Bevara våra djur och växter i levande skogar

Vi människor är beroende av ekosystemen som ger oss luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas på ett hållbart sätt. Miljöpartiet vill bevara våra djur- och växtarter och skydda skogarna.

Vi vill bevara den biologiska mångfalden och skydda den gamla skogen som finns kvar i Sverige och i hela EU.

Miljöpartiet vill

  • bevara och stärka den biologiska mångfalden
  • rädda pollinerande insekter och andra arter
  • skydda mer skog och annan värdefull natur
  • öka hållbart och klimatsmart brukande inom skogsbruket och begränsa kalhyggen till storlek och antal.

Att rädda klimatet och den biologiska mångfalden går hand i hand

För oss är det viktigt att skydda värdefull natur och bevara den biologiska mångfalden, i Sverige och i hela världen. På global nivå pågår just nu den största utrotningen av arter i mänsklighetens historia. Även i Sverige går utvecklingen åt helt fel håll. Ekosystemen i våra hav, skogar, fjäll, sjöar och jordbruksmarker fortsätter att utarmas. Men mycket återstår som vi kan rädda.

Klimatkrisen och krisen för den biologiska mångfalden är mycket nära sammankopplade och måste lösas samlat. Vi vill ställa om vårt skogsbruk, jordbruk och fiske till att bli mer hållbart. Då kan vi bevara många djur- och växtarter och skapa starka ekosystem som både lagrar in mer kol från luften och står emot klimatförändringar bättre. Vi vill att krav på hänsyn till biologisk mångfald ska ingå i samtliga politikområden inom EU som påverkar naturmiljön.

Skydda våra stränder, artrika kulturmarker och andra viktiga biotoper

Ett starkt strandskydd är nödvändigt för att kunna skydda djur och växter som lever på stränder och i vattnet. Strandskyddet är också viktigt för friluftslivet och hjälper att skydda oss från översvämningar som kommer bli allt vanligare till följd av klimatförändringarna.

Vi vill bevara de pollinerande insekterna som vi behöver för att få mat. Vi behöver driva frågan i Sverige, men också inom EU och internationellt. Vi vill förbjuda farliga bekämpningsmedel och bevara jordbruksmark och de artrika ängs- och betesmarkerna.

Det behövs också omfattande satsningar på att återställa natur som människan förstört. Det kan handla om att återställa igenväxande ängs- och betesmarker, övergödda havsvikar eller laxvatten med vandringshinder. Våtmarker kan restaureras så att de börjar bidra till dricksvattenförsörjningen igen.

Läs mer: Strandskydd

Skydd av skog i hela landet

Vi behöver levande, rika skogar. Då måste vi ge skogen möjlighet att utvecklas och bevara de växter och arter som bor där. Värdefull skog ska skyddas, inte förstöras.

Prata Skog och biologisk mångfald

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Skog och biologisk mångfald