Kollektivtrafik

Alla våra kollektivtrafikfrågor

 1. Kollektivtrafiken är avgörande för ungdomars rörelsefrihet

  Dessutom har den en nyckelroll i den gröna omställningen och för framtida generationers resande. Därför vill vi införa gratis kollektivtrafik för alla upp till 20 års ålder

  Globala målen nummer 101113

 2. För att hejda klimathotet måste kollektivtrafiken växa och bli mer attraktiv

  Därför vill vi korta restiderna, öka turtätheten och införa fler expressbusslinjer

  Globala målen nummer 91113

 3. Det ska vara möjligt att leva hållbart även på landsbygden och regionbussarna kan inte köra överallt

  Vi vill se matartrafik till tätt trafikerade rutter och möjligheten att få anropsstyrd kollektivtrafik när det behövs till orter där kollektivtrafik inte finns

  Globala målen nummer 1113

 4. Vi vill upprusta våra järnvägar till att elektrifieras. Investera i el- och vätgaståg

  Självklart ska även Regionens tåg ligga i framkanten i hållbart resande. Idag har vi många tågmotorer som bara klarar av fossila bränslen. De ska i första hand bytas ut till tåg baserade på batteriburen el eller vätgas och i andra hand drivas med biobränslen. Förnyelse- och hållbara bränslen måste bli det normala även i tågen

  Globala målen nummer 7913

 5. Vi vill minimera risken för försenade eller inställda tåg genom mer resurser till tågtrafiken

  Informationen till passagerare när problem ändå uppstår behöver också förbättras

  Globala målen nummer 91113

 6. Tåg ska ersätta flyg

  För att nå de globala målen och öka kapaciteten på järnvägsnätet stödjer Miljöpartiet byggandet av höghastighetsbanor för tåget. Flytt av transporter av gods och personer från väg och flyg till tåg ger stora klimatvinster. De planerade höghastighetsbanorna kommer dessutom leda till en utökning av arbetsmarknadsregionen och bostadsbyggandet

  Globala målen nummer 911

 7. Bättre tillgänglighet för funktionsnedsatta

  Vid upphandling av fordon för kollektivtrafik och serviceresor ska organisationer som  företräder personer med funktionsnedsättning kopplas in i ett tidigt stadie för att säkerställa bättre tillgänglighet

  Globala målen nummer 91011

 8. Samordna kollektivtrafiken på landsbygden

  Vi vill se en bättre samordning med övriga skattefinansierade resor som sjukresor, skolskjutsar och färdtjänst. Det ger möjlighet till ett finmaskigare kollektivtrafiknät på landsbygden, vilket gör det lätt att resa kollektivt till kultur- och idrottsevenemang samt besöksmål

  Globala målen nummer 91113

 9. Sänk kollektivtrafikens pris

  Ingen ska behöva avstå från att studera på grund av resesvårigheter. Därför vill vi sänka kostnaden för att åka kollektivt

  Globala målen nummer 101113

 10. Införa ett resekort för alla pensionärer

  Möjligheten att ta sig runt ska inte vara beroende av ålder. Därför vill vi sänka kostnaden till alla över 65 års ålder genom att införa ett seniorkort

  Globala målen nummer 101113

 11. Dela på resurserna för transport

  Delningstjänster innebär stora möjligheter till minskade trafikvolymer, ökad effektivitet och mindre utsläpp. Region Jönköpings län ska vara en central aktör för att tillsammans med näringslivet, kommuner och andra intressenter främja samåkningstjänster, bilpooler och lånecyklar

  Globala målen nummer 1112

 12. Samverkan med grannregionerna

  En väl fungerande kollektivtrafik kan inte uppnås om hela systemet vänds upp och ned vid länsgränsen eller bara blåser förbi småorterna. Region Jönköpings Län måste utveckla samverkan med våra grannar i Östergötland, Västra Götaland, Kronoberg, Kalmar och Halland för en bekvämare reseupplevelse där alla får plats.

  Globala målen nummer 1116

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter