Funktionsrätt

Alla människor, oavsett funktionsvariation eller förmåga, ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Samhället ska utformas så att så många som möjligt kan delta och leva ett meningsfullt liv (“universell design”). Det är bristen på tillgänglighet i samhället som utgör det verkliga hindret för att personer med funktionsnedsättning ska kunna fungera och verka fritt. I dag utsätts fortfarande många personer med funktionsnedsättning för diskriminering, såsom att inte kunna komma in på ett fik med rullstolen, att ha svårare än andra att få ett jobb eller att inte få det stöd som behövs för
att klara vardagen.

Människor som har funktionsnedsättningar ska ges goda förutsättningar att leva ett självständigt liv. Habilitering, med stöd och insatser för att förebygga och minska svårigheter som funktionsnedsättningar kan medföra, är viktigt för att skapa goda förutsättningar för delaktighet i samhället och ett rikt liv. Habiliteringen kan ge råd, stöd, utbildning och behandling och bidra till möten där personer med liknande funktionsnedsättningar kan träna tillsammans och utbyta erfarenheter. För dem med långvariga behov av stöd är det extra viktigt att vården och insatserna utformas på ett sätt som ger stor möjlighet till delaktighet och inflytande. Alla ska ha möjlighet att leva ett aktivt och hälsosamt liv och det kan kräva stöd av habilitering, rehabilitering och lämpliga hjälpmedel. Det är viktigt att det finns ett helhetsperspektiv och att insatser planeras i samarbete med andra aktörer med individens bästa i fokus.

Miljöpartiet vill även se en utveckling av omhändertagandet av personer med funktionsnedsättningar inom primärvården. Mottagningarna ska kunna erbjuda längre besökstider och ha kunskap om bemötande av målgruppen samt ha ett uppdrag att samordna insatser för patienter med många vårdkontakter.

Miljöpartiet har varit med och inrättat ett nytt rehabiliteringscentrum och lyft vikten av att stärka rehabilitering som område. Fortfarande finns stora behov av att öka tillgången till rehabilitering för den som drabbas av en skada eller funktionsnedsättning.

Tillgången till tidiga insatser behöver förstärkas inom hela primärvården. Barn, ungdomar och vuxna med symtom som skulle kunna bero på neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) mår ofta mycket dåligt. Miljöpartiet vill att de snabbare ska få en utredning, eventuellt få en diagnos och därmed rätt stöd. Här måste samverkan bli bättre än idag, till exempel mellan habilitering och psykiatrin. För patienter med svårare psykiska besvär är sluten psykiatrisk vård ibland det bästa alternativet. Den psykiatriska vården är en hörnsten i Region Uppsalas hälso- och sjukvård, och patienter kan finnas här av många olika anledningar. Därför är det viktigt att psykiatrin har en god samverkan med t.ex. socialtjänst, primärvård och andra vårdgivare.

Funkofobi kan till exempel innebära negativa attityder, irrationell rädsla, hat och/eller diskriminering mot personer med funktionsnedsättning. Miljöpartiet vill ta fram mer kunskap och sprida kunskap om fenomenet i samhället. Vi vill också att Sverige antar en nationell plan mot funkofobi.

Det viktigaste steget att ta för att förbättra inte bara ekonomin utan även livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning är att underlätta möjligheten till arbete. Vi vill att fler personer får möjlighet att arbeta utifrån sin förmåga. Det handlar bland annat om att prioritera insatser som skapar fler arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning. Vi vill även göra det lättare för sociala företag och så kallade arbetsintegrerande sociala företag att verka. Det är även viktigt att det blir lättare och går snabbare att få de hjälpmedel som behövs i arbetet och att arbetsgivare kan vara säkra
på att kunna få bra stöd vid behov.

 

● personer med funktionsnedsättningar och sjukdomar stöds i att leva ett aktivt och hälsosamt liv, med stöd av habilitering, rehabilitering och med passande hjälpmedel.
● att hälsofrämjande insatser erbjuds och tillgängliggörs personer med funktionsnedsättningar.
● att väntetiderna kortas för att få utredning och behandling vid misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
● Region Uppsala i samarbete med länets kommuner och länsstyrelsen säkerställer människors tillgång och tillgänglighet till naturområden, t.ex. med bussförbindelser och cykelvägar, och för personer med funktionshinder.
● att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) förtydligas så att intentionerna bakom den uppfylls och personer med funktionsnedsättning får det stöd de har rätt till
● att människor ska få det stöd de har rätt till för att kunna leva ett gott liv
● öka insatserna så att fler människor med funktionsnedsättning ska få ett arbete, till exempel är sommarjobb ett mycket bra steg på vägen och något som samhället behöver prioritera.
● göra det lättare för alla människor att ta plats i kulturlivet, exempelvis personer med funktionsnedsättning
● göra det lättare för fler människor med funktionsnedsättning att få ett arbete
● göra det enklare och smidigare att få arbetshjälpmedel
● att föräldrar till barn med funktionsnedsättning i ett tidigt skede ska ges rättvisande och mångfacetterad information som har till syfte att motverka funkofobi.

 

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter