Hälsa – Hälsofrämjande och folkhälsa

Folkhälsa och förebyggande vård
Sverige är ett välfärdsland men trots detta finns det stora och ökande skillnader i befolkningens hälsa. Det skiljer till exempel flera år i medellivslängd mellan grupper med högst och lägst utbildning. Skillnaderna kan förklaras både med människors skilda livsvillkor och levnadsvanor. Hälsofrämjande insatser utanför hälso- och sjukvården är därför grundläggande för att skapa jämlik hälsa. Att minska sociala och ekonomiska klyftor mellan människor är en del av arbetet för en god och jämlik hälsa och en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling i stort. Det handlar om livskvalitet, ökad delaktighet och minskat utanförskap. Samhället ska inte avgöra hur den enskilde människan ska leva sitt liv. Däremot kan samhället stödja människor i att göra de livsval som ger dem bäst chanser till ett så friskt liv som möjligt. En stor del av riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död i Sverige är relaterade till matvanor och fysisk aktivitet. Dessa områden måste ha ett tydligt fokus i det hälsofrämjande arbetet. Fysisk aktivitet har bevisad effekt att kunna förebygga eller förbättra ett stort antal sjukdomstillstånd (till exempel högt blodtryck, stroke, ont i ryggen och depression). De positiva effekterna uppnås oavsett ålder och träningsvana. Miljöpartiet vill att förskrivningen av fysisk aktivitet på recept ska öka och rutinmässigt övervägas som behandlingsalternativ i vården. Erfarenheter visar att generell hälsoinformation ger bäst effekt i grupper med högre socioekonomisk status och det kan därför leda till större hälsoskillnader, medan exempelvis grupputbildningar för föräldrar, insatser som omfattar reglering, ekonomiska styrmedel och förändringar i miljön har en mer jämlik effekt. Det är därför viktigt att Region Uppsalas hälsofrämjande insatser bygger på en mångfald av metoder och samverkan med andra aktörer som exempelvis kommuner och civilsamhället. Region Uppsala har, genom uppdraget om regionalt utvecklingsansvar, ansvaret för att upprätta länsplaner för regional transportinfrastruktur. Miljöpartiet anser att det hälsofrämjande perspektivet måste stärkas i det arbetet så att fler får sitt behov av fysisk aktivitet uppfyllt genom sina dagliga resor. När många väljer att cykla eller promenera förbättras folkhälsan såväl genom ökad motion som genom minskade luftföroreningar, buller eller trafikolyckor. Att vistas i naturen är bra för både den fysiska och psykiska hälsan. Region Uppsala är tillsammans med länets kommuner ägare av Upplandsstiftelsen som arbetar för mer friluftsliv i länet och Miljöpartiet anser att Upplandsstiftelsen har en viktig roll för att främja alla gruppers tillgång till natur- och friluftsliv.

MILJÖPARTIET VILL ATT:
● Region Uppsala tar ansvar för att driva på arbetet med jämlika livsvillkor och levnadsvanor tillsammans med länets kommuner och civilsamhället.
● det främjande och förebyggande folkhälsoarbetet ges ökade resurser och högre prioritet.
● Region Uppsala ska ta ledarrollen i att utveckla folkhälsoarbetet i länet exempelvis genom att ta fram en plan för jämlik hälsa och förbättrad folkhälsa i länet.
● ta fram en handlingsplan för att bättre uppnå vård på lika villkor för hela Uppsala läns befolkning.
● förskrivningen av fysisk aktivitet på recept ökar inom hälso- och sjukvården.
● personer med funktionsnedsättningar och sjukdomar stöds i att leva ett aktivt och hälsosamt liv, med stöd av habilitering, rehabilitering och med passande hjälpmedel.

Samverkan civilsamhället och utvecklat patientinflytande
Idéburna organisationer är en viktig sektor i samhället och bör ges utökat utrymme och möjlighet att spela en viktig roll i Uppsala län. Miljöpartiet vill stärka förutsättningarna för samarbete mellan Region Uppsala och civilsamhället. En stärkt samverkan med den idéburna sektorn bidrar till en ökad och mer jämlik hälsa i befolkningen. Långsiktiga satsningar såsom IOP (idéburet offentligt partnerskap) är exempel på samverkansprojekt som skapar en socialt hållbar utveckling i regionen. Den organiserade idrotten är en viktig samarbetspartner och aktör för ökad fysisk aktivitet.

Utöver det ska Region Uppsala också verka för att bättre uppmärksamma andra former av fysisk aktivitet och rörelse. Många barn, ungdomar och vuxna ägnar sig åt aktiviteter och rörelse utanför idrottsföreningar. Miljöpartiet ser positivt på alla former av berikande hälsofrämjande fysisk aktivitet. För att uppmuntra att så många som möjligt aktiverar sig vill vi därför stärka Region Uppsalas stöd till nya former för idrott och fritid.

Miljöpartiet vill att Region Uppsala verkar för samverkansforum där hälso- och sjukvården kan arbeta tillsammans med patientföreningar och andra delar av civilsamhället för att utveckla vården, inte minst med fokus på patientinflytande och hälsofrämjande arbete. Det samarbete som idag pågår för att ta fram kvalitetsindex inom olika vårdområden ska inkludera patientföreningarna, och på det samarbetet ska strukturer byggas för långsiktigt samarbete. Miljöpartiet vill att Region Uppsala skapar en instans i regionen för att identifiera patientgrupper för vilka vård saknas i regionen, och var denna vård kan byggas ut. Detta ska ske i nära samarbete med patientföreningarna.

