Kultur
Ett rikt kultur- och föreningsliv är viktigt för livskvaliteten i ett samhälle och bidrar till att det blir roligare och intressantare att bo i Region Uppsala län. En fri och levande kultur har också ett demokratiskt värde. Vi vill fortsätta att utöka kulturens roll i samhället. Kultur i alla dess former är en förutsättning för att Region Uppsala ska vara nyskapande, en region för alla. Genom kulturaktiviteter skapas mötesplatser som spänner över nationsgränser, samhällsåskådningar och generationer. På så sätt främjas tankeutbyte, förståelse och respekt för olikheter, framväxt av nya idéer genom en levande debatt. Ett levande och oberoende kulturliv är viktigt för välfärden, folkhälsan och för demokrati och integration.

MILJÖPARTIET VILL:
● att konst och kultur ska ha en självklar och naturlig plats i samhällsbygget.
● verka för en öppenhet för ny teknik, nya arbetssätt och uttrycksformer för att främja konst och kultur.
● att barn och ungas möjligheter till eget skapande och deltagande i kulturlivet främjas.
● att minst en procent av kostnaderna vid investeringar i fastigheter ska användas till konstnärlig gestaltning. De pengar som avsätts för offentlig konst ska användas runt om i regionen där det saknas och behöver inte uppföras i anslutning till de nya fastigheter som byggs.

Musik
Stiftelsen Musik i Uppland med sina orkestrar och ensembler är en viktig verksamhet för det fria och professionella musiklivet. Den ska fortsätta att erbjuda konserter, skapande verksamhet och program som t.ex. musik i vården och Konsertkarusellen samt finnas i hela länet. Inte minst viktig är verksamheten för barn och ungdomar. Där finns musiktävlingen Imagine, en mötesplats för ungdomars musikskapande, Uplands Låtverkstad i samarbete med Eric Sahlströminstitutet och Uplands Spelmansförbund samt en rad konsertproduktioner som Musik i Uppland erbjuder förskolor och skolor. Musik i Uppland ska fördjupa samverkan med andra aktörer för att bredda utbud och tillgänglighet och skapa fler möjligheter till interkulturellt utbyte.

MILJÖPARTIET VILL:
● att Region Uppsala och länets kommuner samverkar inom kulturområdet.
● utreda en eventuell sammanslagning av Uppsala Konsert och Kongress och Musik i Uppland

Biblioteken
Biblioteken i hela Regionen är viktiga kulturbärare och dessa måste vara tillgängliga för alla och ska fungera som naturliga mötesplatser och nav för kulturell verksamhet och samvaro. Biblioteken samverkar med lokalsamhället, studieförbund och föreningar och har en uppbyggd struktur och kompetens som kan användas för att arbeta effektivt med digitalisering i hela länet, över kommun- och verksamhetsgränser. Digitalisering kan möjliggöra nya kulturella och konstnärliga processer samt bidra till tillgängliggörandet av kultur. Kultur och bildning ska fortsätta ta tillvara ny teknik och digitaliseringens möjligheter inom kulturområdet och bidra till det demokratiska samhällets utveckling genom att bland annat utveckla samarbetet med kommunerna och andra aktörer i länet för att minska det digitala utanförskapet.

Konst och kulturhistoria
Vi vill se mer offentlig konst i alla delar av regionen för ökad kulturell tillgänglighet. Vi vill se en särskild satsning på offentlig utsmyckning. Det är särskilt viktigt att uppmuntra ungdomars kultur och delaktighet i konst i offentligheten. Museer, hembygds- och bygdegårdsföreningarna har en viktig roll i att levandegöra och utvecklande vårt kulturarv samt även skapa möjligheter till sociala mötesplatser.

Kulturarvet och kulturaktiviteter i hela regionen måste komma fler till del och här tror vi att de olika hembygds- och bygdegårdsföreningarna skulle kunna vara viktiga aktörer. Hembygdsföreningarna har ofta egna samlingar att visa upp och kan dessutom vara vägvisare till annan kultur i sina socknar, som exempelvis runstenar, byggnadsminnen och andra kulturhistoriska sevärdheter. Bygdegårdarna är utmärkta lokaler för olika aktiviteter med musik, föredrag, bygdeträffar och andra viktiga lokala angelägenheter. Dessa föreningar har idag ofta en kärv ekonomisk sits och vi menar därför att de borde få större möjligheter att utveckla sina verksamheter med hjälp av ekonomiskt stöd från Regionen.

MILJÖPARTIET VILL ATT:
● konst och kultur blir mer tillgänglig i hela i hela länet.

Hälsofrämjande kulturaktiviteter
Kulturen ska användas både i förebyggande hälsovård och inom vården. Fler terapi- och kulturträdgårdar ska anläggas i anslutning till sjukhusen för att främja folkhälsa. Konst i sjukhusmiljöer, kulturupplevelser för patienter, kulturprogram hos sjukhus och vårdgivare ska vara en naturlig del i friskvårdsarbetet.

MILJÖPARTIET VILL ATT:
● Region Uppsala och länets kommuner samverkar inom kulturområdet.
● konst och kultur blir mer tillgänglig i hela länet.
● verka för en öppenhet för ny teknik, nya arbetssätt och uttrycksformer för att främja konst och kultur.
● barn och ungas möjligheter till eget skapande och deltagande i kulturlivet främjas.
● minst en procent av kostnaderna vid investeringar i fastigheter ska användas till konstnärlig gestaltning. De pengar som avsätts för offentlig konst ska användas runt om i regionen där det saknas och behöver inte uppföras i anslutning till de nya fastigheter som byggs.
● konst och kultur ska ha en självklar och naturlig plats i samhällsbygget.
● införa kulturaktiviteter som möjlighet inom rehabilitering och förebyggande hälsovård.
● terapi- och kulturträdgårdar anläggs i anslutning till sjukhusen.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter