Ett levande föreningsliv

Många i Sverige är ideellt engagerade. Föreningslivet är en bärande samhällskraft, och är bra för samhällsgemenskapen, folkhälsan och demokratin. Stöd och villkor för det demokratiska föreningslivet ska vara långsiktiga och tydliga.

 

Miljöpartiet vill

  • stärka friluftslivet
  • stärka idrottsrörelsen efter krisen
  • satsa på anläggningar och utemiljöer
  • gynna en mångfald av aktiviteter
  • säkra en trygg idrott och frihet fri från kränkningar och övergrepp
  • ge mer offentligt stöd till föreningsliv och studieförbund
  • bryta civilsamhällets beroende av projektstöd
  • säkra att föreningslivets oberoende röst värnas
  • uppmuntra ungdomars engagemang och se till att det finns en jämlik och jämställd fördelning av resurserna.

Föreningsliv för ett Sverige som håller ihop

För att vi ska vara ett samhälle som håller ihop krävs ett kitt. För många människor är engagemanget för varandra ett sådant. Föreningslivet fyller många funktioner i vårt samhälle – man höjer rösten för utsatta, man skapar fritidsaktiviteter för barn och unga, man motverkar social utsatthet och ensamhet, men man bidrar också i välfärden och samhällsbygget. Över hälften av befolkningen i Sverige arbetar ideellt, och i genomsnitt lägger vi 15 timmar i månaden på ideellt arbete.

Föreningslivet ska kunna agera oberoende och långsiktigt utifrån sin egen idé. Staten måste ge goda förutsättningar, men låta organisationerna göra resten. Vi vill öka det ekonomiska stödet till föreningsliv och studieförbund, så att fler får känna att deras engagemang är viktigt. Civilsamhället ska inte behöva vara beroende av projektstöd. Den självständiga, kritiska rösten, ska värnas.

Jämlik idrott

Idrottsrörelsen ska vara bred och inkluderande. Alla ska kunna utöva den idrott de vill, oberoende av kön eller funktionsvariation. I dag läggs en större andel av våra offentliga resurser på killars idrottande än på tjejers. Det vill vi ändra på. Vi vill också förbättra möjligheterna till spontanidrott. Det ska finnas tillgång till öppna idrottsplaner, motionsspår, skateboardramper eller annat som gör det lätt att röra på sig, där människor bor.

 

Nyheter på Föreningsliv, folkbildning och idrott

En kraftfull satsning på den fria kulturen

Lyft fram bibliotekarierna

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter