Hållbart näringsliv

Helsingborg har en lång historia av entreprenörskap och företagande. Här finns både mindre och större företag som vill utvecklas. Drivkraften bakom ett grönt och hållbart entreprenörskap är att långsiktigt kunna försörja sig genom att skapa hållbara samhällsnyttor. Entreprenörskap är för många helsingborgare en livsstil och ett sätt att förverkliga sig själv eller en dröm. Vi ser också att det framförallt är i småföretagen som de flesta nya jobben växer fram. Vi ska bejaka det faktum att högskolan och gymnasieskolan får en allt starkare nyckelroll i Helsingborgs utveckling av entreprenörskap. Näringslivets vilja att bidra till en hållbar utveckling och en omställning till en grön ekonomi ökar stadigt. Deras ambition fångar vi upp genom att etablera testbäddar för ny teknik, inkubatorer för startups eller stödfunktioner för socialt entreprenörskap.

Besöksnäringen i Helsingborg har en stor potential. Levande, inbjudande och attraktiva miljöer är avgörande för stadens och landsbygdens attraktivitet. En välmående kulturstad driver också fram ett kreativt och ansvarstagande näringsliv. När eko- och kulturturismen utvecklas ökar livskvaliteten även för helsingborgarna. Vi ser en särskild potential i att utveckla turism och rekreation kopplat till vatten.

Socialt entreprenörskap ska särskilt lyftas fram i Helsingborg. Det är ett sätt att ta oss an sociala utmaningar, tillgodose samhälleliga behov och samtidigt skapa sysselsättning. Inom det cirkulära synsättet ryms industriell symbios, vilket syftar till långsiktiga samarbeten mellan lokala och regionala aktörer. Lokal produktion av biogas från matavfall och att spillvärme från industrin används som fjärrvärme är goda exempel. Målet är optimerade resursflöden med minskad miljö- och klimatpåverkan. Industriell symbios har möjlighet att utvecklas ytterligare.. Genom samhällets digitalisering skapas nya jobb och nya näringar växer fram som förändrar förutsättningar för näringslivet. Om kommunens verksamheter genomsyras av digitalisering kan det ge goda förutsättningar för såväl invånare som förenings- och näringsliv att utvecklas. Vi ska även värna det öppna stadsnätet, öppna data och fritt wifi i stadsmiljön och kommunens lokaler.

Vi ser stora möjligheter i att främja utvecklingen av delningsekonomin. Genom att dela våra prylar som verktyg, bostäder och bilar kan nya företag växa fram samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan.

Vid etablering av nya företag eller utveckling av befintliga behövs det ofta stabila och långsiktiga regler. I de fall det är lämpligt ska Miljöpartiet verka för långsiktiga och hållbara avtal och överenskommelser för att möta dessa förutsättningar.

Vi vill

 • utöka möjligheten till återvinning.
 • skapa goda förutsättningar för att utveckla nya idéer och företag genom att ha en öppen infrastruktur med tillgängliga data.
 • att kommunen ska stimulera och verka för spridning av lösningar för att stimulera en ökad framväxt av delningsekonomi.
 • att kommunen stimulerar utvecklingen av sociala företag och kooperativ.
 • underlätta för folk med begränsat ekonomiskt kapital att utveckla sina företagsidéer.
 • utveckla samarbetet med olika lokala aktörer och nätverk när det gäller nyföretagande och ungt entreprenörskap.
 • stimulera människor till att starta upp olika former av grönt företagande.
 • utveckla Helsingborgs besöksnäring med ekoturism, kultur och naturupplevelser i fokus.
 • att kommunen vidareutvecklar sitt arbete med inkubatorer och mötesplatser för nya företagare.
 • att kommunen i upphandling ska premiera hållbara företag.
 • uppmuntra till att Helsingborg agerar som testbädd för såväl tekniska som sociala innovationer och på så sätt främjar hållbar samhällsplanering.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter