Upplands Väsby

Miljöpartiets mål är ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby - ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Välkommen att delta i vårt arbete!

Våra prioriteringar

Skogen.

Vi skyddar Väsbys natur- och friluftsområden. Upplands Väsby ligger bra till geografiskt med en tätort centralt och två av Storstockholms gröna kilar i öster och väster. Vi skyddar värdefull natur och underlättar för alla sorters friluftsliv.

Klimat och energi.

Vi vill att Väsby ställer om och satsar på klimatsmarta lösningar som solceller, trähus, elbilar, cyklar, grön industri, reparationer och tjänster. Klimatomställningen ska drivas av innovationslust, ny teknik, målinriktad upphandling och nya goda vanor. Sverige kan gå före i världen och Väsby kan gå före i Sverige. Vi vill vidareutveckla kommunens klimatstrategi samt införa en koldioxidbudget som omfattar kommunens alla nämnder. Resurserna för miljöledarskap behöver ökas. Det behöver utredas hur våra bostäder kan bli mer klimatsmarta och investeringar i det syftet behöver göras även i kommunens egna fastigheter.

Skola och förskola.

Skolan i Väsby är på rätt väg. En rad betydande satsningar på skolan och förskolan har gjorts. Nu måste vi gå vidare och fortsätta vårt arbete för Väsbys elever och barn. En bra skolgång skapar möjligheter medan en dålig skolgång riskerar att stänga dörrar, bland annat till god självkänsla, jobb och bostad. Alla elever måste ges förutsättningar att nå de nationella kunskapskraven och målen för respektive utbildning. Vi kan inte acceptera en skola där elever tillåts halka efter och slås ut. Alla ska kunna nå sin fulla potential.

Bostäder.

I Väsby är det svårt att hitta en ledig bostad. Unga har svårt att hitta en ny bostad till rimlig kostnad för att kunna flytta hemifrån. Äldre har svårt att hitta en mindre bostad som är bättre anpassad efter deras behov. Människor uppskattar att ha nära till naturen från sitt hem. När vi blir fler i Väsby, blir vi fler som delar på våra vackra grönområden. Om områdena inte är tillräckligt många och stora riskerar de att utsättas för högt slitage. Sönderstyckningen av naturområden till isolerade öar försämrar den biologiska mångfalden. Grönområden nära tågstationen måste beaktas då de annars riskerar att försvinna och kulturhistoriska värden gå förlorade i samband med Väsby Entré-projektet. Förskolor planeras utan tillräckligt stora gårdar. Barnen har inte tillräcklig plats för lek och lärande. Parkeringsplatser i centrala Väsby används ineffektivt. Miljontals skattekronor har använts för att bygga parkeringsplatser som står tomma delar av dygnet och kostar pengar. Tänk om vi ändrar på det.

Ett mänskligare Väsby.

Vi har idag ett samhälle med höga krav, där många människor upplever stress och den psykiska ohälsan ökar. Det skapar problem, både för individen och samhället. En del barn och unga slås ut tidigt när resurserna i skolan inte räcker till och det saknas trygga vuxna omkring dem. För den som är ny i Sverige tar det för lång tid att ta sig in i samhället och för den som har hamnat utanför samhällsstrukturerna är det svårt att ta sig in igen. Många människor upplever ensamhet, inte minst våra äldre. Den som behöver hemtjänst eller äldreomsorg möts idag alltför ofta av personal som inte har rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Väsby kommun har haft en stor personalomsättning, hela 17 procent år 2019. Det gör att kommunen tappar viktig kompetens och ger onödiga rekryteringskostnader. Tänk om vi ändrar på det.

Miljöpartiet Upplands Väsby

Kontakt