Sverige ska stå upp för fred, 
demokrati och global rättvisa

Sveriges bistånd ska vara hållbart och skapa förutsättningar för fattiga människor att leva bättre liv. Vi ska gå före för att möta klimatutmaningen, utrota fattigdom och driva på för fred och stabilitet i världen.

Miljöpartiet vill

  • Höja biståndsramen från 1 till 1,25 procent av BNI.
  • Använda biståndet till att påskynda utfasningen av fossil energi och möjliggöra att investeringar i förnybart också når de allra fattigaste.
  • Fortsätta driva en feministisk utvecklings- och utrikespolitik som sätter fokus på kvinnors rättigheter, politiskt deltagande, ekonomisk egenmakt, inflytande över fredsarbete, frihet från våld samt rätten till reproduktiv hälsa.
  • Att Sverige ska vara en ledande kraft i den globala klimatomställningen och investera i klimat- och miljöarbete i fattiga länder.
  • Att Sverige ska fortsätta vara en ledande givare och partner för människor på flykt och som riskerar svält.
  • Stoppa skatteparadis och kapital- och skatteflykt från fattiga länder.

Miljöpartiets grund är solidariteten med människor och planet. Genom biståndet spelar Sverige en viktig roll globalt för minskad fattigdom, respekt för de mänskliga rättigheterna, fred och en rättvis klimatomställning.”

Kvinnors rättigheter ska stärkas

Jämställdhet är nyckeln till hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Idag begränsas och hotas kvinnors och flickors rättigheter i stora delar av världen, inte minst i konfliktländer som Afghanistan, Demokratiska Republiken Congo, Mali, Myanmar, Tchad, Somalia eller Sydsudan. Dessutom drabbas kvinnor särskilt hårt av klimatförändringar och av konflikter.

För att vända utvecklingen krävs modiga insatser. Med vår feministiska utrikespolitik för fred och global rättvisa satsar vi stort på klimat och bistånd som bidrar till att förbättra livet för miljoner kvinnor i utsatta länder. Flickor och kvinnor ska ha samma tillgång till hälsa, utbildning, arbete och demokratiskt deltagande i samhället som pojkar och män. Kvinnor ska ha rätt och möjlighet att bestämma över sin egen kropp.

Bistånd för hållbar utveckling

Världens resurser är orättvist fördelade. Även klimatförändringarna drabbar orättvist, och de allra fattigaste drabbas hårdast. Därför vill Miljöpartiet öka stödet till de länder som är mest utsatta för klimatförändringar och se till att svenskt bistånd skapar förutsättningar för fattiga människor att få bättre liv.

Vi vill att biståndet ska göra skillnad, både nu och på lång sikt. Biståndet ska utgå från de lokala behoven på plats och vara miljö- och klimatmässigt hållbart.

Rättvisa – var man än bor i världen

Var man än bor i världen har man rätt att få äta sig mätt, att utbilda sig och ha samma möjligheter och chanser i livet oberoende av kön. Vi vill göra Sverige till ett ledande land i arbetet med att genomföra de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030.

Fokus på mänskliga rättigheter och förebygga konflikter

Idag ökar hoten och kränkningarna av demokratiska och mänskliga rättigheter i en rad länder i världen. I takt med att klimatet förändras ökar också spänningar och konflikter som handlar om tillgång till vatten, mat och odlingsbar mark. Sverige ska förvalta det förtroende vi har för att driva på för fred och demokrati.

Vi ska också vara en global förebild för arbetet med hbtqi-personers rättigheter. Hbtqi-personer ska kunna leva sina liv som alla andra, bli bemötta med respekt och utan diskriminering.

Samarbete för vaccin mot Covid 19

Vi vill fortsätta samarbeta internationellt för att vaccin ska finnas för alla och verka för att även andra rika länder ökar sitt bidrag. Coronapandemin har visat att det är avgörande att den internationella humanitära hjälpen till människor i nöd utökas för att stärka kapaciteten att ge snabba insatser i liknande krislägen även i framtiden. Ingen går säker för pandemin förrän alla är säkra.

Hjälpa människor på flykt

De humanitära behoven i världen ökar. Aldrig förr har så många människor varit på flykt som idag. Vi vill att Sverige ska vara ett humanitärt föredöme och aktivt bidra till att rädda liv och lindra nöd.

Biståndet ska gå till utsatta människor som lever i fattigdom. Det ska aldrig finansiera militära insatser. Andelen av biståndet som går till kostnader för att ta emot flyktingar i Sverige ska minimeras.

Stoppa skatteflykt och skatteparadis

Ett fungerande skattesystem där både företag och människor gör rätt för sig är nödvändigt för att kunna bekämpa fattigdomen. Vi vill att det ska bli lättare att följa upp och jämföra olika länders sätt att redovisa skatter och göra det svårare att fuska. Vi vill att svenskt bistånd fortsätter att stärka fattiga länders förmåga att ta upp skatt.

Fördjupning i ämnet ”Bistånd och global rättvisa”

Nyheter på Bistånd och global rättvisa

MP kräver återupptaget svenskt bistånd till Gaza

Frys inte biståndet till Unrwa

Utrikesdeklarationen lämnar mycket att önska

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter