MP tar hänsyn till både friluftsliv och natur när vindkraft byggs ut för lokal energiproduktion

Lyssna

Svar till insändaren Lämna den vackra naturen på spjutåsberget orörd - friluftsliv är viktigare än vindkraft

 

 

Ja, visst bor vi i ett fantastiskt naturområde!

Fälleberget är ett utpekat friluftsområde i Härnösand och ska fortsätta att vara det. För oss i Miljöpartiet har det varit viktigt att stor hänsyn tas till djur, natur och friluftsvärden vid etablering av nya vindkraftverk.

 

Vi vet samtidigt att den här vintern har varit rekordvarm i Arktis. Redan idag hotar den globala uppvärmningen livsmiljön för många djur och växtarter. Därför är det högst angeläget för oss naturvänner att ställa om energisystemet för att minska utsläppen av växthusgaser. EU:s målsättning i Parisavtalet är att minska unionens totala utsläpp av växthusgaser med 40 % fram till 2030 jämfört med 1990 års nivå. I Härnösand ska vi nå nollvisionen för klimatet senast år 2045. Det innebär att Härnösands kommun senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser, för att därefter uppnå negativa utsläpp när teknik finns tillgänglig till rimlig ekonomi.

 

För att möjliggöra detta behövs mer förnyelsebar energi som sol och vindkraft. I kommunens översiktsplan pekas sex områden ut som lämpliga att bygga vindkraftverk på. Spjutåsberget är ett av dem. Utifrån detta har kommunfullmäktige beviljat HEMAB medel för att uppföra två vindkraftverk på Spjutåsberget.

 

Fördelen med projektet på Spjutåsberget framför alla andra områden är att det drivs av HEMAB, som ju ägs av Härnösandsborna och har ett allmännyttigt uppdrag. På samma vis som föreningar med verksamhet på Vårdkasen kan söka pengar från vindkraften för att stimulera till aktivitet och friluftsliv i området kan Fälleområdet få en ökad tillgänglighet genom liknande projekt. Redan nu har kommunen påbörjat ett projekt med LONA-medel för att rusta upp vindskydd, spänger och skyltning i friluftsområdet.

 

HEMABs Vindkraftssatsning har också tagit stora hänsyn till natur- och rekreationsvärdena i området. Exempelvis kommer projektet att avvakta lommens häckningstid. Från den ursprungliga tanken på 5-6 verk har nu antalet vindsnurror minskats till 2 och flyttats längre söderut, bort från Lommtjärn.

 

HEMABs ledning och styrelse, liksom de flesta bedömare, anser att det är både miljömässigt klokt och ekonomiskt lönsamt att investera i vindkraft. Det ekonomiska överskott som HEMAB gör genom elproduktion kommer Härnösandsborna till del genom lägre taxor och avgifter.

 

Vi i Miljöpartiet är övertygade om att de flesta Härnösandsbor delar vår oro för klimatförändringarna och ser positivt på vindkraft, speciellt vindkraft som vi äger gemensamt. Vindkraftverket på Vårdkasberget har blivit en av symbolerna för vår stad och den stora vindkraftsparken som planeras i Viksjö har tagits emot positivt av bygden.

 

Med vetskapen om att HEMAB är en ansvarsfull aktör ser vi att vindkraftssatsningen på Spjutåsberget kan kombineras med naturhänsyn och friluftsliv. Att inte ställa om samhället är det största hotet mot alla våra naturområden.

 

Knapp Britta Thyr (MP), gruppledare i Kommunfullmäktige

Eva Goës (MP), vice ordförande HEMAB