Kommunfullmäktige

Här kan du läsa om vårt arbete i fullmäktige 2010 - 2020

En motion är ett förslag till beslut som väcks i fullmäktige. En interpellation är en fråga till en förtroendevald med direkt politiskt ansvar för ett visst område. Om vi ogillar ett beslut kan vi anmäla en avvikande mening i en reservation.

2020-03-02 Motion - FN:s konvention om barnets rättigheter

2020-02-03 Motion - Barngruppernas storlek ska följa skollagen

2020-02-03 Interpellation - Danderyds kommun fossilbränsleoberoende

2019-12-09 Interpellation - Lärarnas arbetsmiljö och höga personalomsättning

2019-11-21 Budgetfullmäktige - MP budget 2020 - Särskilt uttalande

2019-11-16 Budgetförslag för 2020

2019-10-14 Reservation - Tiggeriförbud - revidering ordningsföreskrifter

2019-10-14 Reservation - Avveckling av hemtjanst i egen regi

2019-06-10 Reservation - Kvartalsrapport med helårsprognos för mars 2019

2019-05-06 Motion - Behandla kommunala och privata utförare lika

2019-05-06 Interpellation - Föregripa kommunala beslut

2019-03-08 Reservation 1 - Förslag överskottsmål 2019

2019-03-08 Reservation 2 - Förslag överskottsmål 2019

2019-03-04 Interpellation - Socialnämndens anmälningsärenden IVO

2019-03-04 Interpellation - Uppdragsbeskrivning för oppositionsråd

2019-03-04 Motion - Ta hand om föräldraskället

2019-03-04 Motion - Avgiftsbeläggning av Hortusparkeringen

2018-12-17 Reservation - KF pkt 10 Detaljplan för tennisanläggning

2019-11-19 Budgetförslag för 2019

2018-06-11 Motion - Sanering/restuarering av våtmarken Dalkarlskärret

2018-06-11 Interpellation - Pensionärsbostäder

2018-05-07 Motion - Stoppa detaljplan för Skeppet 12

2018-05-07 Interpellation - Fråga om anmälan om jävsförhållande gällande försäljningen av del av fastigheten Ginnungagap 2

2018-05-07 Interpellation - Förskoleupproret

2018-05-07 Interpellation - Bostäder för behövande som själva inte klarar att anordna bostad

2018-02-05 Motion - Arbetsmiljön i skolan

2018-02-05 Interpellation - Kränkningar och trakasserier i skolan

2017-11-27 Budgetförslag för 2018

2017-11-27 Motion - Barngruppernas storlek i förskolan

2017-11-27 Motion - Förhindra fallskador

2017-10-23 Interpellation - Danderyd faller i ranking som Bästa skolkommun

2017-09-25 Interpellation - Fråga om anmälan 2015 om misstanke om korruption

2017-06-19 Motion - Mikroplaster och Miljöprogrammet

2017-06-19 Motion - Återställande av våtmarken Dalkarlskärret

2017-06-19 Motion - Miljöbedömning av planer och program

2017-06-19 Motion - Kommunens bostadsförsörjningsansvar

2017-06-19 Motion - Boenden för äldre

2017-06-19 Motion - Borgenspolicy

2017-06-19 Motion - Ökat medborgarinflytande

2017-06-19 Motion - Ungdomsråd

2017-06-19 Motion - Raoul Wallenberg

2017-06-19 Interpellation - Dataskyddsförordningen (GDPR)

2017-04-24 Interpellation - Mikroplaster från konstgräsplaner

2017-03-06 Interpellation - Uthyrningen av Ösbystugan

2016-12-04 Reservation - Danderyds budget 2017

2016-11-14 Budgetförslag för 2017

2016-06-13 Interpellation - Målet 50 % förskollärare av andelen anställda på förskolor

2016-04-25 Motion - Namnbyte på Kommunala handikapprådet

2016-04-25 Interpellation - Lärarnas arbetsmiljö

2016-04-25 Interpellation - Kommunens personalpolicy och medarbetarundersökningen 2015

2016-04-25 Interpellation - Digitala systemet Meetings

2015-12-14 Interpellation - Fråga om föreningsbidrag

2015-12-08 Reservation - Danderyds budget 2016

2015-11-23 Budgetyrkanden för 2016

2015-09-21 Interpellation - Kommunfullmäktiges program för uppföljning av privata utförare

2015-09-21 Reservation - Motion ang FN:s konvention om barnets rättigheter

2015-06-08 Motion - Rektors ansvar för elever med särskilda behov

2015-06-08 Reservation - Försäljning av del av Djursholm 2:421 och upplåtelse av nyttjanderätt för tennisanläggning till Good to Great Property

2015-06-08 Interpellation - Markförsäljning till privat entreprenör

2015-04-20 Motion - Mänskliga rättigheter

2015-04-20 Interpellation - Debattklimatet i Danderyds kommunfullmäktige

2015-03-09 Interpellation - Riktlinjer för bostadsförsörjning

2014-11-24 Budgetyrkanden för 2015

2014-02-03 Motion - FN:s konvention om barnens rättigheter

2013-10-21 Reservation - Återremiss av ärende angående Mörby Centrum

2013-06-10 Motion - Danderyd behöver förslag från medborgarna!

2013-04-08 Motion - Ge barnen en giftfri vardag

2013-04-08 Interpellation - Skatepark vid Mörbyskolan

2012- 05-07 Interpellation - Danderyds revisionsrapporter

2011-11-29 Reservation - Danderyds budget 2012

2011-10-24 Motion - Klimat, hälsa, mat och ekonomi

2011-10-24 Interpellation - Organisation och "extraordinära" kostnader vid Tekniska kontoret

2011-09-26 Motion - Uppföljning av Tekniska kontorets organisation och verksamhet

2011-09-26 Interpellation - Framtida barnomsorg på Tranholmen

2011-03-14 Motion - Barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys

2011-01-31 Motion - Ökat medborgarinflytande i Danderyds kommun

2011-01-31 Motion - Planering av förskola på Tranholmen

2010-12-15 Interpellation - Cedergrenska Parkens vattenområde

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: