Miljöpartiet regerar: grön politik för etablering

Miljöpartiet har suttit i regering sedan 2014. Under den tiden har vi hunnit göra avtryck i Sveriges politik för etablering för den som är ny i Sverige.
Vi vill att människor som kommer till Sverige ska mötas med möjligheter, inte murar.

Tidiga insatser för asylsökande

Vi har genomfört satsningar på svenska från dag ett, kompetenskartläggning och på organisationernas och idrottsrörelsens arbete med asylsökande.

Stärkt samhällsorientering för nyanlända

Antalet studietimmar har ökats från 60 till 100. Mer fokus ska läggas på jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Förbättrade förutsättningar för mottagande

Nu är det lag på att alla kommuner ska ta ansvar för mottagande av nyanlända (bosättningslagen, gäller från 2016). Vi har också beslutat om en kartläggning av kommunernas mottagandeverksamhet.

Både för 2019 och 2020 fanns det mer pengar för kommunerna att söka för insatser för nyanlända personer med särskilda behov, till exempel kvotflyktingar och personer med funktionsnedsättningar.

Validering

Regeringen har gjort flera insatser för att det ska gå lättare att validera nyanländas utbildningar och kunskaper och för att de ska kunna komplettera sina utbildningar så att de blir mer gångbara på den svenska arbetsmarknaden.

Snabbspår för personer med kompetens inom bristyrken

Regeringen har tillsammans med arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen tagit fram snabbspår med yrkessvenska, snabbare validering och praktikmöjligheter för de som har utbildning eller kompetens inom bristyrken.

Snabbspår för nyanlända företagare

Många av dem som kommer till Sverige har varit företagare och en stor del av dem som får uppehållstillstånd kommer att arbeta som företagare, visar statistiken. Under förra mandatperioden drev vi därför igenom ett program genom

Tillväxtverket, där nyanlända med företagarerfarenhet fick lära sig vad som krävs för att driva företag i Sverige.

Satsningar på svenska för föräldralediga

Kvinnornas etablering är generellt sett långsammare än männens. Det beror bland annat på att kvinnor ofta tar ett större ansvar för hem och barn. Vi har därför gjort satsningar på verksamheter där föräldralediga tillsammans med barnet kan lära sig svenska, och därmed lättare kan få jobb och delta i samhällslivet.

Gymnasielagen

Många personer som var barn när de kom till Sverige under år 2015 hann fylla 18 år innan deras ärenden hade prövats, på grund av väldigt långa handläggningstider. Under normala omständigheter hade de haft rätt till uppehållstillstånd, men nu fick de avslag. Genom den så kallade gymnasielagen har de rätt att stanna i Sverige medan de studerar i gymnasieskolan.

Insatser för en likvärdig skola

För att alla bidra till att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning har regeringen fördelat 4,9 miljarder kronor på alla landets skolhuvudmän så att de ska kunna göra förstärkningar där det behövs. Andra exempel på reformer är läsa-skriva-räkna-garantin och satsningar på läxhjälp och lovskola.

Fler insatser som ökar möjligheten för etablering

Regeringen har också drivit igenom ett antal satsningar som inte riktar sig särskilt till nyanlända men som ändå ökar deras möjligheter till etablering:

  • Långsiktigt arbete för att minska och motverka segregationen. 
  • Kommission för jämställda livsinkomster. Ska särskilt beakta de särskilda villkor som gäller för utrikes födda kvinnor och män.
  • Mer resurser till för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Bland annat har Socialstyrelsen fått i uppdrag att ta fram lagförslag på hur barn och unga i större utsträckning kan få del av insatser även när vårdnadshavare säger nej.

Läs mer: Gröna förslag för snabb etablering.

Nyheter på Nyanländas etablering

MP: Nej, Sverige ska inte strunta i asylrätten

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter