Skolmiljöpartiet

Skolmiljöpartiet

Skolan ska vara en plats där alla elever har samma möjligheter att utvecklas och må bra. Oavsett var de kommer ifrån, var de bor eller vilka föräldrar de har. Vi vill att skolans resurser ska fördelas så att de skolor som har större behov ska få större ekonomiska resurser. Därför vill vi satsa särskilt på landsbygdsskolorna och de skolor där många elever har svårt att klara kunskapsmålen och som har svårt att rekrytera behöriga lärare.

Att skolan ska vara likvärdig betyder inte att skolorna ska se likadana ut, vi tror på en mångfald av olika verksamheter, både vad gäller storlek, inriktningar och driftsformer. Det ger eleverna större möjligheter att hitta en skola som passar dem och ger dem lust att lära.

Landsbygdsskolorna ska, precis som stadsskolorna, vara ett alternativ för alla barn i kommunen. Likväl som man kan ta skolskjutsen från landet in till stan, ska man kunna ta skolbussen ut till en landsbygdsskola. Vi vill även se över möjligheterna att starta inriktningar på landsbygdsskolorna, inom till exempel idrott, natur eller kultur.

Viktigast för en skola av hög kvalitet är välutbildade och engagerade lärare. Deras tid ska prioriteras så att de får fokusera på undervisning och finnas nära eleverna. I dagens klasser med många elever kan det vara svårt att räcka till som lärare. Vi vill därför satsa på att det förutom en lärare ska finnas ytterligare en anställd, exempelvis en lärarassistent i varje klass i grundskolan.

Antalet barn som drabbas av psykisk ohälsa har fördubblats. Att elevhälsan har tillräckliga resurser för att tidigt fånga upp barn som mår dåligt är därför viktigare än någonsin.

Genom satsningar på skolbibliotek, kulturskolan och professionell kultur stärker vi barn och ungas tillgång till kultur. Skolan har ett uppdrag att bilda unga i frågor om jämlikhet, jämställdhet och demokrati. Våra skolor måste ges förutsättningar för att kunna utföra detta viktiga uppdrag.

I miljöpartiet brinner vi för att Härnösand återigen ska bli ett centrum för högre utbildning. Vi vill utveckla Yrkesutbildningarna och nischade fortbildningar och förstärka samarbetet med Mittuniversitet och andra universitet genom Campus Härnösand. Vi vill att gymnasiet och yrkesutbildningarna ska profilera sig tydligare inom miljöteknik och klimatfrågor, eftersom kommunen och det lokala näringslivet har en ledande position inom dessa områden.

Vi vill:

  • prioritera skolan och höja elevpengen
  • minst två vuxna (varav minst en utbildad lärare) i varje klassrum i grundskolan
  • bryta skolsegregationen och satsa särskilt på skolor med stora behov
  • driva på för digitaliseringen i skolan – men inte bara i form av prylar och teknik – eleverna ska
  • framförallt förberedas för ett liv i en digitaliserad värld
  • ge tidigt och bra stöd till elever med psykiska problem
  • erbjuda modersmålsundervisning på distans för språk med få talare
  • profilera Härnösands gymnasium och vuxenutbildningar inom miljöteknik
  • anlägga skolträdgårdar med lagringsmöjligheter för det som odlas
  • nyttja Technichus som resurs i skolans arbete med bland annat hållbar utveckling.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter