Landsbygd

Hållbara och levande landsbygder
Att skapa förutsättningar för hållbar och levande landsbygder är en viktig del i det regionala utvecklingsuppdraget. Goda kommunikationer, såväl när det gäller IT som för resande och transporter, är essentiellt för en levande landsbygd. I dagens samhälle är såväl företag som hushåll beroende av internet, inte minst för att kunna jobba hemifrån. Vi vill därför verka för utbyggnad av bredband av god kvalitet i hela länet. För fler jobb lokalt och minskat behov av pendling vill vi också ha fler platser för kontorskollektiv, d.v.s. arbeta i hemorten i en kontorslokal tillsammans personer med andra arbetsgivare. Vi vill ta vara på de möjligheter näringslivet på landsbygden har i ett hållbart samhälle. Det kan gälla allt från lokalproducerad biogas och närodlad ekologisk mat till IT och tillverkning. Elnätet ska klara de nya krav som ställs med både elektrifiering av fordon och lokalt producerat förnybar energi. Den offentliga servicen behöver vara tillgänglig även i mindre orter och Region Uppsala har ett särskilt ansvar för den verksamhet man själv äger – hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Genom nya digitala lösningar men också mobila närvårdsteam, ökad samarbete med kommunala äldreboenden och anropsstyrd kollektivtrafik kan service upprätthållas även i mindre orter. I den regionala planeringen vill vi tillsammans med kommunerna arbeta för att utveckla landsbygdens tätorter så att det finns goda förutsättningar för både service, arbetsplatser, kultur, idrott och fritid – inte minst i samarbete med föreningslivet.
I den regionala utvecklingsstrategin finns målet att den ekologiska produktionen ska öka med 200 procent, vilket skulle innebära att ca 30 procent av länets jordbruksareal brukas ekologiskt. Miljöpartiet ser detta som en viktig företagsutvecklingsfråga där Region Uppsala har ett stort ansvar. Ekologiskt lantbruk ökar förutsättningarna för att nå miljömålen, ökar antal arbetstillfällen på landsbygden, stärker krisberedskapen och stimulerar den lokala ekonomin. Inom ekologiskt lantbruk är det också en relativt hög andel företagare som satsar på vidareförädling, gårdsförsäljning och lokala marknader som t.ex. Reko-ringar vilket ytterligare stärker den lokala ekonomi. Även inom skogsbruket har Region Uppsala en viktig roll som företagsutvecklare och innovationsfrämjare. Uppsala län har en snabbt växande befolkning och intresset för friluftsliv ökar. Det innebär också ett tydligt motiv för ökat mångbruk av skogen, där företagarens och allmänna intressen kan gå hand i hand. Region Uppsala bör därför ta initiativ som främjar marknadsmodeller som bygger på kontinuitetsbruk och produktion av premiumcertifierat timmer med samtidig bevarande av biologisk mångfald och tillgänglighet för turism och friluftsliv. Att kunna cykla säkert också på landsbygden gynnar såväl både barn som vuxna. Miljöpartiet vill skapa ett regionalt cykelnät mellan skolor, busshållplatser, tågstationer, fritidsanläggningar och turistmål. Region Uppsala ska också inom ramen för sitt arbete med att främja en hålllbar besöksnäring särskilt bidra till att natur- och kulturturismen i länet utvecklas förs såväl hemestrande som långväga besökare. Det handlar bland annat om att främja cykelturismen med cykelleder och cykelsemesterpaket.

MILJÖPARTIET VILL ATT:
● cykelturismen utvecklas genom cykelturismleder och cykelturismpaket. Det ska också vara möjligt att mot en avgift boka plats för cykeln på kollektivtrafiken. Det ska vara enkelt att ta med cykeln i kollektivtrafiken.
● Region Uppsala verkar för utveckling av kontorskollektiv.
● Region Uppsala verkar för bredband i hela länet av kvalitet så att det går att arbeta hemifrån.
● Region Uppsala arbetar för att utveckla länets besöksmål för både hemester och resenärer utifrån.
● Region Uppsala upprätthåller service på mindre orter genom att utveckling av nya digitala lösningar, mobila närvårdsteam och anropsstyrd kollektivtrafik.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter