Miljö

Miljö

I Malmö ska man kunna leva ett hälsosamt liv i samklang med naturen. Vårt samhällsbygge ska stödja snarare än bryta de naturliga kretsloppen och vår konsumtion ska anpassas efter naturens resurser. Effektivisering, förnybara resurser, cirkulär- och delningsekonomi och ekosystemtjänster är hållbara verktyg för att utveckla Malmö och stärka Malmöbornas välfärd.

Miljöpartiet vill

 

Framtidens trafik. I Malmö ska du inte behöva äga en bil. Att ändra resvanor och skapa förutsättningar för att ställa om fordonsflottan till exempelvis grön el och biogas är viktigt för att minska vår klimatbelastning och göra stadsmiljön hälsosam och trygg. Ett bilberoende samhälle ger ökade avstånd och varje bilist behöver enorma ytor, vilket innebär ett slöseri med mark och energi.

Buller och utsläpp av hälsofarliga avgaser, partiklar och växthusgaser kan minskas kraftigt genom att verka för färre och bättre bilar. Vi vill prioritera kollektivtrafik, cykel och gång. Bilen får maka på sig. För att klara att bygga ut kollektivtrafiken och öka cyklandet behöver vi bygga spårvagnslinjer i Malmö och fortsätta förbättra cykelnätet. Biltrafikens avgas- och bullernivåer ska vara låga i planerade stadsdelar och sänkas i befintliga.

 

Biologisk mångfald. Vårt samhälle är beroende av biologisk mångfald och fungerande ekosystem. Mat på borden, frisk luft och rent vatten förutsätter att humlor och andra pollinatörer hittar blommor, att träd och växter renar luften och att sjöar och vattendrag har livskraftiga ekosystem. Dessvärre håller balansen i naturen på att rubbas och den biologiska mångfalden är starkt hotad. Ensidigt brukande av jord, föroreningar, förstörda livsmiljöer och förändrat klimat är alla bidragande orsaker till att så många arter hotas. Vi vill öka den biologiska mångfalden i Malmös befintliga grönområden och vattenmiljöer, och samtidigt omvandla asfalt till grönyta med stor biologisk mångfald. Vi vill skapa sammanhängande korridorer av artrik grönska över hela Malmö för att pollinatörer ska hitta mellan växtligheten. Vi vill också öka mängden artrik grönska både vid stadens egna fastigheter och hos privata fastighetsägare.

Skyddad natur, där känsliga kretslopp och arter värnas, ökar den livsviktiga variationen som utgör den mångfald som ekosystemet behöver. Därför vill vi skapa fler naturreservat i Malmö, förslagsvis i Norra hamnen och på Husie mosse.

 

Miljösmart bebyggelse. Energin som används i Malmö ska vara återvunnen eller förnyelsebar och bör i stor utsträckning produceras med solceller på hustaken, lokala vindkraftverk och genom återvinning. Vi ska verka för att hus ska byggas med hög kvalitet och miljöprestanda. Miljöpartiet välkomnar former för klimatsnålt byggande, till exempel moderna trähus. Vi vill ta bort byggmaterial med skadliga kemikalier och energieffektivisera kommunala bolags byggnader, exempelvis MKB:s hus. Genom åtgärder och incitament för att behålla regnvatten lokalt blir Malmö en grönare stad som förebygger översvämningar. Växtlighet kan i sig motverka flera problem med luftföroreningar, buller, förebygger ohälsa och bidrar till människors rekreation. Befintliga torg och parker ska bli grönare. Det ska också vara lätt att komma i närkontakt med naturen, till exempel genom att odla i staden.

 

Fler och bättre grönytor.  Bristen på grönska är både en orättvisa som framför allt drabbar de Malmöbor som är socialt och ekonomiskt utsatta genom sämre hälsa. Det gör också att den biologiska mångfalden hotas och att vi kommer att drabbas hårdare av de värmeböljor och skyfall som klimatförändringarna för med sig. Vi vill öka både kvaliteten och kvantiteten på Malmös grönytor. Vi vill också plantera 10 000 nya träd i parkerna och längs med gatorna, som bidrar med stora värden i form av ekosystemtjänster.

 

Skydda åkermarken och vattnet. Malmö ska byggas tätt, mellan ett levande Öresund och världens bästa åkermark. Halva Malmö ligger i Öresund, och vi vill se över möjligheten att göra delar av Öresund till ett naturreservat för att skydda det marina livet och öka kunskapen och förståelsen för Öresunds flora och fauna. Vi vill att Malmös kanaler blir rena nog att bada i, med ett rikt djur- och växtliv, och som är tillgängliga för Malmöbor och besökare att strosa kring, paddla i eller sola längs med. Därför vill vi vill ta fram en handlingsplan för att utveckla Malmös kanaler, med avstamp i planen för gröna och blåa miljöer.

Vi vill verka för att både kommunens och andras mark, inom såväl som utom kommunen brukas ekologiskt. För att värna åkermarken ska ny bebyggelse planeras i lägen med kollektivtrafik med hög kapacitet och komfort. Vi vill inte att ny bebyggelse översiktsplaneras utanför utanför Yttre Ringvägen. I stället ska en tät, grön stad byggas.

 

Hållbara inköp. Maten står för en betydande andel av vår klimat- och miljöpåverkan. Därför vill vi att kommunal verksamhet ska erbjuda ekologisk mat som är bättre för klimatet och positiv för den biologiska mångfalden, samt arbeta för att minska matsvinnet. Den cirkulära ekonomin är framtiden och vi arbetar därför för att återanvändning och återvinning ska vara en självklarhet. Utvinningen av biogas kan ökas ytterligare och vi vill verka för en större andel biogasdrivna fordon. I upphandlingar ska Malmö stad möjliggöra ekologiska, klimatsnåla och rättvisa inköp inom den offentliga förvaltningen.

 

Nyheter på Miljö

Malmö, 16 februari 2022

Per Bolund: S-regeringen måste försöka stoppa dumpningen i Öresund

Malmö, 8 februari 2022

”Varför ringer inte Katrin Stjernfeldt Jammeh sina danska partikollegor och ställer krav?”

Malmö, 25 november 2020

Anförande: En grön budget för Malmö 2021

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter