Jämställdhet och lika rätt

Jämställdhet och lika rätt
Ett mer jämställt och jämlikt samhälle ökar allas frihet, bidrar till utveckling och bättre möten mellan människor. Miljöpartiet vill att Region Uppsala utvecklar sitt arbete för att främja jämställdhet och jämlikhet inom samtliga verksamheter regionen bedriver. Ett led i detta är att kontinuerligt fortbilda personal i jämlikhet- och jämställdhetsfrågor. Vi har idag kunskap om att människor blir olika bemötta och får olika behandling beroende på andra faktorer än deras vårdbehov, exempelvis på grund av könsidentitet. Det är långt kvar tills Sverige är jämställt. Miljöpartiet vill att Region Uppsala ska arbeta aktivt för att åstadkomma konkreta resultat. Att få kunskap om hur det ser ut idag, exempelvis genom könsuppdelad statistik, är en viktig förutsättning för att kunna förändra. Det är en kvalitetsfråga för hälso- och sjukvården då bättre underlag ger oss mer kunskap att förbättra bemötandet och våra verksamheter. Att kontinuerligt jobba med utvärdering på området är viktigt för att följa utvecklingen.

Vård till asylsökande
Miljöpartiet vill att såväl asylsökande som människor som lever som tillståndslösa (även kallade papperslösa) ska ha samma rätt till hälso- och sjukvård som folkbokförda i Uppsala län. Det är ett tydligt budskap grundat i uppfattningen att allas rätt till vård efter behov är central. Ett humanitärt samhälle kan inte tillåta att asylsökande och människor som lever tillståndslöst riskerar sin hälsa på grund av den för individen rådande situation. Det blir också tydligt för vårdprofessionerna som inte behöver göra olika gränsdragningar beroende på vem som söker vård utan kan behandla alla lika.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck och våld
Våld i nära relationer omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och är sammankopplat med de maktstrukturer som finns i samhället. Vården har en särskild roll i att kunna upptäcka tecken på våld och alla medarbetare ska på sin arbetsplats veta vem de kan ta frågan vidare till så ingen patient lämnar vården utan att ha erbjudits hjälp. Hedersrelaterat förtryck och våld ska motverkas. Region Uppsala ska arbeta strategiskt enligt den antagna handlingsplanen mot hedersrelaterat förtryck och våld för att höja kompetensen hos de yrkesgrupper som kommer i kontakt med individer som kan vara utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Kvinnlig könsstympning är förbjudet i Sverige. Det gäller även om ingreppet utförs utomlands i ett land där det är tillåtet. Flickor och kvinnor som har besvär på grund av könsstympning har rätt till en god vård och ett bra bemötande. De ska kunna känna tillit till vården och känna sig respekterade. Här är kompetensen bland medarbetarna inom Region Uppsala mycket viktig. Samarbete mellan region och kommuner behöver utvecklas om t ex våld i nära relationer för att det ska ske en varaktig förändring. Därför behöver en handlingsplan tas fram mellan Region Uppsala och respektive kommun i regionen för att alla människor som utsatts för våld av någon närstående ska få ett bättre stöd när de söker vård.

Könsidentitet och sexuell läggning
Medvetenhet och kunskap är viktigt inom alla Region Uppsalas verksamheter, men framför allt i hälso- och sjukvården där personalen ofta möter människor som befinner sig i utsatta situationer. Tillräcklig kunskap hos sjukvårdspersonal ska säkerställa ett icke normativt bemötande och behandlingssätt utifrån könsidentitet och sexuell läggning. Att bli bemött på ett öppet och fördomsfritt sätt är viktigt för alla individer och skapar goda ringar på vattnet för vården och i behandlingen. Särskilt viktigt är detta för människor som identifierar sig som icke-hetero eller icke-cis. I dessa möten blir detta en del av det personcentrerade förhållningssättet i vården. Trots att detta är något vi i Miljöpartiet ser som självklart är detta frågor som Region Uppsala ständigt måste fortsätta jobba med. Inom den transvård Region Uppsala bedriver, både för vuxna samt barn och ungdom, är dessa perspektiv särskilt viktiga. Tillgänglighet genom att transvården ges samma status som vårdgarantin, rätt kompetens finns i personalstyrkan samt ett genomgående fokus på delaktighet är särskilt viktiga områden att hålla fokus på inom transvården.

MILJÖPARTIET VILL:
● att Region Uppsala ska fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering,
● förbättra villkoren för en jämlik mammografiscreening och gynekologiska cellprov,
● att mödra- och förlossningsvården ska vara god och trygg oavsett patientens etnicitet, könsidentitet och sexuella läggning.
● att såväl asylsökande som människor som lever tillståndslöst ska ha samma rätt till hälso- och sjukvård som folkbokförda i Uppsala län.
● att det ska finnas säker tillgång till specialiserad psykologisk behandling för människor som identifierar sig som icke-hetero eller icke-cis.
● att beställning av hemtester för könssjukdomar ska erbjudas på ett jämställt sätt så att det går att specificera vilken sorts sex man har haft, var på kroppen man vill testa sig, samt att de tester som erbjuds ej baseras på personnummer.
● att stärka tillgången till testning för könssjukdomar specifikt bland transpersoner och män som har sex med män som är särskilt utsatta för att smittas av hiv och andra könssjukdomar.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter