Klimat

Klimat

Klimatkrisen är vår tids största utmaning. Utsläppen måste ner, snabbt och radikalt. Vi vill ställa om Malmö så att staden bli bättre för alla Malmöbor – trivsammare, bättre för hälsan och lättare att ta sig runt i.

Vi vill:
  • Snabbt minska klimatutsläppen.
  • 100 % förnybar energi.
  • Ställa om till hållbart resande.
  • Klimatsäkra staden.

Klimatförändringarna håller på att förändra förutsättningarna för allt liv på planeten. Vi måste därför snabbt ställa om till ett mer hållbart sätt att leva. Beroendet av fossil energi och fossila drivmedel måste ersättas med förnybara alternativ. Hus måste byggas smart för både klimat och miljö. Maten behöver vara klimatsmart och matsvinnet måste minimeras. Återvinning, delade saker och återbruk minskar behovet av att köpa nytt. Omställningen behöver ske på många fronter. För att prioritera de effektivaste åtgärderna för att snabbt minska utsläppen, vill vi att staden antar en lokal koldioxidbudget.

Sol- och vindkraft är avgörande pusselbitar för att vi ska klara av att stoppa klimatkrisen. Vi vill att Malmö ska försörjas helt och hållet av förnybar energi, och det finns en stor outnyttjad potential i lokal sol- och vindkraft. Vi vill därför öka takten i utbyggnaden kraftigt. Bostadsbyggandet står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. För att åtgärda detta behöver bostäderna som byggs vara klimatsmarta och hållbara. Därför behöver fler hus byggas i trä eller andra hållbara alternativ. Vi vill också se energieffektivare bostäder.

Trafiken är en stor källa till utsläpp av växthusgaser, och totalt står transporter för en tredjedel av Sveriges utsläpp. För att göra det lättare att resa hållbart vill vi bygga ut kollektivtrafiken och storsatsa på cykelbanor och supercykelstråk. Vi vill också se till att alla Malmöbor har nära till bilpoolsbilar och att att det finns tillräckligt med laddstolpar i p-husen. Samtidigt behöver staden inrätta miljözoner för att få bort de fordon som släpper ut mest. Vi vill också se en minskning av genomfartstrafik och bilfria zoner där barn förflyttar sig.

Effekterna av klimatförändringarna syns redan och värmeböljor, översvämningar och skyfall blir allt vanligare. Skuggande växtlighet sänker temperaturerna, ibland så mycket som tio grader. Träd och grönytor tar också upp vatten när det regnar. Vi vill att hela Malmö säkras mot klimatförändringarna med fler träd, mer grönska och öppen hantering av regnvatten. På så sätt står staden bättre rustad mot extremväder.

 

Mer klimatpolitik:

Cykel
Energi
Hållbart resande
Klimatkvarter

Nyheter på Klimat

Malmö, 28 september 2022

Pressmeddelande: Klimatdebatt avslutar mandatperiodens sista kommunfullmäktige

Malmö, 7 september 2022

Pressmeddelande: Miljöpartiet kräver högre klimat- och miljöhänsyn för en Öresundsmetro

Malmö, 23 augusti 2022

Pressmeddelande: Miljöpartiet presenterar förslag för att minska matfattigdomen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter