Hela Sverige ska leva

Det ska inte spela någon roll var i landet du bor. Du ska kunna leva, jobba och driva företag i hela Sverige. Sveriges landsbygder har en nyckelroll i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Miljöpartiet vill

 • sänka kostnaderna för att driva företag i glesbygd
 • bygga fler laddstationer för elbilar i hela Sverige och satsa på tåg och kollektivtrafik i hela landet
 • öka samhällsservicen på landsbygden genom att skapa fler lokala servicekontor och bygga ut digitalisering och bredband i hela landet
 • ställa om EU:s jordbruksstöd för att hjälpa bönder att ställa om till giftfri ekologisk produktion, och ökad miljö- och klimatnytta
 • satsa på natur- och ekoturism.

Fler nya jobb

Du ska kunna jobba och driva företag överallt. Miljöpartiet vill förenkla för småföretagen i hela Sverige. Vi vill sänka arbetsgivaravgifterna i glesbygden och dessutom sänka skatten på arbete.

Sveriges landsbygder producerar livsmedel, råvaror och tjänster till övriga landet. Vi vill stärka självförsörjningen och utveckla jobbmöjligheterna inom de gröna näringarna, med fokus på livsmedel, biologisk mångfald, ekoturism, kulturlandskap och teknikutveckling.

Hållbara transporter

Vi vill bygga fler laddstationer för elfordon och satsa på goda kommunikationer, tåg och kollektivtrafik i hela landet Utfasningen av fossila drivmedel ska ske på ett sätt som inte försämrar möjligheterna till en levande landsbygd.

Vi vill ha ett rättvist reseavdrag som gynnar resor med låga utsläpp. Reseavdraget som det är utformat nu går främst till storstadsregionerna. Det ska vi ändra på.

Service, utbildning och vård i hela Sverige

Tillgång till samhällsservice är viktigt, var man än bor. Vi vill inrätta fler lokala servicekontor som kan samordna service på platser där servicefunktioner tidigare tvingats lägga ner.

Det ska vara möjligt att forska och utbilda sig i hela landet och det är viktigt bygga ut utbildningsplatser och distansundervisning. De små skolorna ska värnas.

Vi ska ha en bra sjukvård för alla i Sverige, oavsett var du bor, och vi måste minska hälsoskillnaderna i Sverige. Vi vill bygga ut den nära vården och minska bristen på kompetenser i vården. Den som ska föda barn ska känna sig trygg oavsett var i landet man bor. Digitaliseringen ger möjligheter för mer avancerad vård på distans, vi vill utveckla möjligheterna till digitala vårdbesök.

Närodlad mat och hållbart jord- och skogsbruk

Vi behöver bruka marken på ett hållbart sätt för att säkra vår produktion av livsmedel långsiktigt. Vi vill ge svenska bönder goda förutsättningar att ställa om till giftfri, ekologisk produktion och ökad klimatnytta. Vi vill öka insatserna för att skydda insekter som bin, fjärilar och andra pollinerare.

Det svenska lantbruket har problem med minskande lönsamhet, och både antalet jordbruksföretag och åkerareal minskar. Andelen unga människor inom lantbruket är alarmerande låg. Den negativa trenden för jordbruket måste brytas och vi behöver säkra en betydligt större grad av självförsörjning och skydda ekosystemen så att jordbruk och fiske kan bedrivas även i framtiden.

Energi

Miljöpartiet vill uppgradera det svenska stamnätet för el så att hela landet får ett smart, flexibelt och robust elnät som klarar av en ökad andel förnybar el, och som står emot allt värre oväder. Vi vill göra energiomställningen tillsammans – närboende ska erbjudas möjlighet att köpa andelar av ägandet när det byggs vindkraftverk och de kommuner där vindkraftverken finns ska få intäkter från fastighetsskatten.

Turism

Många väljer att turista i Sverige och uppleva naturen – då behöver vi en hållbar turistpolitik för landsbygderna. Vi vill öka satsningarna för natur- och ekoturism och utreda en turistskatt som går tillbaka till kommunen.

Vi vill göra det enklare att resa med tåg inom Europa. Det är bra både för miljön, ekonomin och samhörigheten inom EU.

Miljöpartiet regerar

 • Vi har tillsatt en landsbygdskommitté som har tagit fram en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Omkring två tredjedelar av landsbygdskommitténs förslag är antingen helt eller delvis genomförda av regeringen, eller på gång att genomföras.
 • Anslagen till ersättning för viltskador har ökat.
 • Vi har gjort en särskild satsning på vägar och järnvägar på landsbygderna.
 • Kraven på SJ har skärpts för fler tåg i hela landet.
 • Vi har storsatsat på att ställa om till ekologiskt jordbruk och antagit en nationell livsmedelsstrategi med höjda mål för hur stor del av jordbruksmarken som ska odlas ekologiskt.
 • Vi har storsatsat på skötsel av ängs- och betesmarker.
 • Arbetet med ett nationellt skogsprogram har påbörjats, som bland annat ska bidra till hållbart brukande och bevarande av skogen, mångbruk av skog för fler jobb och ett kunskapskliv för skogen,
 • Vi har satt mål om att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025 och infört en statlig internetgaranti på minst 10 mBit/s och satsar mer än två miljarder fram till 2025 på bredbandsutbyggnad i hela landet.
 • Vi har infört ett nytt presstöd till landsbygden för journalistik i områden som varit svagt eller inte alls bevakade.
 • Stödet till solceller har ökat och det har blivit enklare att installera solceller på taket.
 • Vi har ökat anslagen till skydd och skötsel av värdefull natur med ca fem miljarder sedan Miljöpartiet kom in i regering.
 • Vi har ökat anslagen till biotopsskydd och naturvårdsavtal.
 • Vi har underlättat för miljövänlig upphandling för landsbygden.
 • Både nya och existerande myndigheter har flyttats ut till olika orter i landet.

Nyheter på Lands- och glesbygd

Omfördela från storstäderna till människor på landsbygden

MP: Sänk skatten för alla i glesbygd

Gröna satsningar på landsbygden

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter