Nu slår vi om till grönt

Lyssna

I Malmö ska man kunna leva ett hälsosamt liv i samklang med naturen. Vårt samhällsbygge ska stödja snarare än bryta de naturliga kretsloppen och vår konsumtion ska anpassas efter naturens resurser. Effektivisering, förnybara resurser, cirkulär- och delningsekonomi och ekosystemtjänster är hållbara verktyg för att utveckla Malmö och stärka Malmöbornas välfärd.

Miljöpartiet vill

  • Ge Malmöborna möjlighet att minska sin miljöpåverkan och bli mer oberoende av bilen
  • Att energin som används i Malmö ska vara förnyelsebar och att hela Malmö är 100% förnybart 2030
  • Att kommunal verksamhet ska erbjuda ekologisk mat med mindre klimatpåverkan och arbeta för att minska matsvinnet
  • Att ny bebyggelse översiktplaneras innanför yttre ringvägen för att skydda åkermarken

”När stater viker ner sig i kampen för klimatet krävs det att städerna vågar gå före. Malmö ska fortsätta ta ett klimatledarskap.”

Framtidens trafik. I Malmö ska man inte behöva äga en bil. Att ändra resvanor och skapa förutsättningar för att ställa om fordonsflottan till exempelvis grön el och biogas är viktigt för att minska vår klimatbelastning och göra stadsmiljön hälsosam och trygg. Ett bilberoende samhälle ger ökade avstånd och varje bilist behöver enorma ytor, vilket innebär ett slöseri med mark och energi. Buller och utsläpp av hälsofarliga avgaser, partiklar och växthusgaser kan minskas kraftigt genom att verka för färre och bättre bilar. Vi vill prioritera upp kollektivtrafik, cykel och gång och prioritera ned bilen. För att klara att bygga ut kollektivtrafiken och öka cyklandet behöver vi bygga spårvagnslinjer i Malmö och fortsätta förbättra cykelnätet. Biltrafikens avgas- och bullernivåer ska vara låga i planerade stadsdelar och sänkas i befintliga.

Miljösmart bebyggelse. Energin som används i Malmö ska vara återvunnen eller förnyelsebar och bör i stor utsträckning produceras med solceller på hustaken, lokala vindkraftverk och genom återvinning. Vi ska verka för att hus ska byggas med hög kvalitet och miljöprestanda.  Miljöpartiet välkomnar former för klimatsnålt byggande, tex moderna trähus. Vi vill ta bort byggmaterial med skadliga kemikalier och energieffektivisera kommunala bolags, exempelvis MKBs hus. Genom åtgärder och incitament för att behålla regnvatten lokalt blir Malmö en grönare stad som förebygger översvämningar. Växtlighet kan i sig motverka flera problem med luftföroreningar, buller, förebygger ohälsa och bidrar till människors rekreation. Befintliga torg och parker ska bli grönare. Det ska också vara lätt att komma i närkontakt med naturen, till exempel genom att odla i staden.

Hållbara inköp. Då maten står för en betydande andel av vår klimatpåverkan vill vi att kommunal verksamhet ska erbjuda erbjuda ekologisk mat med mindre klimatpåverkan och arbeta för att minska matsvinnet. Den cirkulära ekonomin är framtiden och vi arbetar därför för att återanvändning och återvinning ska vara en självklarhet. Utvinningen av biogas kan ökas ytterligare och vi vill verka för en större andel biogasdrivna fordon. I upphandlingar ska Malmö stad möjliggöra ekologiska, klimatsnåla och rättvisa inköp inom den offentliga förvaltningen.

Skydda åkermarken och havet. Malmö ska byggas kompakt mellan ett levande Öresund och världens bästa åkermark. Halva Malmö ligger i Öresund, och vi vill att Öresund blir biosfärområde. Vi vill verka för att både kommunens och andras mark, inom såväl som utom kommunen brukas ekologiskt. För att värna åkermarken ska ny bebyggelse planeras i lägen med kollektivtrafik med hög kapacitet och komfort. Vi vill inte att ny bebyggelse översiktsplaneras utanför utanför Yttre Ringvägen. I stället ska en tät, grön stad byggas.

Fördjupning i ämnet Miljö

KOMMUNALT HANDLINGSPROGRAM 2018-2022: Läs vad vi vill göra nästa mandatperiod!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: