Hållbar rörlighet

Både människor och varor som befinner sig i Helsingborg ska transporteras miljövänligt. Gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras. Digitaliseringen och internet medför att många resor kan ersättas av digitala möten eller planeras effektivare.

Helsingborg ska utvecklas som cykelstad. För att nå det målet behöver det bli enklare att cykla och cykelpendla. Till år 2035 vill vi att fler persontransporter ska göras med cykel än med bil. Genom att förändra den miljö som vi människor lever i kan vi förändra beteendet. Det gör vi bland annat genom att kommunen prioriterar cykeln före bilen i stadsplaneringen. Kommunen behöver i högre grad motverka cykelstölder genom bättre och mer säkra cykelparkeringar. Kommunen behöver också prioritera trygga och säkra cykelleder i hela kommunen och under hela året när vi tecknar avtal.

För att öka attraktiviteten för kollektivtrafiken måste den vara lättillgänglig och effektiv. Kollektivtrafiken måste kunna hantera ett större antal resande. HelsingborgsExpressen behöver byggas ut på fler linjer och Helsingborg ska fortsätta att förbereda för spårbunden kollektivtrafik inom staden. Helsingborgare ska enkelt kunna ta sig till och från andra delar av landet med tåg. Därför vill vi fortsätta verka för utökade direkttåg till Stockholm även nattetid och att järnvägsnätet utökas med fler dubbelspår för att få plats med fler tåg och få bättre punktlighet. Genom att verka för höghastighetståg i Skandinavien kan vi ersätta många flygresor. En eventuell ny förbindelse över Öresund bör vara där den gör störst grön nytta och främst vara för järnväg.

För många är bilen nödvändig för arbetet eller sin vardag, särskilt på landsbygden. Det behöver skapas bättre alternativ så att färre är beroende av att använda eller att äga en bil och där ser vi bilpooler som en viktig del.

Vi vill

 • ge mer plats på vägarna till fotgängare och cyklister.
 • skynda på ombyggnationen av Trädgårdsgatan för att minska barriären mellan norr och söder, och göra vägen mer gång- och cykelvänlig.
 • införa ett låne- och hyrsystem för cyklar och elcyklar.
 • ha fler och säkrare cykelparkeringar.
 • verka för fler tåg som kommer i tid genom utbyggd järnväg på Västkustbanan och Skånebanan.
 • verka för fler direkttåg och nattåg mellan Helsingborg-Stockholm.
 • verka för fler och bättre underhållna cykelvägar på landsbygden och mellan kommunens byar.
 • fortsätta planera och förbereda spårvägsutbyggnad, där det nya sjukhusområdet är en lämplig utbyggnad.
 • öka tillgången till bilpooler och gynna samåkning.
 • satsa på utveckling av förnyelsebara drivmedel, såsom biogas och vätgas, med Helsingborg som nod.
 • att kommunägda parkeringsplatser förses med laddstolpar för elbilar.
 • verka för fler förebyggande åtgärder mot fortkörning och för lägre hastigheter i bostadsområden.
 • minska antalet transporter genom samordnade varutransporter.
 • att kommunen ska verka för snabba tåg i Norden för att minska behovet av fossiltunga resor.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter