Hälsa – Nära vård och tandvård

Grön politik för hälsa
Miljöpartiets hälso- och sjukvårdspolitik grundar sig i ett helhets- och hållbarhetstänkande. En god hälsa handlar om att se och behandla hela människan, inte bara symptom eller organ. För att fler människor ska kunna leva längre, friskare och mer meningsfulla liv krävs aktiva åtgärder som involverar hela samhället med förebyggande åtgärder som underlättar för människor att göra kloka val beträffande sin hälsa, välbefinnande och livsmiljö. De människor som behöver vård ska få den på rätt nivå. Om färre människor behöver uppsöka vården förbättras tillgängligheten för dem som bäst behöver den. Att få vård i sin närmiljö minskar behovet av transporter och ökar tryggheten. Särskilt är detta värdefullt för barn, äldre och personer med kroniska sjukdomar och omfattande behov.

Region Uppsala ska ha en hälso- och sjukvård som är hälsofrämjande, jämlik, effektiv och modern. Vården ska hålla god kvalitet, vara tillgänglig, fördelas efter medicinska behov och finansieras solidariskt. Miljöpartiets vision av en grön hälso- och sjukvård är att främja hälsa, och när ohälsa uppstår tillhandahålla nödvändig vård av hög kvalitet när den behövs, där den behövs. I en sjukvård präglad av gröna värderingar ses patienterna som medskapare av sin sjukvård. Arbetssättet i vården ska inte bara vara patientcentrerat, utan breddas till att vara personcentrerat. Det finns ett stort värde i en hälso- och sjukvård där patienten ses som en aktiv medskapare, och innebär många möjligheter. Förhållningssättet bygger på att patienten tillsammans med personalen är delaktig i att formulera både problem och lösningar utifrån sin egen situation och på så sätt bidrar till utveckling av hälso- och sjukvården i stort. Patienter med kroniska sjukdomar, så kallade “spetspatienter”, samlar på sig mycket erfarenhet och kunskap om sin sjukdom som kan användas, patienter som möter vården för första gången kan komma med nya idéer om sin situation och om vården runt dem. Alla dessa perspektiv är viktiga att ta vara på. Även föreningar och andra organisationer som samlar människor med gemensamma erfarenheter av vård och hälsa är en viktig tillgång för utvecklingen av vården. Det är dock alltid på vårdgivarens ansvar att vården sker i överensstämmelse med vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet.

Att skapa vårdprocesser och vårdkedjor med detta synsätt som bas kan inte göras över en natt, eller ens en mandatperiod. Men det är helt nödvändigt att vi startar denna process och fortsätter jobba långsiktigt, för att säkerställa att våra resurser räcker till en god välfärd även för kommande generationer. Mycket av den vård som ges i Region Uppsala idag är inte bara god utan rent av världsledande. Vi förvaltar ett flera hundra år gammalt arv av samlad vetenskap och beprövad erfarenhet och bygger vidare med ny kunskap och erfarenhet för kommande generationers välfärd. Flera delar av de övergripande mål som vi har beskrivit ovan uppnås redan idag, men för att bygga morgondagens sjukvård krävs nytänkande och fortsatt utveckling.

Primärvården – den nära vården
Region Uppsala har påbörjat en omställning av hälso- och sjukvården för att utveckla framtidens primärvård och nära vård. Det är ett arbete vi vill fortsätta att utveckla. Det finns behov av att främja ett mer personcentrerat och hälsoinriktat arbetssätt, en arbetsmiljö som uppmuntrar medarbetare att pröva nya och innovativa arbetssätt och metoder, utveckla samverkansformer, styra vård till rätt nivå och tydliggöra uppdrag och roller för de olika vårdnivåerna. Primärvården behöver byggas ut för att kunna tjäna som den bas i systemet som det är tänkt.

Miljöpartiets bedömning är att primärvården är underfinansierad och att det behövs betydande ekonomiska tillskott under kommande mandatperioder. Vi vill sätta ett tydligt mål om en kraftfull förstärkning av resurserna till primärvården under mandatperioden 2022-2026. Förstärkningen bör gå till bland annat fler medarbetare inom flera professioner, fler vårdcentraler som är lokaliserade nära människor och att förbättra arbetsmiljön. Det behövs en förstärkning av primärvården för att klara dagens uppdrag, men också för att utveckla uppdraget framöver. De kommande åren behöver Region Uppsala satsa på flera nya vårdcentraler för att möta befolkningsutvecklingen i länet. Under överskådlig tid kommer det råda brist på specialistläkare i allmänmedicin inom primärvården. Region Uppsala behöver förbättra förutsättningarna för rekrytering av specialister i allmänmedicin, både genom att öka antalet AT-platser och ST-block i allmänmedicin och genom insatser som skapar en bättre arbetsmiljö och gör arbetet inom primärvården mer attraktivt. En förbättrad arbetsmiljö inom primärvården kan uppnås på olika sätt. Det viktigaste handlar om att stärka resurstilldelningen och primärvårdsuppdraget som sådant. Det kan även handla om att se över hur det verksamhetsnära administrativa stödet kan stärkas. En annan del av det är att förstärka övriga professioner inom primärvården. Exempelvis kan psykologer, kuratorer och fysioterapeuter ta ett större behandlingsansvar för patienter med psykisk ohälsa eller muskelsmärta. Tillsammans stärker de olika professionerna varandra. Miljöpartiet vill även se över hur andra professioner kan bidra till utvecklingen i primärvården, exempelvis arbetsterapeuter, logopeder och apotekare. En grön primärvård är neutral avseende driftsform. Vi vill se både privata och offentliga aktörer inom regionens primärvård. Miljöpartiet vill även se andra driftsformer än aktiebolag i vårdkoncerner inom primärvården. Medarbetarstyrda bolag och kooperativ är exempel på former som bör stärkas. Primärvård är basen i den nära vården. Närhet definieras inte bara utifrån geografisk närhet, utan kan också handla om digital tillgänglighet som flyttar vården ända hem till patienten. Tillgänglighet handlar inte enbart om närhet till en fysisk vårdcentral utan också om att främja andra kontaktvägar såsom digitala vårdmöten men också fysiska vårdmöten där vårdpersonal kommer till bostaden genom de mobila närvårdsteam för patienter med stora vårdbehov som utvecklas runt om i länet. Vi vill öka takten på digitalisering inom primärvården. Vi behöver fortsätta utveckla den riktade primärvården för att säkerställa ett bättre omhändertagande av sköra äldre och multisjuka. Individer med omfattande och kroniska vårdbehov är ofta de som har störst behov av kontinuitet och tillgänglighet i primärvården. Miljöpartiet har tagit initiativ till att införa äldremottagningar som vänder sig till personer över 75 år med omfattande vårdbehov. Det är viktigt för att tillgodose behoven hos äldre och kroniskt sjuka patienter vad gäller exempelvis tillgänglighet och kontinuitet. Miljöpartiet vill även se en utveckling av omhändertagandet av personer med funktionsnedsättningar inom primärvården. Mottagningarna ska kunna erbjuda längre besökstider och ha kunskap om bemötande av målgruppen samt ha ett uppdrag att samordna insatser för patienter med många vårdkontakter. Det är tydligt att det finns ett behov av strukturförändringar i hälso- och sjukvården, såväl vad gäller primärvårdens andel av hälso- och sjukvården som i vilken form och var den ska finnas lokaliserad. Det kan finnas behov av en vårdcentral i ett område där privata vårdgivare inte har etablerat verksamhet men där det finns ett stort behov. Det kan också handla om att erbjuda vård i andra former, t.ex. mobila närvårdsteam och e-hälsa som båda innebär att vårdkontakt kan ske i hemmet.

MILJÖPARTIET VILL:
● göra en ekonomisk förstärkning av primärvården för att utveckla en nära vård i hela länet.
● fortsätta utvecklingen och införandet av Effektiv och nära vård 2030, bland annat för att öka tillgången på specialistvård, att tillgängliggöra vården och avlasta regionens två sjukhus.
● stärka samverkan mellan primärvården och relevanta sjukhusspecialiteter.

Barn och ungas hälsa – en livsviktig investering
Samhället har ansvar för att tillsammans med föräldrarna skapa förutsättningar för att barn och ungdomars hälsa och uppväxtvillkor ska vara goda. Tidiga och förebyggande insatser är en god investering, både för barnen och deras anhöriga och ur ett  samhällsekonomiskt perspektiv. Att barn och unga har en god psykisk hälsa är väsentligt för alla aspekter av livet; skolprestationer, fritid, familje- och kompisrelationer och för den fysiska hälsan. Allt fler barn och unga känner sig stressade och oroliga. Orsakerna till den ökande ohälsan hos unga är komplexa och kräver också nya lösningar. Miljöpartiet vill att Region Uppsala ska arbeta tillsammans med länets kommuner och civilsamhället för att utveckla insatser som både förebygger ohälsa och innebär ett bra stöd till de barn och unga som behöver det. Det barn lär sig under skoltiden sätter trenden för rörelsemönster och hälsosamma beteenden senare i livet. Därför är förebyggande arbete viktigt både idag och för framtiden. Miljöpartiet vill utöka, utveckla och stärka det förebyggande arbetet genom att använda goda exempel och stärka befintliga verksamheter inom Region Uppsala. Hälsoäventyret, Upplandsstiftelsen och Naturskolan är exempel på hållbara insatser för barn och ungas hälsa. Miljöpartiet vill starta fler familjecentraler i Region Uppsala. Familjecentraler är ett viktigt förebyggande arbete där kommun och region samverkar kring barnfamiljen. Där erbjuds flera verksamheter under samma tak eller i nära samarbete, som öppen förskola, MVC, BVC och råd och stöd.

Våren 2021 startade den samlade enheten Barn- och ungdomshälsan i Region Uppsala. Ambitionen är att göra det enklare för barn och unga som mår dåligt att komma i kontakt med vården och snabbare få rätt stöd och behandling. Tidigare var resurserna bakom Barn och ungdomshälsan uppdelade på tre olika verksamheter vilket bidrog till oordning och ineffektivitet på ett område där precis det motsatta behövs. Starten av den nya Barn- och ungdomshälsan är en stor satsning för att göra första linjens verksamheter tydligare och effektivare med målet att barn och ungdomar ska få rätt hjälp i rätt tid för problem med psykisk ohälsa. Mottagningar kommer finnas runt om i länet, tillgängligheten är A och O för Barn- och ungdomshälsan. Därför kommer detta utvärderas löpande så verksamheten når alla områden i länet.

För skolbarn är en väl utbyggd elevhälsa en bra grund, och denna ska samverka väl med Barn- och ungdomshälsan. Den övriga hälso- och sjukvården måste också utveckla kompetensen att se barn med psykisk ohälsa, med otrygga uppväxtvillkor eller som har utsatts för våld och övergrepp. När svårare former av psykisk ohälsa och sjukdom drabbar ett barn eller en ungdom måste Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) finnas där. Behovet av specialiserad personal inom BUP är stort och det är angeläget att öka tillgängligheten till vården för de barn och föräldrar som är i behov av den. Tillgängligheten till BUP ska öka både på telefon och mottagning.

MILJÖPARTIET VILL:
● starta fler familjecentralerna tillsammans med länets kommuner.
● att ungdomsmottagningar fortsatt ska erbjuda både psykosocialt stöd och stöd för sexuell och reproduktiv hälsa i god samverkan med Barn- och ungdomshälsan.
● fortsätta införandet och utbyggnaden av Barn- och ungdomshälsan med ett särskilt fokus på tillgänglighet i hela länet.
● att det ges ökade resurser till förebyggande arbete riktat till barn och unga.
● se ett ökat fokus på främjande och förebyggande arbete för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar.
● säkra att rätt kompetens från Region Uppsala finns på plats som en del av Barnahus Uppsala län för att på ett bra sätt kunna hjälpa våldsutsatta barn.
● stärka samarbetet mellan elevhälsan och barn- och ungdomshälsan samt övrig hälso- och sjukvård.

Jämlik och jämställd vård
Vård ska ges efter behov och på jämlika villkor för alla. Vård och läkemedel har i många fall utvecklats för män och trots att om kunskapen om hur kvinnor medicinskt skiljer sig från män har ökat så finns fortfarande risk för att vården är sämre anpassad till kvinnors biologiska förutsättningar. Ett viktigt verktyg för att förbättra jämställdheten i vården är könsuppdelad statistik. Miljöpartiet vill att Region Uppsala ska arbeta aktivt för att öka kunskapen om kvinnors sjukdomar och om hur vården bör anpassas för att fungera lika bra för kvinnor som för män.

Förstärkt samverkan kring nära vård
Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och sjukvård och social omsorg mellan kommunerna och Region Uppsala. På lokal nivå, där dessa verksamheter tangerar varandra, behövs en nära samverkan mellan huvudmännen för att koppla ihop olika resurser och tillsammans ge patienter och invånare en bättre vård och omsorg än vad var och en myndighet kan göra för sig själv. Region Uppsalas stora utvecklingsarbete mot nära vård handlar om att stärka och bygga ut den nära vården – i nära samarbete med länets kommuner men också med invånare och patienter. Det finns stora fördelar med att hitta bättre former för att samordna vård och andra insatser. En central del i den utvecklingen är att utveckla Vårdcentrum på ett flertal platser i länet. De ska samla olika typer av kompetens och underlätta samverkan mellan olika specialiteter och utveckling av nya arbetssätt. En stor vinst för patienter och invånare är att den specialiserade vården kommer närmre vilket underlättar för den som har stora behov av vård. För Miljöpartiet är det främsta målet att få ett bättre omhändertagande av individer och grupper med stora eller långvariga behov av vård och stöd. Ambitionen att hitta fungerande arbetssätt får inte försenas av diskussioner om huvudmannaskap och finansieringsmodeller. Individernas bästa måste vara huvudfokus i arbetet. Det finns redan idag en rad verktyg och upplägg för samordning mellan region och kommun. Med all den kunskap och erfarenhet som finns i bagaget borde samordning fungera mycket bättre än den gör idag. I de värsta tänkbara fallen leder bristande samordning till att människor far illa i vården och omsorgen. Äldre personer och människor med psykisk ohälsa är exempel på två grupper som är särskilt utsatta. Miljöpartiet vill att alla relevanta verksamheter i Region Uppsala ska jobba aktivt med Samordnad individuell plan (SIP), Vård och stödsamordning (VoSS) samt tillgängliggöra och förtydliga övriga rutindokument som är av stor vikt så dessa ej hamnar i bakgrunden. Ett exempel är samordning vid utskrivning från slutenvård. Alla relevanta verksamheter i Region Uppsala ska kunna uppvisa ett aktivt arbete med dessa frågor.

MILJÖPARTIET VILL:
● förstärka länets närvårdssamverkan i enlighet med den strategi som tagits fram av Region Uppsala och länets kommuner.
● utveckla vårdcentrum i Uppsala, Tierp-Älvkarleby, Östhammar och Enköping under mandatperioden. De ska fungera som nav i en patientnära vård som överbryggar gapet mellan primär- och specialistvård.
● fortsätta utvecklingen av mobila närvårdsteam och äldrevårdsenheten.
● att vård ska ges efter behov och inte vara primärt efterfrågestyrt.

E-hälsa och digitalisering utvecklar vården
E-hälsa och digitalisering är samlingsnamn för hälso- och sjukvård som genomförs med stöd av eller genom digitala tjänster och processer. Hälso- och sjukvården befinner sig i en snabb förändringsfas där digitalisering och e-hälsa allt mer utvecklar och effektiviserar vården och där det finns mycket stor potential till mer tillgänglig, hälsofrämjande och individcentrerad vård. Rätt utformade kan e-hälsotjänster leda till såväl större självständighet som till ökad tillgänglighet och främjar patientens medskapande roll i den egna vården. Fel utformat kan det skifta resurser till mindre effektiv vård.

Under den gångna mandatperioden har de digitala besöken i Region Uppsalas verksamhet ökat dramatiskt. Miljöpartiet ser positivt på den snabba utvecklingen med digitala vårdmöten som innebär att patienter kan kontakta vårdprofessionerna via dator och mobil från sitt hem som komplement till eller istället för ett fysiskt möte. De digitala lösningarna måste vara en del av vårdkedjan och precis som fysiska besök utgå från behovet av kontinuitet och medicinska prioriteringar.

Den digitala infrastrukturen ska vara utvecklad så att kontakt med hälso- och sjukvården enkelt kan ske via internet på ett sätt som är effektivt, kvalitetssäkrat och följer rekommendationer vad gäller exempelvis läkemedelsförskrivning och vårdprogram. Den snabba utvecklingen av internetbaserade digitala lösningar och system ger oss möjligheter att tänka nytt för att möta flera av vårdens aktuella utmaningar som egen monitorering av sin sjukdom och vård, vilket kan ge både bättre kontroll för patienten, bättre följsamhet och mindre köer och kostnader. En fortsatt digitalisering av olika vårdtjänster i form av nya plattformar för e-hälsa kommer att bidra till arbetet med att modernisera vårdens professionalitet och skapa nya hållbara innovativa tjänster. Digital teknik kan också involvera patienten tidigt i sin vård genom dagbok om symtom, läkemedelsinformation samt för att förbättra diagnostik och behandling. Digital teknik är viktig för individer med kronisk sjukdom eller som är multisjuka och ofta behöver hälso- och sjukvård som får möjlighet till monitorering i hemmet och till uppföljande samtal med vårdprofession via Internet. För individer med mer sällsynta sjukdomar kan e-hälsa också innebära stora möjligheter att genom digitala ronder kunna ha tätare kontakt med sin behandlande läkare. Välfärdsteknologi som e-hälsa och digitalisering har stor potential att effektivisera och främja en mer individcentrerad vård. Dock innebär det också nya utmaningar i form av säkerhet, integritet, etik och nya arbetsprocesser. Miljöpartiet ser kritiskt på de senaste årens utveckling med digitala vårdföretag, då systemet har brist på evidens och leder till en omfördelning av resurser från patienter med svårare sjukdom till lättare rutinsjukvård, samt underminerar den sammanhållna vårdkedjan. Alla privata företag som verkar inom välfärden ska dessutom göra detta utan ett övergripande mål att generera ekonomisk vinst, det är Miljöpartiets inställning och gäller givetvis hälso och sjukvården också. Vi vill att skattepengarna som går till välfärden ska stanna i välfärden, eventuella överskott ska återinvesteras i verksamheten. Regionen behöver förbättra sina egna digitala verktyg för receptförnyelse och för att bedriva sjukvård, så att de underlättar både för vården och patienter, samt informera medborgarna om dessa verktyg. En del i detta är att göra det möjligt att följa sina remisser på 1177.

MILJÖPARTIET VILL:
● att Region Uppsala ska ligga i framkant vad gäller främjande och utveckling av e-hälsotjänster och digitalisering.
● att vårdmöten med läkare och andra vårdprofessioner ska kunna ske digitalt.
● att hela remissgången ska kunna följas digitalt.
● att Region Uppsala ska öka samarbetet med länets kommuner när det gäller välfärdsteknik för äldre.
● att Region Uppsala inför verktyg för digital triagering i primärvården.
● använda vår representation inom Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att påverka frågan om digitala vårdföretag i riktningen som beskrivs i texten ovan.
● att utomlänsersättning endast ges vid fysiska läkarbesök.

Habilitering och rehabilitering för självständighet
Människor som har funktionsnedsättningar ska ges goda förutsättningar att leva ett självständigt liv. Habilitering, med stöd och insatser för att förebygga och minska svårigheter som funktionsnedsättningar kan medföra, är viktigt för att skapa goda förutsättningar för delaktighet i samhället och ett rikt liv.

Habiliteringen kan ge råd, stöd, utbildning och behandling och bidra till möten där personer med liknande funktionsnedsättningar kan träna tillsammans och utbyta erfarenheter. För dem med långvariga behov av stöd är det extra viktigt att vården och insatserna utformas på ett sätt som ger stor möjlighet till delaktighet och inflytande. Alla ska ha möjlighet att leva ett aktivt och hälsosamt liv och det kan kräva stöd av habilitering, rehabilitering och lämpliga hjälpmedel. Det är viktigt att det finns ett helhetsperspektiv och att insatser planeras i samarbete med andra aktörer med individens bästa i fokus. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art som ska hjälpa den som är sjuk eller skadad att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar för ett gott liv. Individen ska själv ges stor möjlighet att kunna påverka vilken form av rehabilitering som passar.

Miljöpartiet har varit med och inrättat ett nytt rehabiliteringscentrum och lyft vikten av att stärka rehabilitering som område. Fortfarande finns stora behov av att öka tillgången till rehabilitering för den som drabbas av en skada eller funktionsnedsättning. Idag finns stor kunskap om betydelsen av rehabilitering och fysisk aktivitet för att förbättra livskvaliteten och möjliggöra ett aktivt liv. Trots det finns det stora brister i tillgången till det som kallas “anpassad friskvård”. Många människor som är medicinskt färdigbehandlade behöver på egen hand fortsätta träna upp sina förmågor under många år eller resten av livet. För dem kan bristande tillgänglighet göra det omöjligt att ta del av majoritetssamhällets friskvårdsutbud. Då behöver det offentliga bidra med en infrastruktur som möjliggör friskvård anpassad till individens förmågor och medicinska behov. Det kan vara dels i form av olika typer av tillgängliga friskvårdsanläggningar eller -aktiviteter, dels i form av anpassade hjälpmedel eller andra former av stöd. Miljöpartiet menar att det finns stora hälsovinster i att tillsammans med länets kommuner, civilsamhället och friskvårdsaktörer möjliggöra för fler äldre och kroniskt sjuka att leva ett aktivt liv i rörelse. Vi vill att Region Uppsala tar initiativ till ett samarbete med en eller flera av länets kommuner för att vara föregångare vad gäller fysisk aktivitet för äldre. Forskning visar att fysisk träning med fokus på ökad muskelstyrka och förbättrad balans minskar risken för fall och frakturer. Detta har även betydelse för den psykiska hälsan, då till exempel oro för att ramla medför minskad aktivitet och rörelse, vilket kan resultera i sämre livskvalitet.

MILJÖPARTIET VILL:
● säkerställa att det finns rutiner för rehabiliteringsplaner och Samordnad individuell plan (SIP) och att patienter får sina behov av rehabilitering tillgodosedda både inom sjukhusvård och primärvård.
● säkerställa samverkan mellan sjukhus, primärvård och kommun avseende rehabilitering.
● ha en fortsatt och utvecklad samverkan med patient- och brukarföreningar för att stärka kvalitet, delaktighet och hälsa,
● att Region Uppsala blir ledande i landet i att stödja länsinvånare till fysisk aktivitet och anpassad friskvård.
● att hälsofrämjande insatser erbjuds och tillgängliggörs personer med funktionsnedsättningar.
● att Region Uppsala ska föreskriva hjälpmedel för idrotts- och fritidsaktiviteter till barn och unga.

Mödra- och förlossningsvården
Region Uppsala måste fortsatt stärka helhetssynen och kontinuiteten i vården under graviditet, förlossning och eftervård. Idag är tillgången till vård ojämnt fördelad. En trygg graviditet och en positiv förlossningsupplevelse påverkar barnet och föräldrarna för resten av livet. Det krävs ett samlat arbete för att minska förlossningskomplikationer. Vi vill därför göra särskilda satsningar för att denna vårdkedja följs upp, utvecklas enligt bästa tillgängliga kunskap, och säkras. Idag erbjuds kvinnor som behöver uppsöka gynekolog ingen möjlighet att göra detta inom ramen för regionens primärvårdsverksamhet. Det finns ett utbyggt nätverk av mödravårdscentraler i länet dit kvinnor redan idag vänder sig för rutinkontroller och stöd angående sexuell och reproduktiv hälsa. Att knyta gynekologer till mödravårdscentralerna skulle förbättra möjligheten för kvinnor att få hjälp.

MILJÖPARTIET VILL:
• att det ges möjlighet till gynekologkontakt via länets mödravårdscentraler
• Preventivmedel ska vara avgiftsfria för unga upp till 26 års ålder
• förbättra tillgängligheten till gynekologer och minska kötiden
• återinföra vulvamottagningen på Akademiska sjukhuset
• motverka bristen på gynekologer

Tänderna är en del av kroppen
Tänderna är en del av kroppen. På nationell nivå arbetar Miljöpartiet för att sjukdomar i munhåla och tänder ska organiseras under sjukvården och räknas in i högkostnadsskyddet. För bästa tandhälsa ska vården utformas utifrån vars och ens behov. Det är viktigt att alla har tillgång till tandvård i lika god utsträckning och att den förebyggande verksamheten fungerar bra. Miljöpartiet vill fortsätta utvecklingen av frisktandvården. Genom att fortsätta de regelbundna undersökningarna genom hela livet får människor en bättre tandhälsa. Skillnaderna i tandhälsa ska minska genom förebyggande insatser i socioekonomiskt utsatta områden och med uppsökande tandvård för äldre.

MILJÖPARTIET VILL:
● fortsätta utvecklingen av uppsökande tandvård för äldre.
● utveckla samarbetet med länets kommuner kring äldres munhälsa.
● att Region Uppsala behöver driva på för att det inom sjukvårdsregionen startas en utbildning för tandhygienister.
● utreda hur patienter som remitteras av sin tandläkare för långvarig smärta kan ges vård via sjukvårdstaxa.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter