Personalen

Nedan finner du våra frågor som berör personalen

 

Personalen – vår viktigaste resurs

 1. Ge medarbetaren makt över sin arbetssituation
  Kompetensförsörjningen är helt avgörande för våra medborgares möjligheter att få en god välfärd i framtiden. Vi i Miljöpartiet ser personalen som välfärdens absolut viktigaste resurs.Delaktighet och möjlighet att påverka är fundamentala ingredienser i medarbetares arbetsglädje och arbetstillfredsställelse. Inför beslut om ändrade arbetssätt eller ändrad organisation bör alla medarbetare därför informeras på ett tidigt stadium och ges reella möjligheter att påverka utfallet.

  Globala målet 8: Anstädniga arbetsvillkor och ekonomisk tiillväxt

 2. Utveckla regionens chefer
  Regionen bör fortsätta att utveckla, stötta och utvärdera sina ledare. Engagerade och tillgängliga ledare i arbetet är en resurs för hela organisationen. Chefer i regionen måste ges rimliga förutsättningar att klara sina uppdrag, vilket innebär att antalet medarbetare som en chef ansvarar för inte får vara för högt.

  Globala målet 8: Anstädniga arbetsvillkor och ekonomisk tiillväxt

 3. Möjliggöra arbete för alla
  Arbetsmarknaden ska gälla för alla. Vi vill se till att fler med funktionsnedsättningar kommer in på den reguljära arbetsmarknaden. Här finns en outnyttjad potential i många människors kompetens. Därför ska alla Regionens arbetsplatser designas med universell funktion i åtanke.

  Globala målet 8: Anstädniga arbetsvillkor och ekonomisk tiillväxtGlobala målet 10: Minskad ojämlikhet

 

Tillräcklig bemanning och rätt använd kompetens

 1. Förbättra arbetsfördelningen i välfärden och ta bort onödig administration
  Läkare och sköterskor ska kunna ägna sig åt att bota sjukdom, liksom läraren ska kunna ägna sig åt utbildning. Välfärden belastas idag av stora administrativa bördor som bättre kunde utföras av administrativa experter. Med bättre arbetsfördelning tar vi bort onödig administration och lämnar det till den som kan det bäst.

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 8: Anstädniga arbetsvillkor och ekonomisk tiillväxt

 

Rätt till rätt arbetstid – för ett hållbart arbetsliv

 1. Erbjuda alla anställda heltid och möjliggöra deltid
  Regionen ska sträva efter att medarbetarna har möjlighet till den arbetstid som passar den individens egna livspussel och livssituation. Vi vill att alla medarbetare ska erbjudas att jobba heltid, men vill även underlätta för de som föredrar att arbeta deltid. Vi vill ge alla anställda samma rätt att gå ned i arbetstid som småbarnsföräldrar har, dvs nedsättning av tjänstgöringsgraden med upp till 25%

  Globala målet 8: Anstädniga arbetsvillkor och ekonomisk tiillväxt

 2. Sänka arbetstiden för personal som jobbar natt schemalagt
  Arbetstidsförkortning är ett viktigt verktyg för att nå en hållbar arbetsbelastning, minska ohälsan och öka arbetets attraktivitet. Arbete på obekväm arbetstid och i synnerhet nattarbete är påfrestande och kan påverka hälsan negativt. Vi vill därför uppvärdera nattarbetstiden och satsa på kortare arbetstid för nattpersonal. Specifikt vill vi införa arbetstidsmodellen ”80-10-10” till våra medarbetare som är schemalagda obekväm arbetstid. Arbetstagaren arbetar 80% kliniskt, 10% av arbetstiden läggs på kompetensutveckling/kvalitetsarbete och 10% på personlig utveckling/friskvård

  Globala målet 8: Anstädniga arbetsvillkor och ekonomisk tiillväxt

 3. Sänka arbetstiden för personal över 62 år
  Personal som börjar närma sig pensionsåldern har mycket värdefull kompetens och erfarenhet. Den som vill ska kunna bidra på lång sikt. Vi vill erbjuda erfarna medarbetare som fyllt 62 år att arbeta enligt 80-90-100-modellen. Denna modell innebär att vederbörande jobbar 80%, får betalt för 90% och får pensionsinbetalning motsvarande 100%

  Globala målet 8: Anstädniga arbetsvillkor och ekonomisk tiillväxtGlobala målet 10: Minskad ojämlikhet

 

Attraktiva arbetsplatser

 1. Kompetensutveckla personalen
  Att kunna utvecklas i sin profession och vidareutveckla sin kompetens är viktigt för alla medarbetare, och vi anser att alla ska ha möjlighet att kompetensutvecklas på arbetstid. Det är också viktigt att ökad kompetens återspeglas i lönekuvertet. Löneutvecklingen måste förbättras så att det blir attraktivt att stanna kvar i yrket hela yrkeslivet

  Globala målet 4: Go utbildningGlobala målet 8: Anstädniga arbetsvillkor och ekonomisk tiillväxt

 2. Bredda yrkesintroduktionen
  Regionen har infört ett uppskattat program med yrkesintroduktion för nyanställda sjuksköterskor. Vi vill gärna se en breddning av detta program så att även barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker inkluderas

  Globala målet 5: JämställdhetGlobala målet 8: Anstädniga arbetsvillkor och ekonomisk tiillväxt

 3. Utöka utbildningsanställningar
  Vi vill att regionen fortsätter att satsa på utbildningsanställningar till specialistsjuksköterskor, och gärna breddar detta erbjudande till att gälla även andra bristyrken. Utbildningen ska generera en relevant höjning av lönen

  Globala målet 4: Go utbildningGlobala målet 8: Anstädniga arbetsvillkor och ekonomisk tiillväxt

 4. Utjämna livsinkomsterna
  Livsinkomstskillnaden mellan män och kvinnor är idag väldigt stor även om arbetet för lika lön för lika arbete går framåt. Det beror till stor del på att kvinnodominerade yrken idag avlönas lägre. Där har det offentliga en stor roll att spela, framförallt som stora arbetsgivare i kvinnodominerade yrken.

  Globala målet 5: JämställdhetGlobala målet 8: Anstädniga arbetsvillkor och ekonomisk tiillväxt

  Tryck här för att komma tillbaka till våra frågor.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter