Psykisk ohälsa

Nedan kan du läsa om alla våra frågor som berör psykisk ohälsa

 1. Utrusta vårdcentralerna för att möta den psykiska ohälsan
  Primärvården är första linjen även vid psykisk ohälsa. Vi vill se riktade satsningar för att säkerställa att alla vårdcentraler har resurser att möta den växande psykiska ohälsan. Till exempel psykosociala team med hög tillgänglighet och god kompetens. Det ska vara möjligt att få vård och råd digitalt

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målen nummer 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 2. Utveckla samverkan och arbetsformer inom beroendevården
  Beroendemedicin är ett stort område med många involverade aktörer – kommunerna, primärvården och specialistpsykiatrin. Vi ser en stor risk att personer med beroendeproblematik idag riskerar att ibland hamna mellan stolarna mellan de olika aktörerna. Arbetsformer och samverkan behöver utvecklas så att denna patientgrupp erbjudes optimal vård

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeHållbara målet 17: Genomförande och partnerskap

 3. Minska köerna till barn- och ungdomspsykiatrin
  För barn och unga med psykisk ohälsa är första linjens vård enheterna Barn- och ungdomshälsan medan länets barn- och ungdomspsykiatri har hand om de med svårare problematik. Det är viktigt att dessa ges tillräckliga resurser för att klara sina uppdrag och kunna erbjuda snabb hjälp

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 10: Minskad ojämlikhet

 4. Främja moderna arbetssätt i psykiatrin
  Mobila psykiatriska team liksom brukarstyrda inläggningar är exempel på värdefulla nya arbetssätt inom psykiatrin som bör utvecklas och spridas; detsamma gäller arbetet med att  jobba för förbättrad kroppslig hälsa hos personer med kronisk psykisk sjukdom

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeHållbara målet 17: Genomförande och partnerskap

 5. Främja humana arbetssätt inom psykiatrin
  Ett område som vi vill prioritera är arbetet med att systematiskt minska tvångsåtgärder inom vården, i synnerhet bältesläggning som vi anser helt bör avvecklas på sikt

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 16: Fredliga och inkluderande samhällen

 6. Satsa på ett återhämtningsinriktat förhållningssätt inom psykiatrin
  För att främja psykisk hälsa på ett hållbart sätt, behöver både personen själv och samhället ha ett återhämtningsinriktat förhållningssätt. Vårdpersonal och omgivningen utgör ett viktigt stöd i processen. Personer som tidigare återhämtat sig har viktiga erfarenheter att dela med sig av. Därför vill vi stärka och utveckla Regionens återhämtningsinriktade arbete. Peer-verksamheten, dvs personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, liksom lärandecentrat Recovery College är här goda exempel

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeHållbara målet 17: Genomförande och partnerskap

 7. Fortsätta satsa på hjälp till de som drabbats av trauma
  Vården måste även bli bättre på att möta och behandla personer med trauma och de som drabbats av posttraumatiskt stressyndrom. Detta innefattar till exempel personer som utsatts för sexuella övergrepp, tortyr, krig och flykt. Vi vill inrätta ett särskilt team och ett behandlingscenter för personer som lider av trauma. Vårdpersonalen ska få utökad kompetens i vård av patienter som erfarit trauma och tortyr

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnande

 8. Öka resurser till förebyggande av suicid
  Självmord och självmordsförsök är ett av världens största folkhälsoproblem. Regionen måste fortsätta lägga resurser på att minska suicid och vara drivande i det regionala arbetet tillsammans med kommunerna kring suicidprevention.

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnande

  Tryck här för att komma tillbaka till våra frågor.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter