Social omsorg

Vi vill verka för ett införande av “Barnens bästa”, vilket innebär en ökad samverkan mellan socialtjänst, skola, regionen och polis. Kommunens Mobila teamet med fältarbetare som rör sig över hela kommunen behöver förstärkas.

I Helsingborg ska inga barn behöva vara hemlösa. En hållbar social bostadspolitik ska grundas på en nollvision mot hemlösa barn.
Skyddet för den som utsatts för våld i nära relationer behöver stärkas och informationen om rättigheter vid våld i nära relationer ska vara lättillgänglig. Vi vill även att den som har utsatts för våld i nära relation, efter bedömning av socialsekreterare, ska ges möjlighet till ett skyddat boende i den egna kommunen.

Kommunen ska vara ledande avseende samarbetet med föreningar och andra aktörer inom det sociala området där kommunen bör teckna fler IOP:er.

Vi vill stödja medarbetare inom klientnära socialt arbete genom att förstärka mentorskap och öka kunskapsstödet kring att öka möjligheterna för träning mot ett självständigt liv.

Beroende- och missbruksproblematik kan leda till ett stort och långvarigt lidande både för personen själv och för närstående. Det behövs en tydligare strategisk samordning av stöd och hjälp till personer med beroende- och missbruksproblematik. Kompetensen om beroende- och missbruksproblematik behöver höjas inom kommunens sociala verksamhet.

Boendestödet är en viktig stödinsats för utsatta personer ska klara sin vardag och för att minska deras lidande. Vi vill främja psykisk hälsa och välmående genom att erbjuda meningsfull sysselsättning, bland annat genom grön omsorg med närhet till natur.

Vi vill

 • verka för införande av “Barnens bästa” med en ökad samverkan mellan socialtjänst, skola, regionen och polis
 • att den allmänna informationen om rättigheter vid våld i nära relationer ska vara lättillgänglig.
 • stärka Mobilia teamet och förstärka det öppna förebyggande arbetet med barn och unga i hela kommunen.
 • att kommunen tar en ledande roll i samverkan med föreningar och andra aktörer inom det sociala området.
 • att ett skyddat boende för kvinnor möjliggörs även i den egna kommunen efter bedömning av socialsekreterare.
 • införa en ökad och tydligare samordning av hjälp och stöd vid beroendeproblematik.
 • höja kompetensen om beroende- och missbruksproblematik inom kommunens sociala verksamheter och inom skolan
 • öka stödet till anhöriga och närstående vid missbruksproblematik där samverkan med regionen är en naturlig del.
 • utveckla samverkan med regionen inom det förebyggande arbetet inom missbruksvården.
 • utveckla och öka resurserna till den öppna verksamheten för personer med psykisk ohälsa samt att möjligheterna till ett samarbete med vård och omsorg undersöks.
 • förstärka mentor- och kunskapsstödet till medarbetare inom klientnära arbete.
 • främja psykisk hälsa och välmående för personer med behov av meningsfull sysselsättning genom bland annat grön omsorg med närhet till natur.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter