Hela Sverige ska leva

Det ska inte spela någon roll var i landet du bor. Du ska kunna leva, jobba och driva företag i hela Sverige. Vi vill ha en levande landsbygd i hela Europa.

Miljöpartiet vill

 • sänka kostnaderna för att driva företag i glesbygd,
 • bygga fler laddstationer för elbilar i hela Sverige, och i resten av EU
 • skapa fler lokala servicekontor,
 • ställa om EU:s jordbruksstöd för att hjälpa bönder att ställa om till giftfri ekologisk produktion, och
 • satsa på natur- och ekoturism.

”Det ska löna sig att ställa om till ekologiskt lantbruk i hela EU. Vi måste bevara mångfalden av växter och djur i odlingslandskapet.”

Fler nya jobb

Du ska kunna jobba och driva företag överallt. Miljöpartiet vill förenkla för småföretagen i hela Sverige. Vi vill sänka arbetsgivaravgifterna i glesbygden och dessutom sänka skatten på arbete.

Sveriges landsbygder producerar mycket livsmedel, råvaror och tjänster till övriga landet. Vi vill utveckla jobbmöjligheterna inom de branscherna. Bland annat inom lokalt mathantverk och ekoturism.

Hållbara transporter – i Sverige och Europa

Vi vill bygga fler laddstationer för elfordon och investera i biobränsle i hela Europa. För den som bor i landsbygd är fungerande transporter livsviktigt. Utfasningen av fossila drivmedel ska ske på ett sätt som inte försämrar möjligheterna till en levande landsbygd.

Service och utbildning i hela Sverige

Tillgång till samhällsservice är viktigt, var man än bor. Vi vill inrätta lokala servicekontor som kan samordna service på platser där servicefunktioner tidigare tvingats lägga ner.

Vi vill också öka tillgången till utbildning i hela landet genom att utveckla forskningssäten kopplade till universitet och högskolor i varje region.

Närodlad mat och hållbart jord- och skogsbruk

Vi behöver bruka marken på ett hållbart sätt för att säkra vår produktion av livsmedel långsiktigt. Vi vill ge svenska bönder goda förutsättningar att ställa om till giftfri, ekologisk produktion. Vi vill öka insatserna för att skydda insekter som bin, fjärilar och andra pollinerare. Även på EU-nivå: jordbruket ska bli ekologiskt och giftfritt!

Turism

Många väljer att turista i Sverige och uppleva naturen – då behöver vi en hållbar turistpolitik för landsbygderna. Vi vill öka satsningarna för natur- och ekoturism och utreda en turistskatt som går tillbaka till kommunen.

Vi vill göra det enklare att resa med tåg inom Europa och öka turismen till andra EU-länder. Det är bra både för miljön, ekonomin och samhörigheten inom EU.

Bra och nära vård

Vi ska ha en bra sjukvård för alla i Sverige. Därför vill vi bygga ut den nära vården och utveckla möjligheterna till digitala vårdbesök. Vi jobbar också för att minska hälsoskillnaderna i Sverige.

En levande landsbygd är också ett viktigt uppdrag för EU. Vi vill att de regionala utvecklingsfonderna ska användas för åtgärder som bidrar till klimat, miljö och landsbygdsutveckling i hela EU.

Miljöpartiet regerar

Sedan vi klev in i regering har vi jobbat hårt för att ge Sveriges landsbygder bättre förutsättningar. Bland annat har vi:

 • tillsatt en landsbygdskommitté som tagit fram en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder.
 • ökat anslagen till ersättning för viltskador,
 • gjort en särskild satsning på vägar och järnvägar på landsbygderna,
 • skärpt kraven på SJ för fler tåg i hela landet,
 • storsatsat på att ställa om till ekologiskt jordbruk och antagit en nationell livsmedelsstrategi med höjda mål för hur stor del av jordbruksmarken som ska odlas ekologiskt,
 • storsatsat på skötsel av ängs- och betesmarker,
 • påbörjat arbetet med ett nationellt skogsprogram som ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet,
 • satt mål om att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025 & och infört en statlig internetgaranti på minst 10 mBit/s och satsat en extra miljard på bredbandsutbyggnad på landsbygderna,
 • ett nytt presstöd till landsbygden för journalistik i områden som varit svagt eller inte alls bevakade,
 • ökat stöd till solceller och gjort det enklare att installera solceller på taket,
 • ökat anslagen till skydd och skötsel av värdefull natur med ca 1 miljard kr/år,
 • ökat anslagen till biotopsskydd och naturvårdsavtal,
 • underlättat för miljövänlig upphandling för landsbygden,
 • flyttat ut både nya och existerande myndigheter till olika orter i landet.

Prata Lands- och glesbygd

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Lands- och glesbygd