Nu slår vi om till grönt

För att hejda klimatförändringarna och nå miljömålen krävs beslut på alla nivåer. I Malmö har vi påbörjat en grön omställning, de gröna avtrycken märks men det finns mycket kvar att göra. Vi tar klimatutmaningen på allvar.

Miljöpartiet vill

  • Börja bygga spårvagnslinjer i Malmö, och fortsätta förbättra cykelnätet.
  • Att energin som används i Malmö ska vara förnyelsebar.
  • Att kommunal verksamhet ska erbjuda ekologisk mat med stor andel frukt och grönt.

”När stater viker ner sig i kampen för klimatet krävs det att städerna vågar gå före. Malmö ska fortsätta ta ett klimatledarskap.”

Ett miljö- och klimatvänligt transportsystem. Bilar och lastbilar bidrar till ökade avstånd och kräver större ytor än andra trafikslag, och innebär därför ett större användande av mark och energi. Buller och utsläpp av hälsofarliga avgaser och partiklar samt växthusgaser är miljöproblem som i hög grad påverkas av våra transporter. Men det finns bra lösningar. För att kunna bygga en tät och hållbar stad vill vi prioritera upp kollektivtrafik, cykel och gång och prioritera ned bilen. Vi vill börja bygga spårvagnslinjer i Malmö, och fortsätta förbättra cykelnätet.

Klimatsmart bebyggelse. Vi vill säkra staden med förebyggande åtgärder inför kommande klimatförändringar. För att förhindra ytterligare utsläpp vill vi att energin som används i Malmö ska vara förnyelsebar. Vi ska energieffektivisera stadens egna fastigheter och på allvar arbeta för att få till stånd en upprustning av bostadsbeståndet, med fokus på bostäder från 1960- och 70-talen. Vi ser det även som en social investeringspolitik som gynnar Malmö.

Lätt att göra rätt. Då maten står för en betydande andel av vår klimatpåverkan vill vi att kommunal verksamhet ska erbjuda ekologisk mat med stor andel frukt och grönt. Den cirkulära ekonomin är framtiden och vi arbetar för att återanvändning och återvinning ska vara en självklarhet. I upphandlingar ska Malmö stad möjliggöra hållbara och rättvisa inköp inom den offentliga förvaltningen.

Bevarad åkermark och grönare stad. Den åkermark som Malmö rår över ska brukas ekologiskt. Staden ska byggas samman för att överbrygga mentala och fysiska barriärer. Ingen ny småhusbebyggelse ska planeras utanför Yttre Ringvägen. I stället ska en nära och grön stad byggas. Vi vill värna och utveckla en god tillgång till grönområden som kan bidra med viktiga ekosystemtjänster i hela Malmö, vilket ger positiva effekter för människa, samhälle och natur.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: