Lika rätt är allas rätt

Alla människor ska ha rätten och friheten att uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Från det viker vi aldrig.

Lika rättigheter för alla borde vara en självklarhet.

Miljöpartiet vill

 • att alla människor ska behandlas lika oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning,
 • att lagen ska anpassas så att den passar alla familjer, oavsett om barn växer upp med en, två eller fler vuxna,
 • anpassa familjepolitiken så att den blir könsneutral och stärka rättigheterna för stjärnfamiljer,
 • stärka asylrätten för hbtq-personer,
 • stärka insatserna för transpersoners psykiska hälsa.

Krafttag mot diskriminering

Många hbtq-personer vittnar om diskriminering, okunskap och dåligt bemötande av vård, skola eller andra offentliga instanser. Vi vill se krafttag mot diskriminering av hbtq-personer. Arbetet med hbtq-personers rättigheter, med särskilt fokus på transpersoners utsatta situation, ska bedrivas intensivt på alla nivåer.

Unga hbtq-personer har rätt till frizoner där de kan vara sig själva, som särskilda träffplatser eller ungdomsgårdar.

Miljöpartiet vill införa ett skydd mot hets och hat för hbtq-personer i EU. 

Bättre för stjärnfamiljer

Alla barn ska ha samma rätt till trygghet, möjligheter och respekt, oavsett hur deras familj ser ut. Heteronormen råder fortfarande alltför ofta i familjepolitiken. Vi vill anpassa familjepolitiken så att den blir mer könsneutral. Bland annat genom en tredelad föräldraförsäkring och att fler ska kunna vara vårdnadshavare i familjer med mer än två föräldrar.

Frihet i Sverige

Många hbtq-personer i världen har ingen möjlighet att leva fritt. I en del länder riskerar hbtq-personer avrättningar eller offentliga kränkningar. Människor som flyr förföljelse på grund av sexuell läggning eller könsidentitet måste få sina asylskäl tagna på allvar och få en fristad i Sverige. Ingen ska behöva skickas tillbaka till ett land där det är kriminellt att vara homosexuell eller transperson.

Transpersoners rättigheter ska stärkas i Sverige och EU

Alla människor har rätt att vara sig själva. Under senare år har transpersoners synlighet i samhället bättrats och kunskapen och stöd till transpersoner har ökat. Ändå är den psykiska ohälsan fortfarande stor. Vi kämpar för en moderniserad könstillhörighetslag som ska skilja på den medicinska och juridiska processen. Det ska inte krävas medicinska ingrepp för att få sin könstillhörighet erkänd juridiskt. Vi vill ta bort 18-årsgränsen för att byta juridiskt kön. Vi har inte politiskt bestämda åldersgränser för annan vård, det betyder inte att läkare inte gör bedömningar i det enskilda fallet.

Rösta för starkare hbtq-politik i EU-valet:

Miljöpartiet vill:

 • att stater som vägrar följa gemensamma principer om demokrati, rättsstat, mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter ska snabbt kunna få stöden från EU minskade eller indragna.
 • införa ett straffrättsligt skydd på EU-nivå mot hat och hets mot hbtq-personer och andra minoriteter, likt Sveriges lag om hets mot folkgrupp.
 • införa ett antidiskrimineringsdirektiv och avsätt pengar för arbete mot diskriminering.
 • vidga mandatet och förstärk resurserna till EU:s byrå för grundläggande rättigheter.

Miljöpartiet regerar

Under vår tid i regering har vi kämpat hårt för hbtq-personers rättigheter:

 • vi förändrar föräldraförsäkringen så att den fungerar bättre för stjärnfamiljer,
 • vi har tillsatt en utredning om hur föräldraskapspresumtionen kan bli könsneutral, så att samkönade par ska slippa att genomgå närståendeadoption för att båda ska bli vårdnadshavare,
 • Migrationsverket har fått i uppdrag att förbättra hbtq-kompetensen hos sin personal,
 • transpersoner inkluderas nu äntligen i hets- och hatbrottslagen,
 • som första land i världen ser vi nu till att betala ut ersättning till transpersoner som drabbats av det tidigare steriliseringskravet i könstillhörighetslagen,
 • vi har bättrat reglerna för när två personer får barn efter att någon av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet,
 • vi har tillsatt en stor utredning om transpersoners levnadsvillkor, som har levererat många förslag som nu bereds i regeringskansliet,
 • ensamstående kvinnor har fått rätt till insemination, och
 • vi har förenklat regler för att fastställa faderskapet för barn som tillkommit genom surrogatmödraskap.

Prata HBTQ

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till HBTQ