Kollektivtrafik, resor och transporter

Hållbart resande och hållbara, effektiva transporter
I Uppsala län är transporterna den enskilt största klimatpåverkande faktorn. Miljöpartiet vill satsa på ett samhälle som tar oss in i en hållbar framtid. Transporter kommer behövas även där, men infrastrukturen ska underlätta omställningen till ett utsläppsfritt samhälle utan onödiga transporter. De transporter som ändå görs ska ske på ett trafiksäkert sätt och även minimera påverkan på klimat och miljö. Basen ska var de hållbara, effektiva transportslagen – kollektivtrafik, gång och cykel.

Ett transportsnålt samhälle och effektivt resande dörr till dörr
Basen för ett hållbart resande är en samhällsplanering för ett transportsnålt samhälle. Region Uppsala ska i samarbete med kommunernas fysiska planering främja 15-minutersstaden, där invånarnas arbets-, fritids- och shoppingbehov finns inom max 15 min på cykel och där man därigenom klarar vardagen med minimal bilanvändning. Nya områden för t. ex. bostäder och olika verksamheter ska planeras så att kollektivtrafiken finns på plats från start. Detta kräver att Region Uppsala verkar för att såväl statlig medfinansiering som exploateringsintäkter nyttjas för finansiering av kollektivtrafiken i uppstartsfasen. Region Uppsala ska också verka för att mobilitetsåtgärder möjliggörs i hela länet, så att även en resa där kollektivtrafiken ingår kan bli en resa från dörr till dörr.

MILJÖPARTIET VILL ATT:
● Region Uppsala ska upprätta och främja mobilitetshubbar, där det bl.a. ska finnas lånecyklar, i anslutning till kollektivtrafikens större bytespunkter.
● Region Uppsala ska i samarbete med kommunernas fysiska planering främja åtgärder som ökar kollektivtrafikens och cykeltrafikens framkomlighet.
● Region Uppsala ska vara aktiv i teknikutvecklingen för hållbart resande. Vi vill se mobilitetstjänster kopplad till UL:s biljett och informationssystem, så att samma system kan användas för såväl kollektivtrafik, lånecyklar som bilpool, och andra mobilitetstjänster.
● färdtjänst, sjukresor, skolskjuts och den vanliga kollektivtrafiken samordnas och att brukarorganisationerna involveras i det arbetet.

Främja de hållbara transportslagen i såväl städer, tätorter som landsbygderna
Kollektivtrafik och gång- och cykelvägar behövs såväl i staden som på landet och det behöver prioriteras. I länets stora städer behövs välutvecklad stadstrafik och i Uppsala behövs spårväg för att förbättra kollektivtrafiken ytterligare. Region Uppsala måste också utöka samverkan med kommunerna för att främja framkomlighet för hållbart resande. Regionbussarna har en självklar funktion för att se till att hela länet, inklusive våra mindre orter och landsbygder, har en kollektivtrafik som gör det möjligt att skol- och arbetspendla och ha en aktiv fritid. Vid större hållplatser ska finnas säkra parkeringsplatser för både bil och cykel och laddningsstationer för elfordon. Det ska också vara lätt att ta med cykeln på bussen/tåget. I den mer glesa landsbygden måste t.ex. anropsstyrd trafik, samåkningstjänster och andra alternativ tas fram så att länets alla invånare har en reell möjlighet att klara sin vardag även för de som väljer att inte äga en egen bil. Mobilitetstjänster med till exempel cyklar att låna kan underlätta att resa kollektivt till alla destinationer som finns på landsbygden.

Att kunna cykla säkert också på landsbygden är bra för både barn och vuxna. Vi vill vi skapa ett regionalt cykelnät så att målpunkter som t.ex. skolor, busshållplatser, tågstationer, fritidsanläggningar och turistmål kan nås. Vi vill också se ett regionalt cykelkansli som ska främja cykling och verka för förbättrad information och skyltning av cykelvägar över hela länet.

MILJÖPARTIET VILL ATT:
● trafiksäker gång- och cykelbarhet alltid säkras vid investering i mötesfria vägar. De avsnitt på redan byggda mötesfria vägar som saknar detta ska åtgärdas.
● förutsättningarna för cykling på landsbygden förbättras genom smarta modeller för ökad cykelbarhet (t.ex. cykelvägar, cykelfält och bygator) till olika målpunkter som skolor, busshållplatser, tågstationer och fritidsanläggningar.
● Cykelställ ska finnas vid samtliga regionbusshållplatser i länet, och vid större bytespunkter cykelparkeringar med hög standard som t.ex. cykelgarage och cykelservicestationer.
● Region Uppsala ska verka för lånecykelsystem i länets större orter.
● kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet ska fördubblas till år 2025 och andelen cykelresor i länet ska då vara minst 20 %.
● Region Uppsala etablerar ett regionalt cykelkansli som ska koordinera framtagande av ett regionalt cykelnät och verka för förbättrad information och skyltning av cykelvägar över hela länet.
● kollektivtrafiken i Uppsala stad utvecklas med såväl spårväg som snabba bussar.
● Det ska vara enkelt att ta med cykeln i kollektivtrafiken, och man ska mot en avgift kunna boka plats för cykeln.
● anropsstyrd trafik, samåkningstjänster och lånecyklar utvecklas som komplement till regionbusstrafiken.

Enkelt, tryggt och billigt att åka kollektivt
Kollektivtrafiken är till för alla. Det ska vara enkelt, tryggt och billigt att åka kollektivt. Vi vill se ett enklare och mer prisvärt taxesystem där hela länet är en zon för såväl enkelbiljetter som periodkort. Biljetten ska kunna finnas i såväl en app, ett pendelkort eller kreditkort och där det räcker med ett blipp för att resa. Det möjliggör också för ett pristak, där de enkelresor man gör ackumuleras och kan, när man rest tillräckligt mycket, omvandlas till ett periodkort. Miljöpartiet vill öka resurserna till kollektivtrafiken så att biljettpriserna kan hållas låga och utbudet öka.

MILJÖPARTIET VILL ATT:
● enzonstaxa för enkelbiljetter som gäller i hela länet införs enligt principen blippa och res.
● ungdoms-, student- och pensionärsrabatt ska finnas på såväl enkelbiljetter som periodbiljetter.
● fordon, hållplatser och informationssystem ska vara tillgänglighetsanpassade.
● kollektivtrafiken i de starka stråken restidmässigt ska kunna konkurrera med bilen.
● kollektivtrafikens utbud ska säkerställa att de som reser längre än 20 min ska kunna sitta, och Wi-Fi samt laddningsmöjlighet ska finnas på såväl bussar som tåg.
● Region Uppsala främjar att ungdomar reser kollektivt. De kommuner som vill ska kunna avtala med UL om ett subventionerat ungdomskort, på liknande sätt som redan idag är möjligt då det gäller pensionärskort eller enligt den modell som gäller i Region Gävleborg.
● Region Uppsala etablerar en Trygghetscentral som ska kunna nås 24/7 via chatt eller telefon för att anmäla hotfull eller problematisk situation i kollektivtrafiken.
● påstigning ska tillåtas i samtliga dörrar och att man ska kunna blippa sin biljett på flera ställen i bussen.

Främja tågtrafiken
Tåg är ett energieffektivt, bekvämt och snabbt sätt att resa, och det självklara valet för den storregionala pendlingen till t.ex. Stockholm. En utvecklad regionaltågstrafik i länet är också en förutsättning för en hållbar utveckling av hela länet. Region Uppsala har inte rådighet över järnvägsinfrastrukturen, som helt och hållet hanteras av Trafikverket. Men Region Uppsala driver genom sitt delägarskap i Mälartåg såväl Upptåget som UVEN och annan tågtrafik i Mälardalen och behöver använda all sin påverkanskraft för ett förbättrat järnvägsunderhåll, ökade satsningar på järnväg i länet och förbättrade biljett- och informationssystem till resenärerna.

MILJÖPARTIET VILL ATT:
● Region Uppsala verkar för att fyrspår färdigställs mellan Uppsala-Stockholm och att järnvägsunderhållet kraftigt förbättras
● Region Uppsala verkar för att Dalabanan rustas upp och nya stationslägen i Librobäck, Vänge, Järlåsa och Vittinge kommer till stånd.
● Region Uppsala tillsammans med SL utreder en förlängning av SL-pendeln till Enköping som inkluderar ett tågstopp för dessa tåg i Grillby.
● Region Uppsala verkar för att ny järnväg Enköping-Uppsala byggs.
● Region Uppsala utreder möjligheterna att utveckla trafiken på andra spår i länet, exempelvis Hargshamnsbanan, för persontrafik.
● Region Uppsala verkar för att ytterligare tågtrafik inkluderas i Movingo, exempelvis sträckan Linköping-Gävle och alla SJ InterCity-tåg Uppsala-Stockholm, och att samarbetet mellan olika tåg-operatörer inom Mälardalen förbättras för ökad resenärsnytta.

Region Uppsalas transporter och tjänsteresor
Miljöpartiet vill att samtliga transporter inom Region Uppsala, såväl i egen regi som upphandlade, ska vara fossilfria senast 2024. Vi anser också att alla dessa transporter ska drivas av de drivmedel som ur livscykelperspektiv ger minst miljöpåverkan, främjar kretsloppsfunktioner och ger minskad sårbarhet. På sikt vill vi se helt utsläppsfria transporter. Miljöpartiet har varit med och skärpt upp Region Uppsalas resepolicy, vilket gör att tåg nu är huvudalternativet vid inrikes tjänsteresor, och en klimatväxling har införts för de vanligaste inrikes destinationerna i de fall flyg ändå nyttjas. Miljöpartiet vill utveckla detta ytterligare så att det omfattar både inrikes och utrikes destinationer.
Resor till och från arbetet för anställda inom Region Uppsala är en av regionens mest klimatpåverkande faktorer. Miljöpartiet vill ta ett samlat grepp kring mobilitetsfrågorna för att underlätta för Region Uppsalas anställda. Redan idag har medarbetare inom Region Uppsala möjlighet att köpa årskort på kollektivtrafiken via nettolöneväxling och nettolöneväxling av cykel/elcykel är under införande, tack vare Miljöpartiet. Nu vill vi gå vidare och ytterligare förbättra för hållbart resande till och från jobbet, genom en grön resplan och säkra cykelparkeringar. Vi anser också att Region Uppsala ska samarbeta med kommunerna för förbättrad tillgänglighet för cykel till våra större arbetsplatser.

MILJÖPARTIET VILL ATT:
● Region Uppsala premierar resfria möten och att klimatväxling införs för samtliga flygresor.
● Region Uppsala deltar i Cykelvänlig arbetsplats och under mandatperioden når högsta nivå.
● Region Uppsala erbjuder anställda att löneväxla en cykel eller elcykel.
● Region Uppsala upplåter sina tjänstefordon till publika bilpooler och möjliggör för bilpooler att ha fordon på regionens parkeringar.
● Region Uppsala tar fram en grön resplan för att underlätta för hållbart resande till sina arbetsplatser. Säkra cykelparkeringar ska finnas i direkt anslutning till samtliga arbetsplatser, och vid det större arbetsplatserna, som till exempel Akademiska sjukhuset, ska det finnas parkeringshus för cykel och självservicestationer för enklare cykelservice.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter