Ökat inflytande och bättre ekonomi för föreningslivet

En stor del av Sverige engagerar sig ideellt. Att människor är med föreningar eller andra frivillig verksamhet är bra för samhällsgemenskapen, folkhälsan och demokratin.

Person trixar med cykel.

Miljöpartiet vill

  • att staten ska ge mer i bidrag till folkbildningen, föreningslivet och idrotten,
  • satsa på idrott på lika villkor oavsett kön, och
  • öka samarbetet mellan föreningslivet och kommuner och myndigheter.

Föreningsliv ger gemenskap och trygghet

Föreningslivet är viktigt för att människor ska få utvecklas och uppleva gemenskap. Föreningslivet skapar även trygghet i samhället. När myndigheter arbetar tillsammans med olika föreningar ökar chansen att personer som är särskilt utsatta socialt får det stöd de behöver.

För varje krona som Sverige satsar på föreningslivet, folkbildningen och idrotten får samhället massor tillbaka, eftersom stödet betyder att människor känner att deras engagemang uppmuntras och underlättas.

Idrott för alla

Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse. Det är viktigt att den fortsätter vara bred och demokratisk. Alla ska få vara med och delta på lika villkor. Kvinnors och flickors idrottande har länge varit åsidosatt. Därför vill Miljöpartiet satsa extra på idrottsrörelsen. Vi vill även att skolan ska ge eleverna mer möjlighet till idrott och friluftsliv. Regeringen ökar satsningarna på idrott med 133 miljoner 2016.

Friluftsliv för alla

Det behövs gott om platser där barn och unga kan mötas och utöva friluftsaktiviteter, idrott och kultur. 2016 ökar anslagen med 20 miljoner till friluftslivets organisationer. Det ska stärka stödet till skolans verksamhet med friluftsdagar och utomhuspedagogik samt satsningar på utevistelse för barn och unga, naturkontakt, fysisk aktivitet, mångfald och integration.

Bidrag till folkbildning

Miljöpartiet tror på folkbildningen och det livslånga lärandet och tycker att vi ska ta hand om vår svenska folkbildningstradition. Därför ökar statens ekonomiska bidrag till folkbildningen och folkhögskolorna. Det blir fler utbildningsplatser inom folkhögskolan och anslagen till särskilda ökar med 50 miljoner 2016 för att stärka studieförbundens insatser för att utbilda nyanlända om svenska språket och samhället.

Avdragsrätten för gåvor

Vi tycker inte om systemet att man får göra avdrag för gåvor till ideella organisationer som bedriver hjälpverksamhet. Systemet är olyckligt utformat eftersom avdragsrätten är begränsad till de organisationer som bedriver hjälpverksamhet och alltså inte gäller till exempel idrottsföreningar, rättighets- eller miljöorganisationer. Därför slopas skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet den 1 januari 2016.

Prata Föreningsliv, folkbildning och idrott

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Föreningsliv, folkbildning och idrott