MILJÖPARTIET VILL:
● ge långsiktiga förutsättningar till civilsamhället att bidra till utvecklingen av hälso- och sjukvården,
● öka möjligheterna för patientföreningar att bidra till uppbyggnaden av kvalitetsindex och fortsatt samverkan
● ge patientföreningar en tydlig instans som de kan rapportera avsaknad av vård till, och som kan ta initiativ till att ny vård byggs upp

God mat är en del av vården
Mat som smakar gott och innehåller den näring och energi som vi behöver ger god hälsa och livskvalitet. Upplevelsen av maten har stor betydelse både för aptiten och för ett snabbt tillfrisknande. Maten ska dofta gott, se god ut, smaka gott och serveras på ett inbjudande sätt. Goda matvanor är mycket viktig del det hälsofrämjande arbetet och Region Uppsala ska i sin egen verksamhet och inom sitt samverkansuppdrag gentemot andra aktörer i länet främja detta. Ohälsosamma matvanor är en av de största riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död i Sverige, och av de tio främsta riskfaktorerna är hälften relaterade till livsstil, som matvanor och fysisk aktivitet.

Miljöpartiet vill att den av Region Uppsala serverade maten ska vara klimatsmart. Råvarorna i den serverade måltiden ska vara ekologiska och huvudsakligen närproducerade. En högre andel vegetabilier bör eftersträvas i den mat som serveras i Region Uppsalas regi. Det gör maten klimatsmart, hälsosam och kostnadseffektiv. Vi vill också att Region Uppsala tar initiativ till att minska matsvinnet, som är ett stort problem.

Det är självklart att maten som serveras på regionens sjukhus ska bidra till våra inneliggande patienters tillfrisknande. Miljöpartiet har länge arbetat för att Akademiska sjukhuset ska få ett eget tillagningskök. God och näringsrik mat av hög kvalitet är en viktig del av hälso- och sjukvården. En del av Region Uppsalas patienter lider av undernäring. Det kan bero på att de är undernärda när de kommer in till sjukhuset eller tappar matlusten beroende på den behandling de går igenom. Miljöpartiet vill att Region Uppsala arbetar med att skapa måltidsglädje för patienterna och att medarbetarna ska få relevant utbildning för detta. Vi vill att Region Uppsala ska arbeta tillsammans med kommunerna för att upptäcka, förebygga och åtgärda problem med undernäring hos äldre. All mat som köps in till Regionen ska följa de höga produktionskrav som ställs i Sverige. Detta är speciellt viktigt när det gäller exempelvis djurskyddskraven i upphandlingen av kött och mejeriprodukter. Vi vill öka andelen ekologiska och rättvisemärkta produkter. Ingen mat som serveras ska vara genmodifierad. År 2026 vill vi att 100 % av maten som Region Uppsala serverar ska vara ekologisk. Miljöpartiet vill också se en ökad lokal upphandling för att minska transportbehovet.

MILJÖPARTIET VILL:
● säkerställa en positiv måltidsupplevelse med mat av hög kvalitet, tillagad i eget kök, med ekologiska och huvudsakligen närproducerade livsmedel.
● arbeta för att förebygga och åtgärda problem med undernäring hos äldre.
● att Region Uppsala jobbar aktivt med att minska matsvinn.


Antibiotikaresistens

Ett område vi aldrig får tappa fokus på är faran med antibiotikaresistens. Antibiotika är ett av de mest värdefulla läkemedel vi har för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot läkemedlet. Det är ett gränsöverskridande hälsohot som ökar i omfattning både i Sverige och globalt. För att hindra denna utveckling är det centralt att vården verkar förebyggande genom ökade insatser på friskvård och förbättrade hygienrutiner så att varken smittsamma sjukdomar eller antibiotikaresistenta bakterier sprids. Hälso- och sjukvården är ett område att titta på när det kommer till hur antibiotika används, ett annat är uppfödningen av djur för livsmedelproduktion där stora mängder antibiotika används i många länder utanför Norden. Det nationella nätverket Samverkan mot antibiotikaresistens (Strama) har en viktig roll inom hälso- och sjukvården. De har som mål att bevara antibiotika som effektivt läkemedel, förhindra överanvändning av antibiotika och att främja vårdhygien. Region Uppsala kan utöver detta också ställa krav vid upphandling av läkemedel för att minimera utsläpp av läkemedel vid produktion och krav på djurskydd vid upphandling av livsmedel. Miljöpartiet anser att arbetet med att förhindra antibiotikaresistens måste ha hög prioritet.

MILJÖPARTIET VILL ATT:
● Region Uppsala ska arbeta aktivt med att förebygga kriser inom ramarna för regionens ansvar, och vara redo att hantera dessa om de skulle uppstå.
● arbetet inom Region Uppsala med att förebygga och hantera kriser ska gå hand i hand med det egna arbetet, och samverkan med andra aktörer, för att hantera och förhindra miljöförstöring och klimatförändringar.
● Region Uppsala i sina inköp av animaliska livsmedel ska ställa krav på en god djurhållning där antibiotikaanvändningen är låg, att Stramas arbete ska värnas och utvecklas.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter