Stärk samhällets motståndskraft

I en tid och i ett samhälle som i allt större utsträckning präglas av cyberattacker, angrepp på demokratin och yttrandefriheten, klimatförändringar och pandemier, krävs en ökad krisberedskap och fler satsningar för att stärka samhällets motståndskraft.

Miljöpartiet vill

  • Stärka Sveriges cyberförsvar och psykologiska försvar.
  • Införa en civiltjänstgöring.
  • Avsätta mer pengar till underhållning av vatten- och avloppsnäten.
  • Stärka räddningstjänst, hälso- och sjukvård.
  • Förhindra radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism.

Cyberförsvar

Sverige utsätts regelbundet för cyberangrepp vilket riskerar att ge allvarliga störningar på stora och viktiga samhälleliga verksamheter. Sverige behöver stärka sin förmåga att både förebygga och bemöta dessa attacker.

Påverkan består bland annat av att ifrågasätta demokratisk legitimitet och rättsstatens principer, att sprida extrema åsikter, rena lögner och polarisera den offentliga debatten. Spridning av desinformation på olika internetplattformar görs både av stater och av privatpersoner och organisationer för att tjäna pengar. Särskilt i krissituationer utnyttjas människors rädsla och oro.

Psykologiskt försvar

Det psykologiska försvaret handlar om att bygga upp samhällets motståndskraft mot desinformation och påverkanskampanjer. Myndigheten för psykologiskt försvar ska identifiera, analysera och möta otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen.

Civiltjänstgöring

Miljöpartiet ser att en allmän värnplikt behövs som grund för bemanning av totalförsvaret men att deltagande i det militära försvarets verksamheter så långt som möjligt ska bygga på frivillighet. Miljöpartiet ser att vi också behöver bygga kompetens hos befolkningen att hantera utmaningar såsom skogsbränder, översvämningar, organisationsuppbyggnad vid krissituationer, vård i krissituationer och  agerande i händelse av terrorattentat. Vi förespråkar därför en civiltjänstgöring som komplement till värnplikten för att bredda rekryteringen till verksamhet i det civila försvaret. Denna ska kunna genomföras inom ramen för någon av de frivilliga försvarsorganisationernas arbete. En sådan tjänstgöring kan, utöver att stärka Sveriges krisberedskap, också utgöra en viktig del i att skapa bättre mellanmänsklig tillit inom landet och förebygga polarisering.

Rent hav

Det finns inget som är lika avgörande för möjligheten att överleva som rent vatten. Underhållet av vatten- och avloppsnäten är eftersatt i många kommuner och reningsverken behöver bli effektivare, därför behöver stora investeringar göras under de närmaste decennierna. I samband med det behöver också nätet förstärkas så att skador kan hanteras utan längre avbrott i vattenförsörjningen. Vattentäkterna behöver skyddas mot föroreningar, fler  våtmarker behöver anläggas för att förbättra vattenreningen och hålla kvar vattnet i markerna vid torka. Fler reservvattentäkter behövs och dessa behöver göras  redo för att tas i drift med kort varsel.

För att öka självförsörjningsförmågan och kunna klara  en situation med stängda gränser är det avgörande att svenskt jordbruk kan drivas utan import av insatsvaror och att kosthållningen innehåller mer protein från växter. Ekosystemens skydd behöver förstärkas kraftigt, både hav, skog och jordbruksmark behöver ökat skydd så att inte ekosystemtjänsterna kollapsar och försörjningsförmågan urholkas.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten är den viktigaste resursen för snabba insatser vid olyckor, mot bränder och översvämningar. Räddningstjänsten behöver förstärkas och rekryteringen av deltidspersonal behöver underlättas så att en god krisberedskap alltid finns i hela landet. Räddningstjänsten behöver tillgång till materiel för att bättre kunna verka vid höjd beredskap. Räddningstjänsten är ett kommunalt ansvar som ofta organiseras gemensamt av flera kommuner i särskilda kommunalförbund. Moderna och säkra kommunikationslösningar som fungerar digitalt överallt är nödvändigt i den moderna räddningstjänsten. Räddningstjänsten är central i totalförsvaret. En fungerande räddningstjänst stärker  alla andra delar av totalförsvaret.

Hälso- och sjukvård

För att totalförsvaret ska fungera måste hälso- och sjukvården ges rätt förutsättningar så att situationer med många skadade kan hanteras samtidigt som stora sjukdomsutbrott sker. Vi behöver en allmän förstärkning av vården och en ökad förmåga i hela vårdkedjan samordnat. En motståndskraftig vård i vardagen ger oss bättre förutsättningar för krisberedskap vid allvarliga händelser.

I alla typer av kriser är tillgången till rätt personal på rätt plats avgörande. Personalen är vårdens viktigaste resurs och tillgång till utbildad personal är en stor utmaning. Vårdpersonal ska ha bättre förutsättningar så att yrket blir attraktivt att söka sig till och hållbart att arbeta inom. Sjukvården ska ha bättre scheman, bättre arbetsvillkor och  högre löner.

Nyheter på Fred och försvar

Regeringens Nato-ansökan är oansvarig

Ett år av sorg och skräck

MP: Våra sju krav när Sverige går med i Nato

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter