Regional utveckling som verktyg i omställningen
Klimatkrisen är akut och allt fler arter, det som är grunden för våra ekosystem, hotas av utrotning. Den rika världens livsstil ger negativa miljöavtryck även utanför våra länders gränser och att vända detta är ett ansvar för hela samhället. Att människor enskilt gör miljö- och klimatsmarta saker är bra, men politikens uppgift är att agera och möjliggöra en rättvis omställning av hela samhället, där det är lätt att göra rätt. För det krävs politisk handlingskraft. Miljöpartiet vill därför att hänsyn till klimat och miljö tas i alla politiska beslut i Region Uppsala. Miljö- och klimatmålen ska ha lika stor tyngd som de ekonomiska målen. Miljöpartiet vill att Region Uppsala, genom sin roll som regionalt utvecklingsansvarig tar ledarskapet i länet för genomförandet av Agenda 2030 i samverkan med länets kommuner, länsstyrelsen, våra båda universitet, näringslivet och civilsamhället för att stärka och samordna hållbarhetsarbetet i Region Uppsala. De statliga anslagen för regional utveckling och medel från EU:s strukturfonder ska växlas upp med de resurser som Region Uppsala lägger in så att det blir en kraft i omställningen till ett hållbart samhälle där målen i Agenda 2030 och våra nationella miljökvalitetsmål uppnås.

Ett klimatneutralt län med 100 procent förnybar energi
Region Uppsala har en viktig roll att fylla för att uppnå målen som är uppsatta i Agenda 2030. Omställningen till ett hållbart samhälle innebär samtidigt stora utvecklingsmöjligheter för vår region. Uppsala län består till stor del av landsbygd där möjligheterna för produktion av förnybar energi, som till exempel biogas, vindkraft och solenergi, är goda. Men ökad samverkan mellan kommuner och olika aktörer på energiområdet är nödvändigt, och i det arbetet har Region Uppsala en viktig roll.

Energifrågan handlar emellertid inte bara om att säkra 100 procent förnybar energi, utan också om tillräcklig effektkapacitet. I Uppsala är kapaciteten i elnätet idag otillräcklig, och Region Uppsala måste därför medverka till en bred palett av åtgärder, från energibesparingsåtgärder och system som styr elanvändning från toppar till tider med lägre belastning, till samverkan med Vattenfall för ökad överföringskapacitet. Med utgångspunkt i det framgångsrika Uppsala Klimatprotokoll ska Regionen arbeta för att sprida konceptet till länets övriga kommuner. Regionen behöver även en klimatfärdplan som visar vägen och tydligt visar vilka insatser som krävs för att regionens klimatarbete ska vara i linje med att 1,5 graders-målet i Parisavtalet uppnås. Kopplat till klimatfärdplanen behövs en koldioxidbudget med delmål och årlig uppföljning. Arbetet ska inkludera såväl territoriella som konsumtionsbaserade utsläpp.

MILJÖPARTIET VILL ATT:
● Region Uppsala främjar en ökad samverkan mellan kommunerna och olika aktörer på energiområdet i syfte att öka energieffektivisering och nå 100 procent förnybar energianvändning.
● Region Uppsala verkar för att stärka det regionala elnätet och resiliensen i energiförsörjningen för att säkra effekt och tillgång av förnybar energi.
● Region Uppsala tar fram en klimatfärdplan som visar vilka insatser som krävs för att regionens klimatarbete ska vara i linje med att 1,5 gradersmålet i Parisavtalet uppnås.

 

Infrastruktur för hållbara drivmedel
De förnybara alternativen av drivmedel är många. Alla alternativ behövs och inget förnybart energislag bör ännu uteslutas, men påverkan på biologisk mångfald och miljö ska minimeras. Det ska vara möjligt att tanka och ladda förnybart i hela länet.

MILJÖPARTIET VILL ATT:
● Region Uppsala främjar utbyggnad av laddinfrastruktur och tankställen för biogas för kollektivtrafik och för privatfordon.
● Region Uppsala verkar för laddning för elfordon vid pendlarparkeringar och parkeringar vid sjukhus och vårdinrättningar.
● Region Uppsala verkar för ökad produktion av förnybara drivmedel som t.ex. biogas och vätgas inom länet.
● Region Uppsala driver en omställning till förnybara alternativ i transportsektorn

Region Uppsala som ett föredöme i klimat- och miljöarbetet
Region Uppsalas egna verksamheter ska vara en del av den globala omställningen, och regionen har både ett ansvar och stor möjlighet att påverka utvecklingen genom att man är en stor aktör som vårdgivare och kollektivtrafikmyndighet, och som stor arbetsgivare. Som regionalt utvecklingsansvarig inom Uppsala län är man också värd för genomförandet av Agenda 2030 på regional nivå där samverkan och partnerskap med näringslivet och civilsamhället är en central del.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter