Alla ska kunna känna sig trygga

Alla ska kunna känna sig säkra och trygga. Vi vill utbilda fler poliser, jobba förebyggande för att motverka kriminalitet och sätta stopp för den organiserade brottsligheten.

Miljöpartiet vill

 • Arbeta förebyggande med tidiga insatser.
 • Höj straffen för att rekrytera unga till kriminalitet.
 • Ge polisen mer resurser och fler poliser närmare medborgarna.
 • Gör det lättare att beslagta kriminellas vinster.
 • Motverka mäns våld mot kvinnor och motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Förebygga brott

Den organiserade brottsligheten ska stoppas. Människor ska kunna känna sig trygga oavsett var de bor. En viktig del i det brottsförebyggande arbetet är att minska marginalisering och utsatthet i samhället. Brottsförebyggande insatser ska baseras på forskning och erfarenhet. Resurser ska satsas på sådant som faktiskt funkar. Insatser i skolan spelar en viktig roll för att förhindra att ungdomar kommer in på den brottsliga banan.

Tidiga insatser

När förebyggande insatser sätts in tidigt finns större chans att rädda en ung person undan brottslighet. Vi vill satsa på förebyggande arbete i förskolan och hos barnavårdscentralen. De aktörer som möter barn tidigt i livet ska ha kunskap om riskfaktorer och samverka för att tidigt ge familjer stöd.

Förhindra att unga rekryteras till kriminalitet

Många brott begås av unga människor. Det riskerar att ödsla bort hela människoliv. Den som använder ett barn som drog-eller vapenkurir eller lockar in ett barn i gängverksamhet orsakar barnet och samhället stort lidande och enorma kostnader.

Vi vill skärpa straffen för att rekrytera en ung människa in i kriminalitet.

Mer resurser till polisen

Polisens uppgift är att upprätthålla de demokratiska fri- och rättigheterna, och skydda medborgarna. Polisen måste få tillräckliga resurser och verktyg för att förhindra brott. Vi vill ha fler lokalpoliser som har resurser att bygga relationer och öka människors förtroende för polis och rättsväsende.

Stärk avhopparverksamhet

När en kriminell person upphör med sin brottsliga verksamhet är det en stor vinst för alla. Samhället ska erbjuda stöd och skydd till dem som vill lämna en kriminell livsstil eller ett liv i våldsbejakande extrem miljö. Därför vill vi stärka avhopparverksamheten med mer pengar.

Slå mot pengarna

Miljöpartiet vill se ett tätare samarbete mellan myndigheter så att samhället kan slå mot lönsamheten i den kriminella verksamheten. Kontrollera bygglov, liggare, momsredovisning, nödutgångar, registreringsbevis – allt som kan störa ut verksamheter och minska lönsamheten. Ju mindre pengar att tillgå, desto mindre intresse kommer det finnas för att vara kriminell.

Försvara demokratin mot våldsbejakande extremism

Samhället kan inte tolerera våld oavsett vilken ideologi som ligger bakom. Miljöpartiet vill förebygga att extremistiska och våldsbejakande attityder uppstår och agera när de omsätts i handling, med rättssäkerheten som grund, eftersom det är just det öppna samhällets värderingar vi ska försvara.

I regering har Miljöpartiet inrättat ett centrum mot våldsbejakande extremism. Vi vill nu ge polisen möjlighet att samarbeta bättre med utländska myndigheter för att bekämpa terrorism och brottslighet över landsgränserna.

Motverka mäns våld mot kvinnor

Framför allt män utövar våld. Genom att motverka destruktiva maskulinitets- och matchonormer kan vi förebygga våld. En bra sex- och samlevnadsundervisning lägger grunden för den samtyckeskultur som måste gälla för sex.

Alla relevanta yrkesgrupper ska få utbildning i mäns våld mot kvinnor och de som utsätts för sexualbrott och våld i nära relation ska få bättre stöd. Därför satsar vi på bl.a. kvinnojourernas arbete.

Motverka hedersrelaterat våld och förtryck

De mänskliga rättigheterna gäller alltid. Varje människa har rätt att själv välja hur hen vill leva sitt liv och vem hen vill dela livet med. Hot och våld i hederns namn ska stoppas.

Miljöpartiet vill skärpa straffen för brott med hedersmotiv. Barn ska inte kunna  vara gifta i Sverige och vi vill göra mer för att barn som blivit bortgifta utomlands ska få hjälp att komma hem. Vi kämpar globalt för att motverka att flickor och kvinnor blir bortgifta mot sin vilja.

Miljöpartiet regerar

Sedan vi bildade regering har vi:

 • Lagt fram en ny sexualbrottslag med krav på samtycke och högre straff för grov våldtäkt.
 • Gjort så att fler poliser utbildas, nu påbörjar dubbelt så många polisutbildningen som år 2015.
 • Gett polisen mer pengar. Sverige har nu fler poliser än någonsin och polisen satsar nu särskilt på fler lokalpoliser.
 • Inrättat ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism.
 • Storsatsat på skolan, vilket enligt forskningen är det mest effektiva för att förebygga brott på lång sikt.
 • Tagit ett samlat grepp mot rasism och hatbrott, genom en nationell plan.
 • Tagit fram en nationell strategi för att förebygga, förhindra och försvåra terrorism.
 • Infört 34-punktsprogrammet mot gängbrottslighet med flera stora reformer för att stoppa gängkriminaliteten.

 

Nyheter på Lag och ordning

L och alla andra missar bollen om upploppen

Ett starkare och effektivare rättsväsende

Märta Stenevi framför riksdagenMärta Stenevi framför riksdagen

Omfattande satsningar för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter