Samhället ska vara tillgängligt för alla

Alla människor, oavsett funktionsvariation eller förmåga, ska ha lika rättigheter och möjligheter.

Miljöpartiet vill

 • att LSS-lagen förtydligas så att människor får det stöd de har rätt till,
 • att samhället blir tillgängligt för personer med psykisk eller fysisk funktionsvariation,
 • motverka diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.

Välfungerande LSS

Ingen människa ska behöva hamna i en situation där man inte vet hur livet eller vardagen kommer att se ut framöver. Miljöpartiet har länge drivit på för att LSS-lagstiftningen ska förtydligas så att människor får det stöd de behöver och har rätt till, vilket var syftet med LSS från början.

Ett mer tillgängligt Sverige

Alla individer är olika och samhället ska inte bara vara utformat för de som utgör normen. Miljöpartiet har tillsammans med Sveriges samlade funktionshindersrörelse varit pådrivande för att bristande tillgänglighet nu klassas som diskriminering i Sverige. Och vi fortsätter vara pådrivande i arbetet med att göra Sverige tillgängligt i praktiken.

Bättre ekonomiskt stöd

Miljöpartiet vill förbättra situationen för den med funktionsnedsättning som har det tufft ekonomiskt. Den som saknar arbetsförmåga ska ändå få ett ekonomiskt stöd som går att leva på.

Bättre tillgänglighet på arbetsmarknaden

Alla förtjänar att delta fullt ut samhället, då är jobb en viktig del. Vi vill öka insatserna så att fler med funktionsnedsättning kan få ett jobb och att fler får arbeta utifrån sin egen förmåga.

Vi vill även förbättra förutsättningarna för sociala företag. Det ska bli lättare och gå snabbare att få de hjälpmedel som behövs i arbetet. Arbetsgivare ska kunna vara säkra på att kunna få bra stöd vid behov.

Lika rätt i EU

Miljöpartiet jobbar för att det antidiskrimineringsdirektiv som tidigare stoppats äntligen kommer på plats i EU och att direktivet om tillgänglighet stärks. Vi vill också:

 • att en EU-strategi för att konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska få genomslag i unionen.
 • att stater som vägrar följa gemensamma principer om mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter ska snabbt kunna få stöden från EU minskade eller indragna.

Miljöpartiet regerar

I regering har vi gjort flera insatser för allas rätt att delta fullt ut i samhället:

 • Tillsatt en utredning som har i uppgift att se över LSS-lagstiftningen, för att säkerställa mer ändamålsenliga insatser.
 • Tillsatt en utredning för att stärka rätten till assistans för behov av tillsyn och smalna av definitionen av normalt föräldraansvar.
 • Tillsatt en utredning för att stärka yrket personlig assistent.
 • Tillsatt en utredning om översyn av reglerna om gode män och förvaltare.
 • Ändrat lagen för att säkerställa att assistans ges även för väntetid och beredskap, och tillfälligt stoppat tvåårsomprövningarna av assistansersättningen.
 • Ändrat lagen så att andning och sondmatning tydligt utgör grundläggande behov för personlig assistans.
 • Höjt garantiersättningen och sänkt skatten på sjuk- och aktivitetsersättningen och höjt bostadstillägget.
 • Tillfört extra medel till kommunerna för att de ska kunna höja habiliteringsersättningen och gett i uppdrag till LSS-utredningen att se över frågan om habiliteringsersättningen för att göra utformningen av ersättningen mer likformig i kommunerna.
 • Skärpt lagstiftningen om bristande tillgänglighet som diskriminering, till att även gälla företag med mindre antal anställda.
 • Föreslagit en rekordhög höjning av schablonersättningen för personlig assistans.
 • Förbättrat lönestödet för personer med funktionsnedsättning, så att det blir tydligare för arbetsförmedlare, anställda och arbetsgivare vilket stöd som finns och hur det kan användas.
 • Tillsatt en utredning som ser över behovet av mer ändamålsenliga och flexibla insatser för den som har nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning eller sjukdom.

Nyheter på Funktionsrätt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter