Biologisk mångfald

 1. Stödja hållbara jord- och skogsbruksföretagare
  Jönköpings län är rikt på skog. Skogen är viktig och ger oss en mängd olika nyttor eller ekosystemtjänster. Regionen Jönköpings län ska stödja jord- och skogsbrukare som vill fortsätta bruka skogen på ett hållbart sätt så att vi kan hämta olika produkter ur skogen samtidigt som värdefulla ekosystem bevaras och arter kan fortleva samt friluftsliv och turistnäring utvecklas.Miljöpartiet motsätter sig storskaligt kalhyggesbruk och vill se ett skifte till hyggesfritt skogsbruk. Regionen ska fortsätta vara en aktiv part inom Smålands skogs- och trästrategier och i samverkan med berörda parter bidra till en hållbar utveckling för skogen

  Globala målet nummer 9: Hållbar industri, innovationer och infrastrukturGlobala målet 15: Ekosystem och biologisk mångfald

 2. Skapa gröna fastigheter
  Region Jönköpings län ska fortsätta att föregå med gott exempel för att de egna fastigheterna ska bidra till ökad biologisk mångfald. Kring länets sjukhus ska grönytorna utvecklas så att de bidrar till att natur- och kulturvärdena bevaras och utvecklas. Ett aktivt arbete med att öka den biologiska mångfalden stödjasGlobala målet 11: Hållbara städer och samhällenGlobala målet 15: Ekosystem och biologisk mångfald
 3. Gynna värdefull natur- och kulturmiljö
  En hållbar besöksnäring och naturturism som bidrar till bevarande och utveckling av värdefulla natur- och kulturmiljöer ska stödjas. Ett gemensamt kvalitetssystem för de långa lederna ska utvecklas i samverkan med kommuner och intilliggande regioner

  Globala målet 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtGlobala målet 11: Hållbara städer och samhällenGlobala målet 15: Ekosystem och biologisk mångfald

 4. Upphandla lokalproducerade och ekologiska livsmedel
  Sverige ska ta ansvar för vårt lands egen livsmedelsförsörjning och det finns stor anledning att vi ökar vår självförsörjningsgrad, bl a beredskapsskäl och klimatskäl. Jönköpings län är ett jordbrukstätt län. Här finns goda förutsättningar för Regionen att bidra, exempelvis genom att upphandla lokalt och ekologiskt producerade varor

  Globala målet 2: Ingen hungerGlobala målet 12: Hållbar konsumtion

 5. Investera i förnybar energi på landsbygden
  På landsbygden finns också särskilt bra förutsättningar för sol-, vind-, och biobaserad energi. Den förnybara energin skapar betydande affärsmöjligheter för jord- och skogsbrukare. Regionen ska stärka lokala och regionala leverantörer av råvara och underlätta för näringar som förädlar energi

  Globala målet 7: Hållbar energi för allaGlobala målet 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 6. Öka ekologisk livsmedelsproduktion inom länet
  Utmärkande för länet är stora arealer hagmark som lämpar sig för djurbete och som stärker den biologiska mångfalden. Vattentillgången är riklig i länet och har bra kvalitet vilket gynnar såväl ekologisk matproduktion. Tenhult och Segerstad naturbruksskolor kan utveckla sin verksamhet och satsa mer på ekologisk matproduktion

  Globala målet 4: God utbildningGlobala målet 12: Hållbar konsumtion

 7. Utveckla Biosfärområde Östra Vätterbranterna
  I världen finns över 600 biosfärområden, varav fem i Sverige, som var och ett syftar till att fungera som modellområde för hållbar utveckling. Här ska samverkan leda till att nya metoder utvecklas, testas och sprids. Ett av dem, Biosfärområde Östra Vätterbranterna ligger i Jönköpings län och där bör Regionen vara en aktiv partner

  Globala målet 11: Hållbara städer och samhällenGlobala målet 15: Ekosystem och biologisk mångfald

  Tryck här för att komma tillbaka till våra frågor.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter