Folkhälsa

Hälsa och välmående är viktigt för ett gott liv. Det gröna samhället har ett tydligt uppdrag att främja hälsa, förebygga sjukdom och bevara det friska. För att detta ska vara möjligt krävs kunskapsbildning inom hälsofrågor och frågor som berör psykisk hälsa, missbruk och sexualitet. En del familjer är mer utsatta för hälsoproblem än andra och samhällets stöd ska finnas när det behövs. Vi vill att kommunen i samarbete med regionen utvecklar ett samordnat stödjande arbete vid samsjuklighet och samberoende.

För ett socialt hållbart samhälle är folkhälsan viktigt. Det förebyggande folkhälsoarbetet behöver bli bättre och vara en mer naturlig del i vår vardag. Som ett led i detta arbete vill vi införa ett folkhälsoråd med experter som följer upp kommunens folkhälsoarbete och som årligen lämnar en rapport med förslag på åtgärder. Vi vill också införa en “Hälsofond” för bland annat studieförbund och föreningar med målet att främja friskvårdsaktiviteter.

Vi vill införa folkhälsoinspiratörer som sprider kunskap om en hälsofrämjande kost, rörelse och livsstil och som verkar där unga helsingborgare rör sig i sin vardag. Utegym bör finnas i varje medborgares närområde för att skapa jämlika möjligheter till fysisk rörelse och träning. Insatser liknande “Aktivitet förebygger” vill vi se i Helsingborg för att ungdomar i skolåldern ska ges jämlika möjligheter till att skapa ett intresse för idrotts- och fritidsaktiviteter.

För att öka tryggheten och minska ensamheten hos äldre helsingborgare vill vi införa förebyggande hembesök där information lämnas om insatser och aktiviteter från kommunen, föreningar och om olika boendeformer.

Vi vill

  • verka för att ett folkhälsoråd inrättas i Helsingborg med experter inom området och på sikt vill vi arbeta för en utökning till ett samarbete inom Familjen Helsingborg.
  • införa en modell liknande “Aktivitet förebygger” för att erbjuda jämlika möjligheter till fysisk aktivitet för skolungdomar.
  • införa en “Hälsofond” för studieförbund och föreningar som verkar för främjande av friskvårdsaktiviteter.
  • införa förebyggande hembesök till äldre helsingborgare där information lämnas om insatser, aktiviteter och om olika tillgänglighetsanpassade bostäder.
  • att kommunen tillsammans med regionen utvecklar ett samordnat stödjande arbete vid samsjuklighet och samberoende.
  • införa folkhälsoinspiratörer för information om vikten av hälsofrämjande kost, rörelse och livsstil.
  • stärka resurserna till insatser för såväl barn och unga som föräldrar genom exempelvis Blå kamelen och Dynamis.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter