Djurpolitiskt program

Introduktion

Miljöpartiets politik har sin bas i den gröna ideologin som utgår från de tre solidariteterna;

  • solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
  • solidaritet med kommande generationer
  • solidaritet med världens alla människor

Med nyttjandet av djur följer ett moraliskt ansvar där djurens behov som kännande varelser måste respekteras. Djur har ett egenvärde oavsett den nytta människan har av dem, något som också fastslås i förarbetena till den svenska djurskyddslagen. God djurhållning och välfärd handlar inte bara om att undvika lidande i form av stress, rädsla, frustration, smärta, skador och sjukdom utan även om att ge djuren möjlighet till positiva upplevelser och ett, för deras art, så fullvärdigt och naturligt liv som möjligt.

Forskning har visat att det inte går någon skarp gräns mellan upplevelsevärlden, det vi upplever i form av känslor och intryck, hos människan respektive andra djur. Våra känsloliv är likartade på ett grundläggande plan. Varje art har genomgått den utveckling den behöver för att klara utmaningarna de möter i sin specifika livsmiljö. Olika arter har olika grundläggande behov beroende på hur de har utvecklats och vilka krav som ställts för att just deras art ska överleva och bli framgångsrik. Så även om vi människor upplever världen på likartat sätt som andra djur, känner liknande känslor, betyder inte det att vi använder den informationen vi tar del av dagligen på samma sätt som en häst gör i sitt hästliv, eller en kråka i sitt kråkliv.

Sverige har i internationell jämförelse ett gott djurskydd, och i den senaste utvärderingen av olika länders djurskydd, utförd av World Animal Protection mars 2020, var Sverige bland de länder som gjorde bäst ifrån sig. Men det finns fortfarande stora brister, som till exempel burhållning av minkar och värphöns samt att djurhållningen, särskilt då det gäller livsmedelsproducerande djur, är en kompromiss mellan ekonomiska intressen och djurens behov, där priset för djuren ofta blir mycket högt.

Dagens höga konsumtion av kött och andra produkter från djur har gjorts möjlig genom en många gånger industriell djurhållning där priset för konsumenterna kan pressas men priset för djuren ofta är mycket högt. Miljöpartiet vill därför se en minskad och mer medveten konsumtion av animaliska livsmedel – där växtbaserade alternativ får en mer framträdande roll och animaliska alternativ uppfyller höga djurskyddskrav.

En annan brist är att viltlevande djur inte omfattas av djurskyddslagstiftningen utan enbart adresseras i jaktlagstiftningen och, när det gäller djurplågeribrott, i brottsbalken. Om Sverige ska bibehålla sin position inom djurvälfärdsarbetet behöver vi öka tempot!

Ladda ner hela djurpolitiska programmet

Nyheter på Djur

Regeringen föreslår strängare straff vid brott mot djur

Miljöpartiet lanserar djurpolitiska programmet

Le Moine (MP) om Vättern och vargarna i Östergötland

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter