Vi storsatsar på biologisk mångfald

Vi behöver den biologiska mångfalden – och nu behöver den biologiska mångfalden oss! Miljöpartiet satsar mer än någonsin för att bevara mångfalden i naturen – nu vill vi satsa ännu mer.

Den biologiska mångfalden ger oss mat, ren luft, friskt vatten, skydd mot klimatförändringar, material till våra kläder och små och stora upplevelser av vacker natur. Men forskare larmar om att läget är kritiskt för mångfalden i naturen, och att det är människans fel. Miljöpartiet vill se till att människan också är lösningen!

Miljöpartiet älskar naturen

Med oss i regering har naturen nu dubbelt så stor budget. Nu skyddas 80 procent fler nya områden och mer natur görs tillgänglig för miljoner människor. Vi vill fortsätta vår satsning och skydda ännu mer skog och kust- och havsområden. Vi vill göra naturen tillgänglig för fler, rädda pollinerande insekter, gynna ekologisk mat och giftfria kläder och prylar samt främja skogsbruk fritt från kalhyggen.

​Vårt track record

De viktigaste satsningarna vi drivit igenom för den biologiska mångfalden sedan vi klev in i regering:

 1. Kraftigt ökade anslag till skydd av värdefull natur
 2. Kraftigt ökade anslag till skötsel av värdefull natur
 3. Ökat stöd till biotopskydd
 4. Förnyad nyckelbiotopsinventering av värdefulla skogspartier
 5. Ökat stöd till friluftsorganisationer
 6. Sänkt moms på naturguidningar
 7. Målsättning om att 60 procent av de livsmedel som upphandlas offentligt ska vara ekologisk samt 30 procent av den odlade marken
 8. Ökat stöd för omställning till ekologiskt jordbruk
 9. Ojnareskogen på Gotland har skyddats
 10. Förändrad sammansättning i viltförvaltningsdelegationer som beslutar om jakten regionalt. Ytterligare en företrädare för naturvårdsorganisationerna och en ny för ekoturism.
 11. Ökade medel för att anlägga våtmarker
 12. Ökad miljöersättning för särskilt värdefulla ängs- och betesmarker
 13. Ökade satsningar på ekoturism och gröna jobb
 14. Höjd skatt på bekämpningsmedel
 15. Ökade satsningar på lokala naturvårdssatsningar och lokala vattenvårdsprojekt
 16. Stor satsning på sanering av förorenad mark
 17. Ny nationalpark Åsnen och utökning av två andra nationalparker
 18. Stöd för en grön stad riktat till kommuner för investeringar i stadsgrönska, ekosystemtjänster och barns utemiljöer
 19. Fortifikationsverket och Statens Fastighetsverk (statliga ägare av skog) har fått i uppdrag att utveckla arbetet med grön infrastruktur och hyggesfritt skogsbruk

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: