Region Uppsala som en positiv kraft i den globala omställningen
2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de globala målen för hållbar utveckling. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Det övergripande syftet med agendan är att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Agendan visar tydligt att hållbar utveckling är avgörande för vår gemensamma framtid och att nya angreppssätt behövs för att nå målen. De globala målen inom Agenda 2030 är och måste vara ett av de bärande perspektiven i byggandet av en grön hållbar utveckling lokalt och globalt. Dessa globala mål är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den miljömässiga, den sociala och den ekonomiska. Det är tydligt att exempelvis det hälsofrämjande perspektivet finns med i alla tre dimensionerna. Dålig miljö, ojämställda förhållanden och ekonomisk utsatthet påverkar hälsostatusen. Miljöpartiet anser att Agenda 2030 ska genomsyra hela Region Uppsalas verksamhet och att den ska vara utgångspunkt för den regionala utvecklingsstrategin.

Sverige anses ofta som en världsledare i hållbar utveckling och klimatpolitik. Men det gäller bara om vi har ett strikt geografiskt perspektiv på vår miljöpåverkan. Om man även inkluderar de konsumtionsbaserade koldioxidutsläpp samt materiellt fotavtryck, vilket görs i Sustainable Development Index, blir bilden helt annorlunda. I den analysen ligger Sverige i bottenligan, på plats 146 av 165 länder. Miljöpartiet anser att Region Uppsala i sitt hållbarhetsarbete ska inkludera de konsumtionsbaserade koldioxidutsläppen och sitt materiella fotavtryck så att vi kan bli en positiv kraft i den globala omställningen. Samarbetet mellan Region Uppsala och länets kommuner är viktigt och bör stärkas. Det gäller inom alla områden men området forskning, utveckling och utvärdering. Det är viktigt att verksamheterna inom Region Uppsala på ett effektivt sätt får tillgång till vetenskapligt grundade resultat, som ska vara en hörnsten i att utveckla hälso- och sjukvården. Miljöpartiet vill se ett stärkt fokus på utvärdering av hälso- och sjukvården, ett arbete som går hand i hand med forskningen och som bör ske systematiskt. Privat, offentlig och till viss del idéburen sektor kan komplettera varandra i detta. Miljöpartiet vill att Region Uppsala ska samverka med omkringliggande regioner inom forsknings- och utvecklingsfrågor. En viktig del för att Region Uppsala ska vara en positiv kraft i den globala omställningen är att vi också ser möjligheterna hos regionens anställda. Medarbetarna är Region Uppsalas viktigaste resurs och det är avgörande att regionen är en attraktiv arbetsgivare. För att regionen ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare och behålla och rekrytera kompetent personal är arbetsmiljön en avgörande framtidsfråga. Medarbetarnas möjligheter till inflytande och påverkan ska främjas. Det ska vara enkelt för medarbetare att vara delaktiga i utvecklingen och kunna bidra med idéer om förändrade arbetssätt, innovativa tjänster eller produkter såväl inom den egna verksamheten som inom hela organisationen. Miljöpartiet är mycket positiva till att lyfta alla medarbetare inom regionens alla ansvarsområden.

Regional utveckling som verktyg i omställningen
Klimatkrisen är akut och allt fler arter, det som är grunden för våra ekosystem, hotas av utrotning. Den rika världens livsstil ger negativa miljöavtryck även utanför våra länders gränser och att vända detta är ett ansvar för hela samhället. Att människor enskilt gör miljö- och klimatsmarta saker är bra, men politikens uppgift är att agera och möjliggöra en rättvis omställning av hela samhället, där det är lätt att göra rätt. För det krävs politisk handlingskraft. Miljöpartiet vill därför att hänsyn till klimat och miljö tas i alla politiska beslut i Region Uppsala. Miljö- och klimatmålen ska ha lika stor tyngd som de ekonomiska målen. Miljöpartiet vill att Region Uppsala, genom sin roll som regionalt utvecklingsansvarig tar ledarskapet i länet för genomförandet av Agenda 2030 i samverkan med länets kommuner, länsstyrelsen, våra båda universitet, näringslivet och civilsamhället för att stärka och samordna hållbarhetsarbetet i Region Uppsala. De statliga anslagen för regional utveckling och medel från EU:s strukturfonder ska växlas upp med de resurser som Region Uppsala lägger in så att det blir en kraft i omställningen till ett hållbart samhälle där målen i Agenda 2030 och våra nationella miljökvalitetsmål uppnås.

Ett klimatneutralt län med 100 procent förnybar energi
Region Uppsala har en viktig roll att fylla för att uppnå målen som är uppsatta i Agenda 2030. Omställningen till ett hållbart samhälle innebär samtidigt stora utvecklingsmöjligheter för vår region. Uppsala län består till stor del av landsbygd där möjligheterna för produktion av förnybar energi, som till exempel biogas, vindkraft och solenergi, är goda. Men ökad samverkan mellan kommuner och olika aktörer på energiområdet är nödvändigt, och i det arbetet har Region Uppsala en viktig roll.

Energifrågan handlar emellertid inte bara om att säkra 100 procent förnybar energi, utan också om tillräcklig effektkapacitet. I Uppsala är kapaciteten i elnätet idag otillräcklig, och Region Uppsala måste därför medverka till en bred palett av åtgärder, från energibesparingsåtgärder och system som styr elanvändning från toppar till tider med lägre belastning, till samverkan med Vattenfall för ökad överföringskapacitet. Med utgångspunkt i det framgångsrika Uppsala Klimatprotokoll ska Regionen arbeta för att sprida konceptet till länets övriga kommuner. Regionen behöver även en klimatfärdplan som visar vägen och tydligt visar vilka insatser som krävs för att regionens klimatarbete ska vara i linje med att 1,5 graders-målet i Parisavtalet uppnås. Kopplat till klimatfärdplanen behövs en koldioxidbudget med delmål och årlig uppföljning. Arbetet ska inkludera såväl territoriella som konsumtionsbaserade utsläpp.

MILJÖPARTIET VILL ATT:
● Region Uppsala främjar en ökad samverkan mellan kommunerna och olika aktörer på energiområdet i syfte att öka energieffektivisering och nå 100 procent förnybar energianvändning.
● Region Uppsala verkar för att stärka det regionala elnätet och resiliensen i energiförsörjningen för att säkra effekt och tillgång av förnybar energi.
● Region Uppsala tar fram en klimatfärdplan som visar vilka insatser som krävs för att regionens klimatarbete ska vara i linje med att 1,5 gradersmålet i Parisavtalet uppnås.

Läkemedel utan miljöpåverkan
Utsläpp av läkemedel är ett av Region Uppsalas största miljöproblem. Utsläppen hamnar i våra sjöar och vattendrag och påverkar fisk och annat liv. Inte sällan är läkemedlen hormonstörande, vilket kan störa djurens reproduktion. Även antibiotika och antibiotikaresistenta bakterier når de kommunala reningsverken och vattendragen på samma sätt. Miljöpartiet anser att sjukhusens avloppssystem ska utrustas med reningsutrustning som syftar till att varken läkemedel eller antibiotikaresistenta bakterier når det kommunala avloppssystemet. Den frivilliga miljöklassificering av läkemedel som finns i Sverige ska användas som stöd i val mellan läkemedel med samma medicinska egenskaper.

EU:s läkemedelslagstiftning avseende godkännande av läkemedel medger i nuläget inga möjligheter att ställa miljökrav relaterade till tillverkningen av läkemedel. Därför är det mycket viktigt att Region Uppsala vid upphandling av läkemedel ställer krav på att läkemedelsfabriker ska ha den reningsutrustning som behövs för att antibiotika och andra läkemedel inte ska spridas till den omgivande miljön vid tillverkning.

MILJÖPARTIET VILL ATT:
● sjukhusens avloppssystem ska utrustas med reningsutrustning som syftar till att inga riskabla nivåer av läkemedel eller antibiotikaresistenta bakterier når de kommunala avloppssystemen.
● Region Uppsala vid upphandling av läkemedel ska ställa krav på att läkemedelsfabriker ska ha sådan reningsutrustning att antibiotika och andra läkemedel inte sprids till den omgivande miljön vid tillverkning.

Fasa ut farliga kemikalier inom vården
En stor mängd olika kemikalier används och sprids i samhället, även inom hälso- och sjukvården. Många är relativt ofarliga medan andra kan var hälso- eller miljöfarliga. Inom sjukvården används ett stort antal kemiska produkter, som desinfektionsmedel, maskindiskmedel och laboratoriekemikalier. Region Uppsala ska arbeta för att ersätta och fasa ut kemikalier som är hälso- och miljöfarliga. Farliga kemikalier finns också som tillsatser i till exempel förbrukningsmaterial, inredning, byggmaterial och utrustning. Här behöver Region Uppsala ställa krav vid upphandling så att produkter som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen fasas ut. Särskilt viktigt är detta vid barnkliniker – barn ska vårdas i en giftfri miljö.

MILJÖPARTIET VILL ATT:
● Region Uppsala ökar takten i arbetet med att fasa ut och ersätta farliga kemikalier.

En biobaserad materialanvändning
Allt arbete inom vården har att uppfylla höga krav på hygien så att god vårdhygien säkerställs. Det innebär en hög användning av förbrukningsvaror, såsom engångshandskar och engångsförkläden av plast. En relativt stor andel av hälso- och sjukvårdens klimatpåverkan kommer idag från materialanvändning. Genom innovationsupphandling kan Region Uppsala agera aktivt för att främja engångsartiklar som bygger på biobaserade råvaror, till exempel stärkelse. Så har redan gjorts för att hitta förnybara material för t.ex. förkläden. Miljöpartiet ser detta som ett mycket gott exempel och vill att arbetet fortsätter så att fler engångsartiklar kan baseras på förnybara material. Miljöpartiet vill också se en ökad användning av flergångsmaterial, så att mängden avfall minskar och en ökad andel som källsorteras och återvinns.

MILJÖPARTIET VILL ATT:
● Region Uppsala arbetar för att ersätta engångsartiklar med flergångsartiklar, och i de fall de inte kan ersättas främja engångsartiklar som bygger på biobaserade råvaror.
● 100% av regionens inköpta textilier ska vara ekologiska eller biobaserade senast 2030 och att nivån höjs till 50% under mandatperioden.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter