Medarbetare

Medarbetarna – regionens viktigaste resurs
Region Uppsala är en stor arbetsgivare med fler än 11 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården. Medarbetarna är regionens viktigaste resurs och det är avgörande att regionen är en attraktiv arbetsgivare, både för den nyutexaminerade som den erfarna medarbetaren. Det är viktigt att personalen är delaktig i organisationsförändringar och känner att de kan påverka sin arbetssituation. För att regionen ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare och behålla och rekrytera kompetent personal är arbetsmiljön en avgörande framtidsfråga. Region Uppsala ska främja medarbetarnas möjligheter till inflytande och påverkan. Det ska vara enkelt för medarbetare att kunna påverka och bidra med idéer om förändrade arbetssätt, innovativa tjänster eller produkter såväl inom den egna verksamheten som inom hela organisationen. Arbetsmiljöfrågorna ska ha hög prioritet och varje verksamhet ska ha genomtänkta arbetsmiljöplaner med fokus på främjande och förebyggande insatser. Den anställdes rätt till fritid ska respekteras genom en väl genomtänkt personalpolitik. Det är även viktigt att regionen tar ett övergripande ansvar för att utbilda chefer och skyddsombud i arbetsmiljöfrågor. Miljöpartiet är mycket positiva till att lyfta alla medarbetare inom regionens hälso- och sjukvård och vill att man utvecklar olika modeller inom begreppen Rätt använd kompetens, som innebär olika former av arbetsväxling. Miljöpartiet anser att dagens höga personalomsättning av framför allt sjuksköterskor behöver stoppas. Idag leder det till både en försämrad arbetsmiljö och till att vårdplatser hålls stängda, vilket är ett hot mot en säker vård. Hög arbetsbelastning leder till stress och att återhämtningen blir dålig. De senaste åren har Akademiska sjukhuset tillsammans med Kommunal och Vårdförbundet arbetat med hälsosamma arbetstider. Miljöpartiet ser positivt på det arbetet och på att tillsammans ta ansvar för att medarbetarna får tillräcklig återhämtning. Rätten till heltid måste säkras och grunden ska vara tillsvidareanställningar så att alla medarbetare har möjlighet att leva på sin lön. Samtidigt finns det skäl att se över och sänka normalarbetstiden inom vissa områden där det kan vara alldeles för påfrestande att arbeta nära 40 timmar per vecka. Miljöpartiet ser positivt på möjligheten att successivt sänka normalarbetstiden eller se över arbetstidsmodeller för att möjliggöra att medarbetare orkar med att arbeta ett helt yrkesliv.

Miljöpartiet vill se ett återinförande av vårdbiträden. Det är en yrkesgrupp som kan avlasta undersköterskor och sjuksköterskor med service- och omvårdnadsuppgifter. Sådana tjänster underlättar för människor att få en anställning och komma in på arbetsmarknaden samtidigt som de får möjlighet till kompetens- och yrkesutveckling. Region Uppsala står precis som resten av landet inför stora behov av att attrahera fler kunniga medarbetare. En nyckelgrupp är de personer som har kommit till Sverige och har en utländsk vårdutbildning. För personer som har flyttat från ett annat EU-land finns det idag bra system för att kunna introducera medarbetarna i svensk hälso- och sjukvård. Detsamma gäller dessvärre inte för personer med vårdutbildning från andra länder. Miljöpartiet menar att Region Uppsala behöver ta ett större ansvar för att möjliggöra för dem med utländsk kompetens att snabbare bli en del av hälso- och sjukvården.

MILJÖPARTIET VILL:
● att region Uppsala ska se över hur vårdbiträden kan återinföras som profession inom delar av hälso- och sjukvården.
● att Region Uppsala ska ha ett utökat samarbete med Arbetsförmedlingen för att bereda olika grupper arbete via lönestöd, exempelvis nystartsjobb, extratjänster eller lönebidrag.
● att Region Uppsala utvecklar former för att ta tillvara på medarbetarnas förslag på förbättring av arbetsmiljö och verksamhetsutveckling.
● att Region Uppsala utvecklar möjligheterna till karriärvägar för att öka attraktiviteten i att arbeta kvar i organisationen.
● utveckla det administrativa stödet till alla professioner inom hälso- och sjukvården,
● intensifiera arbetet med att utveckla kringresurserna i vården för att avlasta vårdutbildad personal och möjliggöra att de har mer tid för patienterna.
● att verksamhetschefer ska ha större möjlighet och mandat att arbeta med arbetsvillkor.
● tillsätta en kommission för arbetsmiljöfrågor som samlar forskare, medarbetare, politiker och tjänstemän.
● att Region Uppsala inför ett system där utlandsutbildade läkare har möjlighet att arbeta som läkarassistenter under tiden de lär sig svenska och studerar inför kunskapsprovet för att få en svensk läkarlegitimation.
● att Region Uppsala tar initiativ att tillsammans med Uppsala universitet utveckla stödjande insatser inför kunskapsprov för utlandsutbildade läkare.
● att Region Uppsala ska ordna praktikplatser för utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal så att de kan bekanta sig med svensk vård.
● att Region Uppsala ska förstärka den visselblåsarfunktion för medarbetare som införts under mandatperioden.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter