Människor ska mötas med möjligheter, inte murar

Människor som kommer nyanlända till Sverige ska tidigt inkluderas i samhället. Språk, jobb, skola och bostad är viktigt för att kunna etablera sig ett nytt land.

Miljöpartiet vill

 • Införa ett jämlikhetskliv – en satsning om 11 miljarder kronor för att öka jämlikheten i Sverige
 • tillsätta en nationell kommission för bekämpning av barnfattigdom
 • Skapa ett mer enat samhälle genom att bekämpa boendesegregationen
 • motverka skolsegregationen genom att skapa ett fritt och rättvist skolval för alla, och förbjuda vinstjakten i skolan.
 • Återinföra permanenta uppehållstillstånd som huvudregel och underlätta för familjer att återförenas
 • Göra det lättare att få jobb på meriter från utlandet och bättre matcha nyanländas kompetens mot bristyrken.
 • Individanpassa etableringsprogrammet så att det bättre anpassas efter nyanländas olika förutsättningar
 • Motverka diskriminering och trakasserier på arbetsmarknaden

Trygg att satsa

Människor behöver känna trygghet för att våga satsa och bygga upp ett nytt liv. Ovisshet om framtiden och hur länge man kommer att få stanna, oron över familjemedlemmar och en försämrad psykisk hälsa gör det svårt för många nyanlända med tillfälliga uppehållstillstånd att fokusera på studier och jobb.

Vi vill därför återgå till permanenta uppehållstillstånd, istället för dagens tillfälliga, och öka möjligheterna att ta sin familj till Sverige. En människa som får uppehållstillstånd ska ges rätt att bo kvar i kommunen där hen först fått bostad. Så kan människor bygga vidare på sina nätverk, känna trygghet och våga satsa.

En meningsfull asyltid

Integrationen börjar redan under asyltiden. Att få möjlighet att lära sig svenska från dag ett, kunna jobba och ha en meningsfull tid som asylsökande, stärker individens möjligheter till snabbare etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet när de har fått uppehållstillstånd.

Lätt att jobba

Medan Sverige har brist på ingenjörer tar nyanlända ingenjörer okvalificerade arbeten. Andra nyanlända utan meriter har svårt att få jobb alls. Detta är ett enormt slöseri för både individ, företag och samhälle. Därför vill vi göra det lättare att få validera både akademiska och yrkesmässiga meriter från andra länder.

Miljöpartiets utgångspunkt är alltid tilliten till den enskildes förmåga att finna de bästa lösningarna för sig och sin familj. Detta motsäger inte att samhället samlar sina resurser för att exempelvis styra nyanlända mot bristyrken. Det är tvärtom att se potential i de människor som erbjuder oss sin tid och sina livserfarenheter.

Språk som nyckel

Vuxna nyanlända ska få bättre undervisning i svenska. Vi vill erbjuda högutbildade undervisning i svenska på universitet. Barn och ungdomar ska ha rätt till undervisning i sitt modersmål, forskning visar att det är lättare att lära sig både svenska och andra skolämnen då.

En etableringstid som gör skillnad

När en person fått besked om uppehållstillstånd påbörjas det tvååriga etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen. Där får nyanlända möjlighet att lära sig svenska och få ett jobb eller börja studera, och därmed klara sin egen försörjning. Den genomsnittliga tiden det tar för en nyanländ person att etablera sig i utbildning eller arbete överskrider dock dessa två år.

Vi vill förändra etableringsprogrammet så att längden på insatserna bättre anpassas efter individens behov och förutsättningar. Miljöpartiet vill också särskilt satsa på etableringen för utrikes födda kvinnor och verka för att etableringsinsatserna blir jämställda.

Motverka diskriminering

Ett hinder för nyanländas etablering är de förutfattade meningar och den diskriminering som förekommer i samhället. Miljöpartiet vill fortsätta arbetet mot diskriminering och rasism genom att införa skarpare möjligheter till sanktioner mot arbetsgivare som diskriminerar, satsa på antidiskrimineringsbyråer och stärka civilsamhällets långsiktiga förutsättningar.

Resurser i skolan

Idag tar ett mindre antal skolor emot majoriteten av de nyanlända eleverna. Vi vill att alla skolor hjälps åt. Vi vill att de skolor som tar mest ansvar ska få mer resurser.

Ideella krafter

Många ideella krafter har startat hockeyträning, odling, promenader, jämställdhetsgrupper, körsång och svampplockning med nyanlända. Vi vill satsa på sådant engagemang, som bygger broar mellan människor med olika bakgrund. Vi vill också satsa mer på myndigheternas samarbete med ideella krafter.

I EU:

Miljöpartiet vill:

 • Så stor hänsyn som möjligt ska tas till vilket land den asylsökande vill söka asyl i. Integrationen underlättas när människor får möjlighet att bygga vidare på kontakter de redan har i Europa.
 • Rätten till familjeåterförening ska gälla i alla EU:s länder, oavsett vilken skyddsgrund som ligger till grund för uppehållstillstånd.
 • Öka möjligheterna för arbetskraftsinvandring EU.

 

Nyheter på Nyanländas etablering

MP: Nej, Sverige ska inte strunta i asylrätten

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter