Naturmiljöpartiet

Naturmiljöpartiet

Haven är våra största ekosystem. Det är haven som reglerar vår temperatur och det är i haven den mesta av koldioxiden från atmosfären binds. Välmående hav är avgörande för att vi ska kunna fortsätta utvecklas här på jorden. Vårt hav, Östersjön, mår inte bra. Vi behöver ta krafttag för att vända utvecklingen. Genom att inrätta ett maritimt naturreservat i kommunen vill vi skapa en skyddad miljö där Östersjön och allt som lever där kan återhämta sig.

Vår kommun är full av unika och värdefulla naturmiljöer och biotoper. De senaste åren har stora naturvårdsåtgärder gjorts längs Gerestabäcken för att minska risken för ras och översvämningar samt möjliggöra fiskvandring. Kommunen håller på att ta fram en naturvårdsplan. I Härnösands kommun är inte så mycket av naturen formellt skyddad jämfört med många andra kommuner. Vi vill därför öka andelen skyddad natur i kommunen, särskilt i tätortsnära områden och till havs. Källor till dricksvatten är särskilt viktiga att hålla skyddade.

Vi är beroende av ekosystemen som omger oss. Träd förser oss med syre, dämpar ljud, sänker temperaturen under varma dagar, och ger boplatser och skydd åt en mängd levande varelser. Våtmarker renar vatten, förhindrar erosion och huserar massor av liv. Fladdermöss äter mängder av mygg. Genom att uppmärksamma och möjliggöra ekosystemtjänster som dessa i stadsplaneringen skapar vi genom små insatser stora positiva effekter för människor och andra organismer. Vi vill bland att ta ett större ansvar för rening av dagvatten.

 

Vi vill 

  • ta till vara ekosystemtjänster i större utsträckning vid planering och nybyggnation
  • verka för fler naturreservat i Härnösands kommun
  • inrätta ett maritimt naturreservat
  • upprätta en kommunal naturvårdsplan och genomföra den
  • säkerställa att kommunen i alla upphandlingar ställer höga miljökrav på tjänster och produkter
  • förbättra hanteringen av dagvatten i Härnösand
  • ta fram en skogsbrukspolicy och uppdatera skogsbruksplanen.
  • prioritera inhemska växtarter vid plantering.

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter