Mer miljö, mänskliga rättigheter och demokrati

EU är ett viktigt forum för de stora frågorna: miljö, klimat och skydd av mänskliga rättigheter. Vi tycker att EU:s utrikespolitik ska inriktas på miljöarbete, fattigdomsbekämpning och freds- och demokratibyggande.

Miljöpartiet vill

  • att EU ska driva en stark och ambitiös klimat- och miljöpolitik,
  • se ett öppet och humant Europa där människor kan söka asyl utan risk för livet, samt
  • att demokratin och det folkliga inflytandet i EU stärks och att lobbyismen regleras.

Miljöpartiet vill ha ett mer mänskligt EU, som tar ansvar för miljö och klimat.

Mer miljöpolitik

Miljöpartiet driver på för en starkare miljöpolitik i EU. Det krävs förändringar i allt från resurshantering, till skydd av natur och arter om vi ska kunna minska utsläppen och värna miljön.

Vi vill att medlemsländerna ska kunna gå före med lagstiftning för skydd av miljö och hälsa. Vi vill satsa för att utveckla ett hållbart fiske. Vi vill att ambitiösa miljökrav och schyssta arbetsvillkor ska ingå i all handelspolitik.

Snabbare omställning

Idag går klimatomställningen i EU för långsamt. Vi vill skärpa klimatmålen, öka investeringarna i förnybar energi och klimatanpassa unionens budget så att verksamhet som är skadlig för klimatet kan fasas ut. Vi vill satsa på snabba, pålitliga järnvägar i hela Europa, men inte lägga pengar på fossilberoende jordbruk och motorvägar.

Ett öppet och humant Europa

EU:s flyktingpolitik har rest höga murar mot omvärlden. Varje år dör människor i försök att ta sig in över unionens gränser. Den politiken måste ändras. Vi anser att människor ska kunna fly till EU och att asylskäl ska prövas på ett rättssäkert sätt. Det måste skapas fler lagliga vägar att invandra till unionen.

Vi vill att EU ska få bättre verktyg att ta itu med brott mot de mänskliga rättigheterna inom unionen. Mänskliga rättigheter, fredlig konflikthantering och en konfliktförebyggande politik behöver sättas i första rummet för EU:s bistånds- och utrikespolitik.

Demokrati och säkerhet

Vi vill stärka demokratin i EU och ge bättre möjlighet till insyn och granskning. Offentlighetsprincipen enligt svensk modell bör gälla också i EU. Vi vill ha bättre regler för lobbyister.

EU:s utrikespolitik ska vara inriktad på fred och utveckling. EU:s säkerhetsarbete ska kunna hantera hot som klimatförändringen, cyberattacker, pandemier och terrorism. Vi vill inte se en ökad militarisering inom EU. Vi vill modernisera EU:s ekonomiska politik. Det innebär att vi vill att EU ska investera för minskad klimatpåverkan, nya jobb och ökad livskvalitet för EU:s invånare.

Miljöpartiet vill att Sverige behåller kronan som valuta och inte inför euro.

Nyheter på EU

DN Debatt. ”Skydda den svenska skogen för att minska uppvärmningen”

Per Bolund: EU måste höja ambitionen

Vegokorven en symbol för klimatsmart mat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter