering. Det är viktigt att verksamheterna inom Region Uppsala på ett effektivt sätt får tillgång till vetenskapligt grundade resultat, som ska vara en hörnsten i att utveckla hälso- och sjukvården. Miljöpartiet vill se ett stärkt fokus på utvärdering av hälso- och sjukvården, ett arbete som går hand i hand med forskningen och som bör ske systematiskt. Privat, offentlig och till viss del idéburen sektor kan komplettera varandra i detta. Miljöpartiet vill att Region Uppsala ska samverka med omkringliggande regioner inom forsknings- och utvecklingsfrågor. Region Uppsalas FoU-enheter ska stödja verksamheterna i utvecklingsarbetet. Miljöpartiet vill att alla anställda som vill förkovra sig inom forskning ska uppmuntras att göra det. Vi lever i en föränderlig värld, där ny forskning och nya idéer kan underlätta och effektivisera vården. Det finns ett stort behov av både sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter med forskarutbildning, i synnerhet på ett universitetssjukhus som Akademiska sjukhuset. Region Uppsala bör underlätta att forska för de medarbetare som vill det. Det stärker sambandet mellan den akademiska och den kliniska verksamheten., liksom regionens varumärke och även vår attraktivitet som arbetsgivare. Region Uppsala bör inrätta särskilda tjänster för disputerade sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter, som kombinerar patientnära forskning med klinisk verksamhet. Det bör dessutom inrättas särskilda karriärtjänster för forskande medarbetare inom dessa vårdprofessioner, i etablerings- och konsoliderings av forskarutbildningen. Detta kan röra sig om postdoktor- och forskarassistentanställningar.

Dagens sjukvård är gårdagens forskning och dagens forskning är morgondagens standardbehandlingar inom hälso- och sjukvården. Tekniska lösningar och administrativa processer behöver förbättras och effektiviseras för att sänka trösklarna för forskning på hälso- och vårddata och bidra till att utveckla och höja kvaliteten på forskningen till nytta för patienter och hälso-/sjukvården, samtidigt som patienternas integritet värnas.

Sverige har också en målsättning om att vara ett föregångsland när det gäller att införa individanpassad diagnostik och behandling i hälso- och sjukvården (även kallat precisionsmedicin). Detta är ett viktigt område för att kunna behandla rätt patient vid rätt tillfälle, med rätt behandling och med rätt uppföljning. En viktig förutsättning för implementering av precisionsmedicin är tillgång till data och möjligheter att kontinuerligt analysera dessa. Hälsodata används både som ett beslutstöd för patientens fortsatta behandling men också som en värdefull resurs för forskning och innovation. Det är därför viktigt att tillgänglighet, system, integrationer och IT-infrastruktur för relevanta hälsodata inom Region Uppsala anpassas för att tillmötesgå de behov följer av precisionsmedicinens utveckling.

MILJÖPARTIET VILL:
● att alla verksamheter inom Region Uppsala, både privata och offentliga, ska kunna visa upp ett pågående patientsäkerhetsarbete för att minska vårdskador.
● att samtliga verksamhetsområden vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska finnas representerade i den nystartade gruppen för patientsäkerhetsarbete, idag är endast ett fåtal med. En liknande grupp ska startas för primärvård och nära vård.
● fortsätta bygga ut antalet AT- och ST-platser och de nya BT-platserna i Region Uppsala för att uppfylla de kommande årens behov av läkare.
● utveckla kliniskt utvecklingsår och specialistutbildning för sjuksköterskor i samverkan med Vårdförbundet.
● utöka utbildningsplatser till exempelvis hjärtsviktssjuksköterskor,
● astma/kolsjuksköterskor och diabetessjuksköterskor som kan stärka vården av kroniskt sjuka inom primärvården.
● fortsätta utvecklingen av ett akademiskt primärvårdcentrum för att stärka utbildning, forskning och utveckling inom primärvården.
● att Region Uppsala ser över möjligheten att uppmuntra dubbelspecialister så att sjukhusspecialister kan utbilda sig till specialister i allmänmedicin.
● att Region Uppsala arbetar målinriktat för att förbättra och effektivisera handläggning och hantering av ansökningar om forskning på hälsodata
● att Region Uppsala säkerställer att regionens administrativa och tekniska vårdinformationsmiljöerna kan tillgängliggöra hälsodata för individanpassad vård, diagnostik och behandling

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter