Biologisk mångfald i rika skogar

Lyssna

När den biologiska mångfalden minskar så hotas de ekosystem som mänskligheten är beroende av för ren luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas långsiktigt hållbart.

Vi vill bevara den biologiska mångfalden och skydda den gamla skogen som finns kvar.

Miljöpartiet vill

  • stoppa avverkningen av skyddsvärd skog och öka naturskyddet
  • ha hållbara gröna näringar som fiske, jordbruk och skogsbruk
  • ha en fortsatt hävd av ängs- och betesmarker
  • öka frivilliga former av naturskydd och miljöåtgärder
  • värdesätta ekosystemtjänster i beslutsfattande

”Jag vill att mina barnbarn ska få vandra i riktiga skogar. Vi måste både skydda våra sista naturskogar och börja bedriva ett mer hållbart skogsbruk.”

Just nu pågår den största utrotningen av arter i mänsklighetens historia. Men mycket återstår som vi kan rädda. Genom att ställa om vårt skogsbruk, jordbruk och fiske i en mer hållbar riktning kan vi bevara våra djur- och växtarter.

Mer ekologiskt skogsbruk

Miljöpartiet vill satsa på ekologiskt jordbruk och öka miljöhänsynen inom skogsbruket. Regeringen har därför tillsatt en utredning av skogsvårdslagen och tillsatt mer medel för att ekologiskt jordbruk. Vi satsar också på att kartlägga arter. Vi vill att fiske ska bedrivas med hållbara metoder och ligga på hållbara nivåer.

Skydd av värdefull natur

Vi behöver också skydda en del av vår natur långsiktigt genom att inrätta naturreservat. Vi vill också uppmuntra frivilliga former av skydd som naturvårdsavtal och FSC märkning. Under vår tid i regering har vi kraftigt ökat anslagen till skydd och skötsel av skyddad natur.

Hållbar konsumtion = hållbart brukande

Biologisk mångfald påverkas av hur vi använder marken. Markanvändningen avgörs i sin tur av vad vi konsumerar. Miljöpartiet vill därför underlätta för konsumenten att göra medvetna val. Till exempel att köpa ekologiskt och FSC-märkta möbler.

Ekosystemtjänster betyder förenklat all nytta som människor kan ha av naturen - ekosystemen till exempel rening av vatten eller pollinering. Dessa nyttor har ofta ingen prislapp vilket gör att kortsiktiga intressen går före. Miljöpartiet vill ta in dessa värden i beslutsprocesser.

 

Fördjupning i ämnet Skog och biologisk mångfald

Prata Skog och biologisk mångfald

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.