Krisberedskap

Krisberedskap, Covid-19 och antibiotikaresistens
Region Uppsala är en naturlig och viktig aktör i arbetet för att förebygga kriser och arbeta med dessa om det uppstår situationer som klassas som en kris. Det gäller inte bara löpande arbete med att vara redo för att hantera ett samhällsläge med förhöjd beredskap eller vid händelse av krig, utan också förmågan att ge vård och stöd vid särskilda och extraordinära händelser. Exempel på detta kan vara större bränder, extrema värmeböljor, förorening av luft och/eller vatten, olyckor av större grad i till exempel trafik längs väg, järnväg eller flyg, omfattande brott som kan klassas som terroristbrott eller allmänfarlig ödeläggelse, IT-attacker, pandemier samt översvämningar.
Situationerna ovan är exempel på olika allvarliga händelser, en del av dessa hänger ihop med klimatförändringar vilket är en koppling som Miljöpartiet anser aldrig får tappas bort i diskussionerna. När vi planerar nya byggnationer, driver på för regional utveckling eller bedriver vår kärnverksamhet inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik måste Region Uppsalas arbete alltid ske med klimatet och miljön i åtanke. Att på ett tillräckligt ändamålsenligt sätt kunna hantera dessa typer av kriser som beskrivs ovan är ett nödvändigt arbete, och måste ske tätt tillsammans med arbetet för att förhindra och förebygga klimatförändringar och miljöförstöring.

Den 27 februari 2020 bekräftades det första Covid-19-fallet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Sedan blev pandemin en del av allas vår vardag. Arbetet med att ställa om regionens verksamheter till att kunna hantera det ökade behovet av vård för Covid-19-patienter har påverkat hela Region Uppsala under en betydande tid och kommer fortsätta göra det även en tid framöver. Den övriga vården har i många fall behövt nedprioriteras för att avsätta resurser till vård för Covid-19-patienter, detta har gjort att en del människor som väntat länge på vård samlats till en så kallad vårdskuld. Tillsammans med andra regioner och med egen kapacitet kommer arbetet behöva intensifieras för att komma till rätta med köer och medicinska behov. Detta är ett omfattande arbete. I samverkan med länets alla kommuner, relevanta statliga myndigheter och tillsammans med Region Uppsalas kunniga medarbetare behöver vi både blicka bakåt för att lära av denna unika händelse genom utvärdering men också se framåt för att ha beredskap om en liknande situation någon gång skulle uppstå. Särskilt viktiga områden att se över är läkarnärvaron vid särskilda boenden för äldre, palliativa bedömningar och vård samt hur Region Uppsala jobbat med testning och smittspårning.

Ett område vi aldrig får tappa fokus på är faran med antibiotikaresistens. Antibiotika är ett av de mest värdefulla läkemedel vi har för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot läkemedlet. Det är ett gränsöverskridande hälsohot som ökar i omfattning både i Sverige och globalt. För att hindra denna utveckling är det centralt att vården verkar förebyggande genom ökade insatser på friskvård och förbättrade hygienrutiner så att varken smittsamma sjukdomar eller antibiotikaresistenta bakterier sprids. Hälso- och sjukvården är ett område att titta på när det kommer till hur antibiotika används, ett annat är uppfödningen av djur för livsmedelproduktion där stora mängder antibiotika används i många länder utanför Norden. Det nationella nätverket Samverkan mot antibiotikaresistens (Strama) har en viktig roll inom hälso- och sjukvården. De har som mål att bevara antibiotika som effektivt läkemedel, förhindra överanvändning av antibiotika och att främja vårdhygien. Region Uppsala kan utöver detta också ställa krav vid upphandling av läkemedel för att minimiera utsläpp av läkemedel vid produktion och krav på djurskydd vid upphandling av livsmedel. Miljöpartiet anser att arbetet med att förhindra antibiotikaresistens måste ha hög prioritet.

MILJÖPARTIET VILL ATT:
● Region Uppsala ska arbeta aktivt med att förebygga kriser inom ramarna för regionens ansvar, och vara redo att hantera dessa om de skulle uppstå.
● arbetet inom Region Uppsala med att förebygga och hantera kriser ska gå hand i hand med det egna arbetet, och samverkan med andra aktörer, för att hantera och förhindra miljöförstöring och klimatförändringar.
● Region Uppsala i sina inköp av animaliska livsmedel ska ställa krav på en god djurhållning där antibiotikaanvändningen är låg, att Stramas arbete ska värnas och utvecklas.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter