Ett fritt och 
öppet samhälle

Demokrati och mänskliga fri- och rättigheter kan aldrig tas för givet. När högernationalister vill backa bandet kämpar vi för ett öppet och fritt samhälle.

Miljöpartiet vill

  • säkerställa alla människors fri- och rättigheter
  • stärka minoriteters rättigheter
  • värna fri media och grundlagsskydda public service
  • främja öppenhet och insyn i alla offentliga verksamheter
  • involvera fler i demokratin och sänka rösträttsåldern till 16 år.

Lika rätt

I en värld där allt fler länder avdemokratiseras och grundläggande mänskliga rättigheter ifrågasätts ser högernationalister möjligheter att förändra sådant som vi andra tagit för givet. Vi har vi fått damma av argumenten för självklarheter som asylrätten, aborträtten och att man kan vara svensk och jude på samma gång.

Nationella minoriteters och urfolks rättigheter ska skyddas. Miljöpartiet vill stärka urfolket samernas självbestämmande och inflytande. Sverige ska skriva under ILO:s konvention 169 om urfolks rättigheter och ta ansvar och ge upprättelse för historiska övergrepp.

Alla ska kunna åtnjuta lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsuttryck eller ålder.

Mänskliga rättigheter

Sverige ska arbeta för mänskliga rättigheter nationellt och internationellt. Mänskliga rättigheter ska gälla i hela världen.

EU behöver bättre verktyg för att hantera medlemsstater som vägrar följa gemensamma principer om demokrati, rättsstat, mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter.

Ett öppet samhälle

Tryck- och yttrandefriheten måste värnas. Vi vill värna och utöka allas rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen ska gälla i hela EU och i all verksamhet som betalas av staten eller kommunen.

Meddelarfriheten, som gör att du som anställd har rätt att prata med journalister om sådant som inte är bra på din arbetsplats utan att du riskerar att bli av med jobbet, ska gälla för alla – även för den som arbetar på ett privat företag inom exempelvis vård, skola eller annan omsorg.

Fri journalistik

Ett demokratiskt samhälle behöver sina kritiker. Kvalificerad journalistik och en konstnärlig mångfald behöver finnas över hela landet.

Vi vill se en stark och oberoende public service för att alla människor ska kunna ha tillgång till saklig och bred information. Därför vill Miljöpartiet att public service skyddas i grundlagen.

Demokrati för alla

Vi står upp för den öppna demokrati som byggts upp av många, under lång tid. En demokrati som bygger på något betydligt bredare än rösträtten – en demokrati med fria medier, skydd för minoriteter, en stark rättsstat och demokratiska institutioner.

Demokratin ska bli tillgänglig för fler. Tilliten till det demokratiska systemet behöver stärkas och fler känna att de har möjlighet att forma vårt gemensamma samhälle. Här spelar föreningslivet och folkbildningsrörelsen en viktig roll. Vi vill involvera flera unga i demokratin genom att sänka rösträttsåldern till 16 år.

Miljöpartiet regerar

  • Vi har tillsatt en utredning om hur vi kan stärka grundlagen för att skydda demokratin.
  • Den nationella kraftsamlingen "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" har genomförts för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden.
  • Det internationella arbetet med fackliga rättigheter och mänskliga rättigheter i arbetslivet har stärkts och fördjupats.
  • Institutet för mänskliga rättigheter kommer att inrättas 2022.
  • Möjligheterna till inflytande för människor i områden med svag demokratisk delaktighet har stärkts, genom särskilda resurscentrum och satsningar på insatser för att främja ett högt och mer jämlikt valdeltagande.

Nyheter på Demokrati och mänskliga rättigheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter