Nedan kan du läsa alla våra frågor som berör kultur

 1. Värna den fria kulturen
  Kulturen är summan av de uttryck och nyanser som finns i vårt samhälle, den förändras ständigt och är inte möjlig att en gång för alla hamra fast i sten. Kulturpolitiken ska stå öppen för nya kulturuttryck samt vårda våra gemensamma kulturarv. Den fria konsten hjälper oss att tänka nytt och ifrågasätta makt och konvention. Principen om den konstnärliga friheten ska värnas och stärka

  Globala målet 16: Fredliga och inkluderande samhällen

 2. Stärk kulturskaparnas villkor
  Kulturen är fundamental för oss människor och det demokratiska samhället. En stark kulturpolitik med utgångspunkt i den konstnärliga friheten och yttrandefriheten stimulerar en mångfald av kulturella uttryck. Alla människor ska ha samma möjlighet att ha tillgång till konst och kultur, och möjlighet att utöva den. Kulturskaparna ska ges bättre ekonomiska och sociala villkor

  Globala målet 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtGlobala målet 16: Fredliga och inkluderande samhällen

 3. Renodla SMOTs uppdrag
  Smålands Musik och Teater är regionens största kulturproducent, som sådan har institutionen ett särskilt ansvar för kulturen i hela regionen. Vad som händer på Smålands Musik och Teater reflekteras i hela regionens kulturliv. Uppdraget behöver därför, med armlängds avstånd som grundprincip,  renodlas och tydliggöras

  Globala målet 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  Globala målet 16: Fredliga och inkluderande samhällen
 4. Värna de kulturella särarterna
  Musikteatern på Spira har varit en spännande verksamhet med många möjligheter, vi ser nyttan med populär bred kultur men de i grunden kommersiella yttringarna av denna kulturform bör kunna betala sig själva. Musikteatern bör ena genrerna och bygga broar mellan kulturyttringarna, inte tränga undan dem

  Globala målet 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtGlobala målet 17: Genomförande och partnerskap

 5. Resurssätta Länsmuseet
  När samhället utvecklas till en cirkulär ekonomi ökar värdet på kunskap och vi i Miljöpartiet vill att vårt länsmuseum ska vara en kunskapsbärare med möjlighet att ta en aktiv del i samhället. Konst, kulturarv och bildning i samma institut ger unika förutsättningar som med rätt medel kan inspirera hela regionen

  Globala målet 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtGlobala målet 11: Hållbara städer och samhällen

 6. Satsa på Musikteatern Freja
  Miljöpartiet vill särskilt värna om musikteatern Freja – en ensemble som består av unga vuxna med diagnoser inom autismspektrat – vars framgångssaga bara fortsätter; forskning och dokumentation av metoden är av särskild vikt

  Globala målet 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtGlobala målet 10: Minskad ojämlikhet

 7. Fortsätta stödet till Vandalorum
  Vandalorum har en fantastisk verksamhet, berikad av många aktörer som ger sitt förutsättningslösa stöd. Samverkan mellan stat, region, kommun, akademi och näringsliv ger unika förutsättningar för en skapande och välförankrad kulturverksamhet. Regionen ska här dra sitt strå till stacken

  Globala målet 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtGlobala målet 17: Genomförande och partnerskap

 8. Förenkla bidragssökandet
  Förenkla processen att söka bidrag, minska onödig byråkrati. Det ska inte vara ett jobb bara att söka bidrag. Bidragssystemen ska syfta till att hjälpa och utveckla, inte vara ett hinder för skapande

  Globala målet 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 9. Ge fri kultur luft att andas
  Konst och kultur som produceras i regionen ska så långt som möjligt reflektera fria kreativa processer och värderas utifrån sina egna konstnärliga kvaliteter – och inte i hänsyn till kommersiella krafter eller politisk vilja. Vi vill bygga förutsättningar för detta!

  Globala målet 16: Fredliga och inkluderande samhällen

 10. Etablera open source labb
  Innovation och Kreativitet springer från samma källa, den fria tanken. Både vetenskap och konst försöker att beskriva verkligheten. Med rätt förutsättningar kan dessa korsbefrukta varandra och vi vill utforska det genom att etablera ett open source labb

  Globala målet 4: God utbildningGlobala målet 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtGlobala målet 17: Genomförande och partnerskap

 11. Tillgängliggöra kultur för hela regionen
  För ett levande kulturliv är det inte bara viktigt att producenterna har goda villkor, men även att alla ska kunna ta del av kulturen. Därför ska vi öka jämlikheten i kulturtillgång ur geografiska, socio-ekonomiska, generationella och språkliga aspekter. Kulturella uttryck blir meningsfulla för oss när vi kan relatera till dem

  Globala målet 10: Minskad ojämlikhet

 12. Öka den kulturella mångfalden
  Genom att se hur genrer överlappar ökar förståelsen och uppskattningen för främmande perspektiv, vilket stärker tilliten och tryggheten i vårt samhälle. Regionen ska stödja  kulturutbyten som berikar mångfald i genre, deltagare och konstform

  Globala målet 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtGlobala målet 16: Fredliga och inkluderande samhällen

 13. Ha en utvecklare per kulturform
  Region Jönköpings Län ger genom kultursamverkansmodellen stöd till ett antal verksamhetsområden av staten; teater, dans,  musik, museum, bibliotek, bild och form, arkiv, film samt hemslöjd. Verksamhetsområdenas särart behöver säkras genom att utvecklingsansvaret läggs på enskilda utvecklare.

  Globala målet 8: Anständiga arbetsvillkort och ekonomisk tillväxt

  Tryck här för att komma tillbaka till våra frågor.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter