Hälso-och sjukvård

Hälso-och sjukvård

Miljöpartiet ser på sjukvård ur medborgarens perspektiv och vi vill värna patientens valfrihet.

Detta är ett av sex områden i Miljöpartiet i Skånes valmanifest 2018-2022. Läs även om våra förslag för en jämlik förlossningsvård och för bättre primärvård.

En kunskapsstyrd och patientsäker vård sänker kostnaderna. Framtidens vård ser annorlunda ut. Fler kommer att leva allt längre, befolkningen blir äldre och skillnaderna i hälsa ökar. Samtidigt ger den tekniska utvecklingen stora möjligheter att möta dessa utmaningar. Vården måste effektiviseras och organiseras på ett mer resurseffektivt sätt. Framtidens vård kommer att kräva prioriteringar och tuffa beslut. Miljöpartiet är redo att ta det ansvaret. 

För att vården ska bli mer jämlik och för att korta väntetiderna måste den sjukvård som finns närmast människorna fungera. Därför vill Miljöpartiet göra en ordentlig satsning så att primärvården blir mer tillgänglig och fler specialister finns närmare patienterna. Patientsäkerheten måste öka och samordning mellan sjukvård, primärvård och kommuner behöver bli bättre för att ingen ska trilla mellan stolarna. Vi behöver säkerställa en god vård för multisjuka och äldre. Födande kvinnor och deras partner ska känna sig trygga under graviditet, förlossning och eftervård.

Region Skåne måste blir mer attraktiv som arbetsgivare för personal inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskor, psykologer, sjukgymnaster och andra legitimerade yrkeskategori ska få ta ett större ansvar för sina patienter. Då nyttjar vi personalens fulla potential och läkarna avlastas. Undersköterskans roll måste utvecklas. Det är av stor vikt att antalet platser på läkar- och barnmorskeutbildningen i Skåne utökas. Sjukvårdens uppdrag är inte bara att bota och vårda utan även att förebygga och informera om livsstilssjukdomar. För detta spelar även Folktandvården en viktig roll. Miljöpartiet vill skapa en vård som är jämlik, tillgänglig och nära medborgarna, oavsett vem du är eller var du bor.

Därför vill vi:

 • Att alla elever ska ha god och jämlik tillgång till en skolläkare. Avtal ska slutas mellan Region Skåne och kommunerna för att garantera detta
 • Prioritera primärvården genom minst 250 miljoner kronor i ökade tillskott per år
 • Skapa en primärvård utan köer, till exempel genom digitala vårdkontakter eller fysiska besök med medicinsk bedömning inom 24 timmar av någon yrkesgrupp på vårdcentralen
 • Inrätta fler AST-tjänster (akademisk specialisttjänstgöring) för sjuksköterskor
 • Att alla patienter inom cancervården snabbt får diagnos och behandling
 • Öka personalens engagemang och inflytande över primärvården genom möjligheten till  personalägda vårdcentraler och personalkooperativ
 • Öka medborgarnas inflytande över primärvårdens utveckling och stärka den  patientcentrerade vården
 • Att familjecentralerna ska byggas ut där behoven är som störst med målsättningen att det ska finnas minst en i varje kommun
 • Öka kunskapen och stärka vården för kvinnor med förlossningsskador
 • Införa mer strukturerad eftervård efter förlossning till exempel genom fler vårdkontakter, hembesök och familje-BB på alla sjukhus med förlossningsavdelningar
 • Att hembesök för de mest sköra äldre ska skötas via vårdcentralen närmast patienten och att vården ska ske i samarbete med specialister på sjukhusen
 • Att Region Skåne blir bäst i landet på att använda digital teknik för att förebygga ohälsa samt att diagnostisera och behandla patienter
 • Stärka tillgången till tandvård för de mest utsatta i samhället
 • Öka tillgängligheten och säkerställa jämlik vård och behandling för personer med könsdysfori

Övriga områden i Skånes grönaste valmanifest: 

Miljö och klimat

Hållbart resande

Psykisk hälsa

Livskvalitet och folkhälsa

Vi utvecklar Skåne

 

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter