Likvärdig behandling

 1. Utjämna hälsoklyftorna
  Grön politik för jämlik hälsa handlar om att forma samhället så att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete prioriteras. Idag finns stora hälsoklyftor. Vi ska utjämna de skillnader som finns i hälsa mellan olika grupper genom ett aktivt politiskt arbete som inbegriper många delar i samhället

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 10: Minskad ojämlikhet

 2. Stå upp för mänskliga rättigheter
  Tillgänglighet och delaktighet är mänskliga rättigheter. Regionen ska vara ett gott exempel och pådrivande i att motverka alla former av diskriminering. Kampen för jämställdhet, hbtqi-personers rättigheter och kampen mot rasism är alla viktiga. Vi nöjer oss först när varje person accepteras för den hen är

  Globala målet 5: JämställdhetGlobala målet 10: Minskad ojämlikhetGlobala målet 16: Fredliga och inkluderande samhällen

 3. Skärpa insatser mot rasism i regionens verksamheter
  Rasism skadar samhälle och individ på flera nivåer. Vardagsrasism i sjukvården är ett stort problem både för personal och patienter. Därför är nolltolerans mot rasism en fråga både för hälso- och sjukvårdens uppdrag och för regionen som arbetsgivare. Regionen ska ta fram en handlingsplan mot rasism, med praktisk vägledning och utbildningsinsatser

  Globala målet 10: Minskad ojämlikhetGlobala målet 16: Fredliga och inkluderande samhällen

 4. HBTQI-diplomera fler verksamheter
  Vi vill HBTQI-diplomera fler verksamheter, särskilt vårdcentralerna som oftast står för den första, så viktiga kontakten för personer med vårdbehov.  Även Regionens skolor, kulturinstitutioner och bolag ska anpassas till HBTQI-diplomeringen

  Globala målet 5: JämställdhetGlobala målet 10: Minskad ojämlikhetGlobala målet 16: Fredliga och inkluderande samhällen

 5. Tillgängliggöra regionen
  Idag diskrimineras personer med funktionsnedsättning i samhället och på arbetsmarknaden. Regionen bör vara ett föredöme i dessa frågor. Funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för ett verksamt liv, det är en tillgänglighetsutmaning för Regionens verksamheter

  Globala målet 10: Minskad ojämlikhetGlobala målet 16: Fredliga och inkluderande samhällen

 6. Utforma inkluderande
  Alla lokaler och verksamheter ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Mer insatser behöver göras för att arbeta med universell utformning, vilket innebär att alla nya tjänster, produkter och miljöer redan från början utformas på ett inkluderande sätt som fungerar för så många som möjligt. Att göra rätt från början, istället för att behöva anpassa efterhand, bidrar till ett hållbart förhållningssätt

  Globala målet 9: Hållbar industri, innovationer och infrastrukturGlobala målet 10: Minskad ojämlikhet

 7. Motverka digitalt utanförskap
  En ny form av utanförskap växer fram i och med att allt fler tjänster i samhället digitaliseras. Vi som region måste ta ansvar för att alla får fullvärdig vård och hjälp. E-tjänsterna bör göras så lättillgängliga som möjlig. Personlig introduktion till vårdtjänster på nätet och hjälp att använda dem bör erbjudas alla som önskar och har behov

  Globala målet 9: Hållbar industri, innovationer och infrastrukturGlobala målet 10: Minskad ojämlikhet

 8. Barn ska vara delaktiga i beslut som berör dem
  Barnkonventionen är lag. Politiska beslut ska föregås av barnkonsekvensanalys, eftersom barn ofta har andra behov och skilda förutsättningar jämfört med vuxenvärlden. När föräldrar drabbas av sjukdom påverkar det även barnet, vilket är varför regionen arbetar med barn som anhöriga. Detta arbete behöver fortsätta stödjas och utvecklas

  Globala målet 16: Fredliga och inkluderande samhällen

 9. Bygga trygga miljöer
  Jämställdhetsambitioner behöver tydligare förankras ur barnperspektiv. Av Folkhälsa Ung 2020 framgår att sexuella trakasserier är vanligt förekommande, särskilt för tjejer. Särskilt Internet och sociala medier är fientliga, där tjejer känner sig hälften så trygga som killar. Regionen ska stärka arbetet med att bygga trygga miljöer, både fysiska och digitala

  Globala målet 5: JämställdhetGlobala målet 16: Fredliga och inkluderande samhällen

 10. Fria välfärden från vinstuttag
  Vi anser att val av vårdcentral varit positivt, men vi ser stora problem med vårdval inom den specialiserade vården. Vinstdrivande verksamheter inom specialistsjukvård innebär bland annat stor risk för kompetenstapp, när specialister anlitas för att göra enkla lukrativa operationer i vinstsyfte

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 10: Minskad ojämlikhet

 11. Utveckla samarbete med idéburna organisationer
  Folkrörelser och föreningar sitter på värdefull kunskap och erfarenhet som kan stärka regionens verksamheter. Genom principen idéburet offentligt partnerskap kan Regionen ge resurser till idéburna organisationer att utföra ett effektivare arbete på sina specialområden.

  Globala målet 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtGlobala målet 17: Genomförande och partnerskap

  Tryck här för att komma tillbaka till våra frågor.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter