Bevara våra djur och växter i levande skogar

Vi människor är beroende av ekosystemen som ger oss luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas på ett hållbart sätt. Miljöpartiet vill bevara våra djur- och växtarter och skydda skogarna.

Vi vill bevara den biologiska mångfalden och skydda den gamla skogen som finns kvar i Sverige och i hela EU.

Miljöpartiet vill

 • bevara och utveckla den biologiska mångfalden,
 • rädda pollinerande insekter och andra arter,
 • skydda mer skog och annan värdefull natur, samt
 • hållbart skogsbruk utan kalhyggen.

Biologisk mångfald

För oss är det viktigt att skydda värdefull natur och bevara den biologiska mångfalden i Sverige och i hela EU. Just nu pågår den största utrotningen av arter i mänsklighetens historia. Men mycket återstår som vi kan rädda. Vi vill ställa om vårt skogsbruk, jordbruk och fiske till att bli mer hållbart. Då kan vi bevara många djur- och växtarter. Vi vill att krav på hänsyn till biologisk mångfald ska ingå i samtliga politikområden inom EU som påverkar naturmiljön.

Skydda viktiga biotoper

Vi vill ha ett starkt strandskydd för att kunna skydda djur och växter som lever på stränder och i vattnet. Strandskyddet är också viktigt för friluftslivet och hjälper att skydda oss från översvämningar som kommer till följd av klimatförändringarna. Vi vill bevara de pollinerande insekterna som vi behöver för att få mat. Vi behöver driva frågan inom EU, och i Sverige. Vi vill förbjuda farliga bekämpningsmedel och bevara jordbruksmark och ängs- och betesmarker. 

Vi vill också att EU gör en omfattande satsning på att återställa natur som människan förstört. Det kan handla om att återställa igenväxande ängs- och betesmarker, övergödda havsvikar eller laxvatten med vandringshinder. Våtmarker kan restaureras så att de börjar bidra till dricksvattenförsörjningen igen. 

Skydda skogen

Vi behöver levande, rika skogar. Då måste vi ge skogen möjlighet att utvecklas och bevara de växter och arter som bor där. Här har även lagstiftningen på EU-nivå en viktig roll att spela. EUs: naturvårdsdirektiv ska genomföras fullt ut i alla medlemsländer. Vi vill skydda särskilda områden genom att göra dem till reservat eller ge dem så kallat biotopsskydd.

Vi vill gynna hållbart brukande av skogen och hyggesfria metoder. Vi vill också skärpa kraven i offentlig upphandling så att svenska inköp inte bidrar till regnskogsskövling.

MP regerar

Miljöpartiet är det parti som tar störst ansvar för att skydda vår skog och natur. I regering har vi:

 • ökat miljöbudgeten med 110 procent,
 • inrättat 1000 nya naturreservat, och fler är påväg,
 • utvidgat två nationalparker och inrättat Sveriges 30:e nationalpark,
 • ökat stödet för skydd och skötsel av värdefull natur med över 4 miljarder kronor,
 • gett Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket i uppdrag att öka andelen hyggesfritt,
 • gett Skogsstyrelsen större anslag för att informera om hyggesfria metoder,
 • skyddat Ojnare på Gotland,
 • satsat på tusentals gröna jobb för röjning av stigar, skyltning, restaurering av ängar m.m,
 • storsatsat på att restaurera och anlägga nya våtmarker,
 • lagstiftat mot spridning av invasiva arter,
 • höjt stödet till lantbrukare som hävdar gamla artrika gräsmarker såsom slåtterängar och naturbetesmarker,
 • sänkt momsen på naturguider så fler kan uppleva vår vackra natur, samt
 • ersättning ges till skogsägare som avsätter mark till naturreservat med skyddade nyckelbiotoper.

Prata Skog och biologisk mångfald

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Skog och biologisk mångfald